Osaamisen tulevaisuuspaneeli

Osaamisen tulevaisuuspaneeli

OKM047:00/2017 Kehittäminen

Paneelin toiminnan tarkoituksena on parantaa koulutuspolitiikan ennakoivaa päätök-sentekoa sekä kehittää päätöksenteon avoimuutta, laatua, tuloksellisuutta ja vaikuttavuutta. Paneeli toimii yhteistyössä Opetushallituksen kokeilu-, kehittämis- ja innovaa-tiokeskuksen kanssa. Paneeli osallistuu erikseen sovittavalla tavalla opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikkaa koskevaan tulevaisuus- ja visiotyöhän. Paneeli ei osallistu ministeriön toimeenpano- ja hallintotehtäviin.

Paneeli voi kuulla asiantuntijoita ja teettää tehtäviensä suorittamiseksi tarpeellisia selvityksiä ja tutkimuksia sekä hankkia muita asiantuntijapalveluita myönnettyjen määrära-hojen puitteissa. Paneeli voi tarvittaessa perustaa jaostoja.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM047:00/2017

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.9.2017 –

Asettamispäivä 18.8.2017

Yhteyshenkilö
Matti Kajaste, Opetusneuvos

Tavoitteet ja tuotokset

Opetus- ja kulttuuriministeriö asettaa osaamisen tulevaisuuspaneelin, jonka tehtävänä on opetus- ja kulttuuriministeriön koulutuspolitiikan valmistelun ja päätöksenteon tukena

-tarkastella ja ennakoida uuden teknologian, erityisesti digitaaliteknologian, robo-tiikan ja tekoälyn kasainvälistä ja kotimaista kehitystä sekä tekniikan ja tieteen kehityksen vaikutuksia osaamistarpeisiin

-ennakoida yhteiskunnallisesti merkittäviä politiikkaongelmia ja koulutuksen ke-hittämistarpeita sekä tehdä niitä koskevia ehdotuksia

-tehdä osaamisen ja oppimisen kehittämistä koskevia ehdotuksia kaikilla koulu-tusasteilla ja kaikissa koulutusmuodoissa

-edistää teknologian kestävää hyödyntämistä koskevaa korkeakoulujen, tutki-muslaitosten ja yritysten yhteistyötä

-edistää osaamis- ja koulutustarpeiden määrällistä ja laadullista ennakointia sekä ennakointi- ja tutkimustiedon hyödyntämistä koulutuksen suunnittelussa ja mitoituksessa

-edistää teknologian yhteiskunnallisia vaikutuksia koskevaa laajempaa yhteis-kunnallista keskustelua

-laatia opetus- ja kulttuuriministeriölle koulutuksen tulevaisuutta koskevia kes-kustelualoitteita ja raportteja

Lähtökohdat

Suomi on tunnettu hyvästä koulutusjärjestelmästään, joka on mahdollistanut yhteis-kunnan jatkuvan kehittämisen ja talouden joustavan uudistamisen. Koulutusjärjestelmämme lähtökohtiin kuuluu mahdollisuuksien tasa-arvo ja mahdollisimman laaja kattavuus: jokaiselle tarjotaan mahdollisuus kouluttautumiseen. Koulutusjärjestelmässä on rakennettu yhtenäistä jatkumoa varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen ja elinikäi-seen oppimiseen. Koulutuspolitiikka on tärkeimpiä keinoja, joilla huolehditaan siitä, että kansalaisilla, työntekijöillä, yrityksillä ja julkisella sektorilla on käytössään inhimilliset voimavarat ja osaaminen, jotka edistävät kykyä sopeutua teknologiamurroksiin ja niihin liittyviin riskeihin. Koulutuspoliittiset ratkaisut koskevat useimmiten kokonaisia ikäluok-kia, ja päätösten vaikutukset ulottuvat kauaksi tulevaisuuteen. Samalla on tiedostettava, että koulutusjärjestelmän muutokset ovat väistämättä hidasvaikutteisia verrattuna nopeasyklisiin taloudellisiin suhdanteisiin. Myös toimintaympäristön muutosherkkyys ja osaamisperusteiseen hyvinvointiin liittyvien kysymysten monisäikeisyys vaativat koulu-tuspolitiikasta vastaavan hallinnon strategisen ennakointi- ja reagointikyvyn parantamista.