Osaamisella soteen -hanke

Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittäminen sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen tarpeisiin: Osaamisella soteen -hanke

OKM042:00/2017 Kehittäminen

Osaamisella soteen -hanke lisää valtakunnallista koordinaatiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämisessä sote-uudistuksen tarpeisiiin ja vauhdittaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Toteuttaa hallitusohjelman tavoitteita

Reformit

Kärkihankkeet Sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus

Toimenpiteet Julkisten sosiaali- ja terveyspalvelujen rakenneuudistus

Yhteyshenkilö
Sanna Hirsivaara, opetusneuvos
puh. 0295 3 30111

Tavoitteet ja tuotokset

Osaamisella soteen -hankkeen ja sen ohjausryhmän tehtävänä on luoda tiekartta soteuudistuksen vaikutuksista osaamisen uudistamiseen.

1) Hankkeessa tunnistetaan keskeiset osaamisen uudistamisen tarpeet sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujärjestelmää tukevassa koulutuksessa. Ensisijaista on tunnistaa täydennyskoulutustarpeet vuoden 2017 loppuun mennessä ja niihin liittyvät mahdolliset lisärahoitusehdotukset. Tutkintoon johtavan koulutuksen muutostarpeet kartoitetaan 2018 loppuun mennessä.

Hankkeessa kartoitetaan ja kootaan tieto uudistuksen tuottamista keskeisistä osaamisen muutostarpeista. Ministeriöillä on ollut 8.6.2017 asti käynnissä valtioneuvoston tutkimus- ja selvitystoiminnan (VN TEAS) -haku, jossa on haettu selvityksentekijä osaamistarpeiden muutoksien kuvaamiseksi.

Lisäksi tehdään tiiviissä yhteistyössä korkeakoulujen ja ammatillisen koulutuksen järjestäjien kanssa esitys siitä, miten koulutus- ja tutkimusjärjestelmä voi vastata näihin muutostarpeisiin.
• Miten koulutusjärjestelmän tuottamaa osaamista voidaan hyödyntää nykyistä paremmin?
• Miten korkeakoulujen tulisi jatkossa organisoida työelämä- ja kehittämisyhteistyönsä sote-sektorilla maakuntien kanssa?
• Millä tavoin korkeakoulujen tutkimus-ja kehittämistoiminnalla voidaan tukea uudistuvan sote-järjestelmän tarpeita?

2) Hanke lisää valtakunnallista koordinaatiota koulutuksen kehittämisessä ja vauhdittaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua ja asiantuntijoiden yhteistyötä.

3) Ohjausryhmä ohjaa hankkeen tueksi tehtävien tutkimusten ja selvitysten etenemistä.

Ohjausryhmä kokoaa työn tueksi asiantuntijaverkoston ja kuulee keskeisiä sidosryhmiä. Osana hanketta järjestetään osallistavaa työskentelyä keskeisille sidosryhmille.

Tiivistelmä

Osaamisella soteen -hanke lisää valtakunnallista koordinaatiota sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittämisessä sote-uudistuksen tarpeisiiin ja vauhdittaa sosiaali-, terveys- ja kuntoutusalan ja koulutusjärjestelmän välistä vuoropuhelua sekä asiantuntijoiden yhteistyötä.

Lähtökohdat

Sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistus on etenemässä toimeenpanovaiheeseen. Sote-uudistuksen onnistuminen edellyttää myös henkilöstön osaamisen kehittämistä, sillä muuttuviin palveluihin ja toimintatapoihin liittyy uusia osaamistarpeita. Maakunnissa ja alueilla on käynnistetty useita osaamiseen keskittyviä hankkeita, mutta valtakunnallista kokonaisnäkemystä kaivataan. Uudet osaamistarpeet tulee kartoittaa, jotta riittävä osaaminen pystytään koulutuksella varmistamaan sekä muutostilanteessa että sen jälkeen.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja sosiaali- ja terveysministeriö ovat yhteistyössä tunnistaneet erityisiksi haasteiksi järjestämis-ja tuottamisvastuisiin, palveluohjaukseen sekä kustannusvaikuttavuuteen liittyvät osaamistarpeet. Korkeakoululaitoksen ja tutkintorakenteen kehittäminen on opetus- ja kulttuuriministeriön vastuulla. Sosiaali- ja terveysalan koulutuksen kehittäminen edellyttää yhteistä näkymää sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmän uudistuksen aiheuttamista osaamistarpeista, esimerkiksi sote-uudistuksen edellyttämistä ammateista, uusista tehtäväkuvista ja integraation edellyttämästä osaamisesta. Koulutuksen ja sosiaali- ja terveysjärjestelmän asiantuntijoiden, tutkijoiden ja kehittäjien asiantuntemuksen yhteensaattaminen vaatii valtakunnallista koordinaatiota, jota oppilaitokset ja korkeakoulut ovat toivoneet.

Lisätietoja