Laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

Hallituksen esitys laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen

OKM008:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Lailla kumottaisiin voimassa oleva elokuvataiteen edistämisestä annettu laki.

Hankkeen perustiedot Suunnitteilla

Hankenumero OKM008:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu

Asettamispäivä

Lainvalmistelu

HE laiksi valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen
 • 1

  Valmistelussa

  Istuntokauden suunnitelma hyväksytty
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  14/2018
  16/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  19.4.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus-

Uudistetaan elokuvataiteen edistämisestä annettu laki. Valmistelussa on huomioitu Suomen elokuvasäätiön asema yksityisoikeudellisena säätiönä. Esitys sisältää ehdotuksen siitä, miten elokuvan valmistamista ja jakelua sekä elokuvakulttuurin edistämistä koskevien valtionavustusten myöntämiseen liittyvä julkisen vallan käyttö järjestetään.

VastuuministeriEurooppa-, kulttuuri- ja urheiluministeri Terho

YhteyshenkilöLaura Mäkelä, opetus- ja kulttuuriministeriö

Kevätistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Yhteyshenkilö
Laura Mäkelä, Kulttuuriasiainneuvos

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on uudistaa elokuvakulttuurin edistämistä ja elokuvan valtion rahoitusta koskeva lainsäädäntö vastaamaan elokuva-alan toimintaympäristössä tapahtuneita muutoksia ja voimassa olevan perustuslain säännöksiä.
Esityksen tarkoituksena on selkeyttää Suomen elokuvasäätiön asema ja rooli elokuvaa koskevissa valtionavustusasioissa.
Esityksen tavoitteena on myös osaltaan edistää ja vahvistaa elokuvasäätiön ja elokuva-alan toimijoiden keskinäistä vuorovaikutusta.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki valtion rahoituksesta elokuvakulttuurin edistämiseen. Lailla kumottaisiin voimassa oleva elokuvataiteen edistämisestä annettu laki.

Lähtökohdat

Voimassa oleva elokuvalaki on tullut voimaan 1 päivänä maaliskuuta 2000 ja sitä voidaan perusratkaisultaan pitää toimivana.Elokuvalain voimaantulon jälkeen elokuva-alan muutosten ohella suomalaisessa yhteiskunnassa on tapahtunut merkittäviä rakenteellisia muutoksia ja viranomaisten hallintomenettelyjä on uudistettu. Muuttuneen toiminta- ja lainsäädäntöympäristön vuoksi elokuvalain säännösten ajantasaisuus on tarpeen arvioida kokonaisuutena.Perustuslain 124 § huomioon ottaen voimassa olevaa elokuvaa koskevaa lainsäädäntöä on julkisen hallintotehtävän hoitamisen osalta tarkoituksenmukaista muuttaa ja selkeyttää. Myös Suomen elokuvasäätiön käytäntöjä on julkisten varojen jakamista koskevan päätöksenteon osalta tarkoituksenmukaista selkeyttää ja uudistaa. Valvontaa koskevia säännöksiä ja opetus- ja kulttuuriministeriön käytäntöjä on tarkoituksenmukaista uudistaa ja tehostaa. Jotta julkisten varojen jakamista koskevat yleiset tavoitteet olisivat selkeät ja johdonmukaiset, elokuvalakiin on tarkoituksenmukaista sisällyttää lain tavoitetta koskeva säännös.