Tekijänoikeuden EU-asioiden valmistelu Suomessa

 

Ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (DSM-direktiivi)

Komissio julkaisi 14.9.2016 neljä säädösehdotusta, jotka liittyvät tekijänoikeuden modernisointiin digitaalisilla sisämarkkinoilla (Copyright II).

  • DSM-direktiiviehdotus (COM(2016) 593) 

Asiakirja sisältää komission ehdotukset EU:n tekijänoikeuslainsäädännön modernisoimisesta digitaalisilla sisämarkkinoilla.

Ehdotuksen 1 - 2 artiklat koskevat tarvittavia määritelmiä direktiiviehdotuksen tarkoituksia varten.

Artiklat 3 - 6 sisältävät ehdotukset eräiden tekijänoikeuden yksinoikeuksia koskevien rajoitussäännösten kehittämiseksi kattamaan digitaalisia käyttömuotoja ja käyttöä rajojen yli. Rajoitussäännösten tarkoitus on mahdollistaa tieteellisen tutkimuksen edellyttämää tiedonlouhintaa (text and data mining), teosten digitaalisen käyttämisen opetuksen havainnollistamista varten ja tutkimusta koskevien rajoitussäännösten muuttamisen pakollisiksi ja niiden soveltuvuuden laajentamisen koskemaan myös rajat ylittävää käyttöä, sekä kulttuuri-instituutioiden osalta pysyvästi omissa kokoelmissaan olevien teosten käyttämisen digitaalisesti säilyttämistä varten.

Artiklat 7 - 10 koskevat toimenpiteitä, joilla edellytetään, että jäsenvaltiot mahdollistavat helpotettujen lisensiointijärjestelmien tarjonnan ns. kaupallisen jakelun ulkopuolella olevien teosten osalta (out of commerce- works) myös rajat ylittäviä käyttöjä varten.

Artiklat 11 - 15 koskevat toimenpiteitä, joiden tavoitteena on saavuttaa hyvin toimivat tekijänoikeudelliset markkinat sisämarkkinoille. Kokonaisuudessa ehdotetaan uutta lähioikeutta uutisten kustantajille ja lisäksi mahdollisuutta saada osuus tekijänoikeudellisista korvauksista silloin kun oikeudet ovat siirtyneet heille.

Lisäksi komissio ehdottaa ns. tietoyhteiskuntapalvelujen tarjoajille, jotka tallentavat ja mahdollistavat pääsyn käyttäjien lataamaan suojattuun aineistoon, velvollisuutta varmistaa, että oikeudenhaltijoiden kanssa tehdyt sopimukset toimivat ja että otetaan käyttöön sisällön identifiointijärjestelmiä, joilla estetään pääsy teoksiin ja muihin suojan kohteisiin.

Ehdotuksiin sisältyy myös toimenpiteitä läpinäkyvyyden varmistamiseksi suhteessa palveluntarjoajiin sekä riidanratkaisukeinoja tilanteita varten, jossa osapuolet eivät pääse yhteisymmärrykseen kohtuullisen korvauksen määrästä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti keskiviikkona 5.12.2018 klo 14.30 avoimen kuulemis- ja keskustelutilaisuuden ehdotuksesta direktiiviksi tekijänoikeudesta digitaalisilla sisämarkkinoilla (COM 2016/593 final). Tilaisuudessa tiedotettiin direktiivin tämänhetkisestä tilanteesta ja avoinna olevista kysymyksistä komission, neuvoston ja parlamentin kolmikantaneuvotteluissa.

Kuulemistilaisuuden aineisto (PDF)

 

Asetus lähetystoimintaa harjoittavien organisaatioiden tiettyihin verkkolähetyksiin ja televisio- ja radio-ohjelmien uudelleenlähetyksiin sovellettavien, tekijänoikeuden ja lähioikeuksien käyttämistä koskevien sääntöjen vahvistamisesta (asetus lähetystoiminnasta)

  • Asetusehdotus lähetystoiminnasta (COM(2016) 594)

Asetusehdotuksen tavoitteena on edistää teosten saatavuutta EU:n sisämarkkinoilla.

Artikla 1 koskee tarvittavia määritelmiä.

Artikla 2 vahvistaa, että tekijänoikeuksien lisensiointi ns. online-lisäpalveluita varten tapahtuu siinä maassa, jossa lähettäjäyritys sijaitsee.

Artiklat 3 ja 4 sisältävät säännöksiä edelleen lähettämisestä suljetuissa verkoissa, esimerkiksi iptv-verkossa.

 

Teosten saavutettavuuden parantaminen näkövammaisten ja lukemisesteisten hyväksi VIP-direktiivillä ja asetuksella (VIP = Visually Impaired Persons)

Euroopan parlamentti ja neuvosto hyväksyi ns. VIP-direktiivin  ja -asetuksen 13.9. 2017. Direktiivin (EU) 2017/1564) määräykset tulee saattaa kansallisesti voimaan viimeistään 11.10.2018. Asetus (EU) 2017/1563) tulee automaattisesti voimaan kaikissa EU:n jäsenvaltioissa 12.10.2018. Opetus- ja kulttuuriministeriö on aloittanut toimenpiteet direktiivin voimaansaattamiseksi kansallisella tasolla.

Direktiivi sisältää tarvittavat määräykset Marrakeshin sopimuksen voimaansaattamiseksi EU:n alueella. Maailman henkisen omaisuuden järjestön WIPO:n Marrakeshin sopimus julkaistujen teosten saatavuuden helpottamisesta sokeiden, heikkonäköisten tai muiden lukemisesteisten hyväksi tehtiin vuonna 2013.

Direktiivin artiklat 1 – 2 koskevat tarvittavia määritelmiä sopimustekstiin sisältyvistä termeistä. Artikla 3 sisältää määräyksen pakollisen rajoitussäännöksen säätämisestä  (sallitut käyttötarkoitukset) tekijän yksinoikeuksiin näkövammaisten ja muiden lukemisesteisten henkilöiden hyväksi. Artikla 4 koskee saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden levittämistä sisämarkkinoilla. Artikla 5 sisältää määräykset valtuutettujen yhteisöjen velvoitteista. Artikla 6 koskee velvoitteita liittyen avoimuuteen ja tietojen vaihtoon. Artikla 7 koskee henkilötietojen suojan noudattamista. Artikla 8 koskee vastaavien tarvittavien muutosten tekemiseen tietoyhteiskuntadirektiivissä (2001/29/EU). Artikla 9 edellyttää, että komissio raportoi teosten ja muiden suojankohteiden saavutettavuudesta saavutettavassa muodossa näkövammaisille ja muille lukemisesteisille sekä myös muille tämän direktiivin soveltamisalan ulkopuolella oleville vammaisille. Artikla 10 koskee direktiivin arviointia paremman sääntelyn sääntöjen mukaisesti.

Euroopan parlamentin ja neuvoston ns. VIP-asetus koskee saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden vaihtoa EU:n jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden välillä. Artikloissa 1 ja 2 tehdään tarvittavat määritelmät. Artikla 3 sisältää säännökset saavutettavassa muodossa olevien teoskappaleiden viennistä kolmansiin maihin ja Artikla 4 teoskappaleiden tuonnista EU:n alueelle. Artikla 5 koskee niitä ehtoja, jotja valtuutetun yhteisön tulee täyttää vaihtaessaan teoskappaleita kolmansien maiden kanssa. Artikla 6 koskee henkilötietojen suojaa, artikla 7 koskee järjestelyn arviointia paremman sääntelyn sääntöjen mukaisesti. Artikla 8 koskee asetuksen voimaantuloa.

VIP-direktiivi (EU) 2017/1564

VIP-asetus (EU) 2017/1563

Ehdotuksiin liittyvää tausta-aineistoa löytyy komission verkkosivuilla

 

Verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistaminen sisämarkkinoilla

Euroopan komissio julkaisi 9.12.2015 ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi verkkosisältöpalvelujen rajatylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2015) 627 final) (Copyright I).

Ehdotuksen tavoitteena on varmistaa, että kuluttajilla on pääsy laillisesti hankkimaansa tilauspalveluun matkustaessaan EU:n alueella.  Asetusehdotus liittyy komission tiedonantoon " Tähtäimessä nykyaikaisempi, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä" (COM(2015) 626 final), jossa kuvaillaan komission tulevat toimenpiteen tekijänoikeuksien modernisoimiseksi.

Asetusehdotukseen ja tiedonantoon liittyvää valmisteluaineistoa on julkaistu komission sivuilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriö lähetti komission asetusehdotusta laajalle lausuntokierrokselle, joka päättyi 15.1.2016.

Lausuntopyyntö
Lausunnot
Lausuntoyhteenveto
Kuulemistilaisuuden aineistot (PDF)

 

Komission tiedonanto koskien EU:n digitaalisia sisämarkkinoita ja erityisesti tekijänoikeuslainsäädännön modernisointia

EU:n komission tiedonannossa 9.12.2015 kuvaillaan komission tulevat toimenpiteen tekijänoikeuksien modernisoimiseksi. Tähtäimessä nykyaikaisempi, eurooppalaisempi tekijänoikeusjärjestelmä" (COM(2015) 626 final).

  • EU:n komission asetusehdotus verkkosisältöpalvelujen rajat ylittävän siirrettävyyden varmistamisesta sisämarkkinoilla (COM(2015) 627)

 

Komission julkinen kuuleminen teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanosta

EU:n komissio julkaisi 9.12.2015 kuulemisen koskien teollis- ja tekijänoikeuksien täytäntöönpanon varmistamisesta annetun direktiivin (2004/48/EY) arviointia ja uudistamistarvetta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti asiasta avoimen kuulemistilaisuuden 8.2.2016.

Kuulemistilaisuuden esityskalvot (pdf) ja keskusteluyhteenveto (pdf)

 
Euroopan unionin digitaalisia sisämarkkinoita koskeva strategia

Euroopan komissio julkaisi 6.5.2015 strategiansa Euroopan digitaalisten sisämarkkinoiden edistämiseksi. Strategiaan kuuluu myös tekijänoikeuksien uudistaminen. Tekijänoikeusuudistuksen tavoitteena on, edistää laillisesti hankitun sisällön siirrettävyyttä, taata mahdollisuus käyttää laillisesti ostettuja verkkopalveluita myös rajat ylittävissä tilanteissa, lisätä oikeusvarmuutta säätämällä harmonisoituja tutkimuspoikkeuksia, selkeyttää sääntöjä, jotka koskevat internetpalveluntarjoajien vastuuta suhteessa tekijänoikeudella suojattuun materiaaliin ja uudistaa immateriaalioikeuksien täytäntöönpanon sääntelyä etenkin kaupallisessa laajuudessa tehtyjen tekijänoikeusrikkomusten osalta

Suomessa valtioneuvoston kanslia on vastuussa Suomen kantojen koordinoinnista ja valmistelusta. Opetus- ja kulttuuriministeriö on osallistunut valmisteluun omien politiikka-alojensa osalta. Eduskunnalle annettiin strategia tiedoksi 12.6.2015 (E 21/2015 vp).

Opetus- ja kulttuuriministeriö järjesti strategiasta laajan lausuntokierroksen strategiaan liittyvistä tekijänoikeus- ja kulttuuripolitiikkaa koskevista kysymyksistä 13.5.-22.5.2015.

Lausuntopyyntö (pdf)
Strategiasta annetut lausunnot
Lausuntoyhteenveto (pdf)

 

Lisätietoja

Anna Vuopala, hallitusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330331  


Viveca Still, Tekijänoikeusneuvos 
opetus- ja kulttuuriministeriö, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto (KUPO), Tekijänoikeuden ja audiovisuaalisen kulttuurin vastuualue 0295330297