Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä annetun lain muuttamisesta

OKM005:00/2018 Säädösvalmistelu

Opinto- ja tutkintorekisterien tietosisällön laajentaminen hyödyttää yksilöä, koulutuksen järjestäjää ja työelämää, kun tarpeelliset tiedot ovat yhdenmukaisella tavalla käytettävissä. Henkilökohtaistamista koskevien tietojen tallentaminen myös kehittää edelleen yhdenvertaisia henkilökohtaistamisprosesseja kaikille opiskelijoille, koulutuksen järjestäjästä riippumatta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM005:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 1.1.2018 – 1.1.2019

Asettamispäivä 1.1.2018

Lainvalmistelu

Hallituksen esitys-

Eduskunnan vastaus-

Hyväksytty säädös-

Lisätietoa

  • Annetaan eduskunnalle kiireellisenä: eduskunnan vastaus ennen eduskunnan istuntotaukoa.

  • Käsittely: Kuntatalouden- ja hallinnon neuvottelukunta

Tavoitteet ja tuotokset

Esityksen tavoitteena on laajentaa ammatillisen koulutuksen valtakunnallista tietovarantoa henkilökohtaistamiseen liittyvien tietojen sekä muun ammatillisen koulutuksen tietojen tallentamisella. Tietojen tallentamisesta säädettäisiin lain 9 §:ssä. Tämä yhtenäistäisi ammatillisesta koulutuksesta annetun lain (531/2017) mukaista henkilökohtaistamisprosessia sekä henkilökohtaistamiseen liittyviä toimintamalleja ja toimintatapoja sekä yhdenmukaistaisi edelleen henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman sisältöä ja edelleen parantaisi näin opiskelijoiden yhdenvertaista kohtelua eri puolilla maata ja eri koulutuksen järjestäjillä.

Samassa yhteydessä laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä harmonisoitaisiin Euroopan parlamentin ja neuvoston luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta kanssa antaman asetuksen (2016/679, jatkossa tietosuoja-asetus) kanssa. Samoin huomioon otettaisiin henkilötietolain kumoutuminen sekä kansallinen tietosuojalaki ( / ), jota sovelletaan rinnakkain tietosuoja-asetuksen kanssa. Esityksellä pyritään lisäksi varmistamaan, että tietosuoja-asetuksen tarkentamat edellytykset tietojen käsittelylle voidaan täyttää laissa säädetyssä toiminnassa.

Lähtökohdat

Laki valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä tuli voimaan 1.1.2018. Laki yhdisti useampia eri rekisterisäädöksiä samalla säädöksellä säädeltäväksi. Laki myös mahdollisti tietojen luovuttamisen kootusti yksilölle sekä niille viranomaisille, joilla on laissa säädetty oikeus saada tietoja. Laissa valtakunnallisista opinto- ja tutkintorekistereistä ei säädetä tiedonsaantioikeuksista, vaan niistä säädetään eri substanssilaeissa. Lain ja erityisesti niin kutsutun KOSKI-palvelun kehittämistä on ollut tarkoitus jatkaa edelleen muun muassa laajentamalla palvelun tietosisältöä.

Laissa säädetään perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen valtakunnallisesta tietovarannosta, johon tallennetaan perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen opiskelua, suorituksia ja tutkintoja, läsnäoloa sekä opetuksen ja koulutuksen järjestämistä koskevia tietoja, joita henkilö tarvitsee hakeutuessaan koulutukseen, koulutuksen aikana, työelämässä sekä hakiessaan koulutukseen liittyviä etuisuuksia. Tietovarantoon tallennetaan lisäksi tietoja, joita tarvitaan myönnettäessä opetuksen ja koulutuksen rahoitusta. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät toimivat tietovarannon rekisterinpitäjinä ja Opetushallitus teknisenä ylläpitäjänä.

Ylioppilastutkintorekisteristä, opiskelijavalintarekisteristä ja korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta säädetään pääasiassa vastaavasti kuin kumotuissa opiskelijavalintarekisteristä, korkeakoulujen valtakunnallisesta tietovarannosta ja ylioppilastutkintorekisteristä annetuissa laeissa.

Laissa säädetään myös Opetushallituksen ylläpitämästä opinto- ja tutkintotietojen luovutuspalvelusta. Palvelussa henkilö voi katsoa ja käyttää laissa tarkoitettuihin rekistereihin ja tietovarantoihin sisältyviä omia tietojaan. Luovutuspalvelua käytetään myös tietojen luovuttamiseen viranomaisille. Henkilö voi palvelussa lisäksi antaa suostumuksensa rekisterissä tai tietovarannossa olevan tiedon luovuttamiseen palvelun avulla muille tahoille. Palvelun kautta tapahtuvasta tietojen luovutuksesta vastaa Opetushallitus.

Lisäksi laissa säädetään oppijanumerosta, jota käytetään henkilön yksilöintiin tallennettaessa, käsiteltäessä ja luovutettaessa laissa tarkoitettuja tietoja. Oppijanumeroista muodostuu oppijanumerorekisteri, jota ylläpitää Opetushallitus.