Arkistolainsäädännön uudistamisen esiselvitystä valmisteleva työryhmä

OKM053:00/2019 Toimielin

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM053:00/2019

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 30.10.2019 – 30.4.2020

Asettamispäivä 30.10.2019

Toimielimen tyyppi Työryhmä

Tavoitteet ja tuotokset

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Esiselvityksen tarkoituksena on toimia arkistolainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun pohjana. Lainsäädännön perusvalmisteluvaihetta varten on tarkoitus asettaa esiselvitysvaiheen jälkeen erillinen laajapohjainen työryhmä.

Tiivistelmä

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Lähtökohdat

Arkistolainsäädännön uudistaminen on tarpeen arkistotoimeen keskeisesti vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten, kuten Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja 1.1.2020 voimaan tulevan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) säätämisen, vuoksi. Valmistelussa on tarpeen huomioida myös Suomen perustuslain asettamat vaatimukset sekä arkistolainsäädännön suhde viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Uudistuvan lainsäädännön tulee mahdollistaa ja edistää erityisesti sähköisten arkistointiratkaisujen käyttöönottoa ja arkistoihin sisältyvien tietoaineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi on tarpeen arvioida tutkimusaineistojen arkistointiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Lisää aiheesta