Hallituksen esitys eduskunnalle ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:n ja 30 §:n muuttamisesta

OKM046:00/2018 Säädösvalmistelu

Esityksessä ehdotetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia muutettavaksi kahdessa kohden niin, että ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen voimaanpano saatetaan loppuun ja turvataan aiemman lain nojalla ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneiden oikeutetut odotukset lopullisen tunnustamispäätöksen saamisesta.

Hankkeen eteneminen

Hankkeen perustiedot Käynnissä

Hankenumero OKM046:00/2018

Asettaja opetus- ja kulttuuriministeriö

Toimikausi/aikataulu 8.10.2018 – 5.12.2018

Asettamispäivä 8.10.2018

Lainvalmistelu

HE ammattipätevyyden tunnustamisesta annetun lain 21 §:n ja 30 §:n muuttamisesta
 • 1

  Valmistelussa

  Lisätty istuntokauden suunnitelmaan 12.10.2018
 • 2

  Arvioitu esittelyviikko

  49/2018
 • 3

  Meneillään oleva vaihe: Annettu eduskunnalle

  5.12.2018
 • 4

  Säädös hyväksytty

Eduskunnan vastaus EV 257/2018

Esityksen tarkoituksena on saattaa valmiiksi ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen voimaanpano sekä turvata kumotun ammattipätevyyslain nojalla ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneiden oikeutetut odotukset lopullisen tunnustamispäätöksen saamisesta.

VastuuministeriOpetusministeri Sanni Grahn-Laasonen

Syysistuntokauden 2018 lainsäädäntösuunnitelma

Tavoitteet ja tuotokset

Ammattipätevyyden tunnustamisesta annettuun lakiin (ammattipätevyyslaki) ehdotetaan lisättäväksi säännöstä, jonka perusteella eurooppalainen ammattikortti katsotaan myönnetyksi paitsi silloin, kun vastaanottava jäsenvaltio ei tee päätöstä asiasta määräajassa, myös silloin, kun se ei järjestä kelpoisuuskoetta määräajassa. Säännöksen lisäämisellä ammattipätevyysdirektiivi 2005/36/EY saatetaan kokonaisuudessaan kansallisesti voimaan. Lisäksi lain siirtymäsäännöksiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan Opetushallitus tekee lopullisen päätöksen kelpoisuudesta poliisin virkaan tai tehtävään kumotun ammattipätevyyslain 13 §:n nojalla. Nykyisen ammattipätevyyslain soveltamisalasta on rajattu pois ammattipätevyyden tunnustaminen, joka koskee poliisin virkaa tai tehtävää. Kumotun ammattipätevyyslain voimassaoloaikana oli tehty muutama ehdollinen tunnustamispäätös kelpoisuudesta poliisin virkaan tai tehtävään, ja muutos mahdollistaa lopullisen päätöksen tekemisen näissä tapauksissa.

Tiivistelmä

Esityksessä ehdotetaan ammattipätevyyden tunnustamisesta annettua lakia muutettavaksi kahdessa kohden niin, että ammattipätevyysdirektiivin muutosten kansallinen voimaanpano saatetaan loppuun ja turvataan aiemman lain nojalla ehdollisen tunnustamispäätöksen saaneiden oikeutetut odotukset lopullisen tunnustamispäätöksen saamisesta.

Lähtökohdat

Ks. tavoitteet ja tuotokset.