Skip to content

Yleisavustus kansallisten taidelaitosten toiminnan tukemiseen koronapandemian johdosta aiheutuvaan lisärahoitustarpeeseen

Avustuksen hakuaika on 30.10.2020 - 16.11.2020.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 3,5 miljoonaa euroa. Avustusten myöntäminen edellyttää, että eduskunta hyväksyy vuoden 2020 VII lisätalousarvioehdotuksen. 

Avustus on tarkoitettu toiminnan tukemiseen koronapandemiasta aiheutuvien toiminnan rajoitusten johdosta. Tarkoituksena on toiminnan jatkumisen turvaaminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

 Avustusta voivat hakea Kansallisgalleria, Suomen kansallisooppera ja -baletti ja Suomen Kansallisteatteri.

Tavoitteena on, että kansallisten taidelaitosten taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset säilyvät koronapandemiasta liittyvästä poikkeustilasta huolimatta. 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.
Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet 

Yhteisön puolesta asioiva kirjautuu asiointipalveluun Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.
Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta lisäksi Y-tunnusta sekä Digi- ja väestötietovirastosta haettuja yhteisön puolesta asiointiin oikeuttavien Suomi.fi-valtuuksien käyttöä (Katso-valtuudet ovat käytössä 31.12.2020 asti). Asiointipalvelun Suomi.fi-valtuusrooleja käyttämällä varmistetaan, että henkilöllä, joka valmistelee ja lähettää valtionavustushakemuksen, on oikeus edustaa yhteisöä. 
Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.
Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

•    Asiointipalvelun käyttöohje yhteisöasiakkaille PDF 1.5MB 
•    Ohje valtuuksien antaminen Suomi.fi-valtuudet -palvelussa PDF 1.7MB 
•    Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustusta myönnetään toiminnan lisärahoituksena. Ministeriö arvioi avustuksen tarvetta 1.6. - 31.12.2020 aikana syntyvän toiminnan vähentymisen perusteella ja ottaa huomioon sen vaikutukset toimijan talouteen.

Hakemuksesta tulee käydä ilmi seuraavat asiat (oheisessa liitteessä):

1. Poikkeusolosuhteiden vaikutukset hakijan toimintaan ja talouteen vuonna 2020

2. Toteutettava toiminta sekä arvio menoista ajalla 1.6. – 31.12.2020 välisenä aikana

 • toteutettavan toiminnan kuvaus ja kustannusarvio

3. Toiminnan arvioidut menetykset

 • toiminnan supistumisesta aiheutuvat tulonmenetykset: todennetut ja arviot (lipputulot, myynti- ja oheistulot, tilavuokraus, tapahtumat, opastukset ym.)
 • toiminnan supistumisesta aiheutuvat säästöt (henkilöstö- ja toimintamenot, hankintamenot, ostopalvelut ym.)
 • jo päätetyt lomautukset ajalla 1.6.-31.12.2020
   

4. Keskeiset toimet toiminnan jatkuvuuden turvaamiseksi

 • välttämättömien tai kriittisten toimintojen turvaaminen
 • toiminnan ja palveluiden saatavuuden järjestäminen muulla tavoin
 • lomautusten ja henkilöstövähennysten välttäminen
 • muu tarkoitus, mikä?

Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää myös muu tarkoitukseen liittyvä rahoitus.


2.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Haussa nyt

Hakuaika 2020
30.10.2020 9:00 - 16.11.2020 16:15

Myönnetyt avustukset

2020
Culture

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Tiina Eerikäinen puh. 02953 30081 (Kansallisgalleria ja Suomen kansallisooppera ja -baletti)
Kulttuuriasiainneuvos Katri Santtila puh. 02953 30285 (Suomen Kansallisteatteri)