Arkistolainsäädännön uudistamisen esiselvitystä valmisteleva työryhmä

OKM053:00/2019 Body

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Basic information In progress

Project number OKM053:00/2019

Set by Ministry of Education and Culture

Term/schedule 30.10.2019 – 30.4.2020

Date of appointment 30.10.2019

Type of body Working group

Goals and results

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Esiselvityksen tarkoituksena on toimia arkistolainsäädännön uudistamista koskevan hallituksen esityksen valmistelun pohjana. Lainsäädännön perusvalmisteluvaihetta varten on tarkoitus asettaa esiselvitysvaiheen jälkeen erillinen laajapohjainen työryhmä.

Summary

Työryhmän tehtävänä on selvittää arkistotoimea koskevan lainsäädännön nykytila ja sääntelyn keskeiset muutostarpeet ottaen huomioon sääntely-ympäristön viimeaikaiset muutokset sekä toimittaa havaintonsa opetus- ja kulttuuriministeriölle esiselvityksen muodossa.

Starting points

Arkistolainsäädännön uudistaminen on tarpeen arkistotoimeen keskeisesti vaikuttavassa lainsäädännössä tapahtuneiden muutosten, kuten Euroopan unionin yleisen tietosuoja-asetuksen ja 1.1.2020 voimaan tulevan julkisen hallinnon tiedonhallinnasta annetun lain (906/2019) säätämisen, vuoksi. Valmistelussa on tarpeen huomioida myös Suomen perustuslain asettamat vaatimukset sekä arkistolainsäädännön suhde viranomaisten toiminnan julkisuudesta annettuun lakiin. Uudistuvan lainsäädännön tulee mahdollistaa ja edistää erityisesti sähköisten arkistointiratkaisujen käyttöönottoa ja arkistoihin sisältyvien tietoaineistojen saatavuutta ja hyödynnettävyyttä. Lisäksi on tarpeen arvioida tutkimusaineistojen arkistointiin liittyvät oikeudelliset kysymykset.

Read more

Arkistot digiajan Suomessa – esiselvityksen raportti on julkaistu
Ministry of Education and Culture News item