Skip to content

Seuratoiminnan kehittämistuki (seuratuki)

Seuratoiminnan kehittämistuki on tarkoitettu lasten ja nuorten liikuntaharrastuksen lisäämiseen sekä monipuolisen organisoidun liikunnan kehittämiseen.

Avustusta voivat hakea liikuntaa ja/tai urheilua järjestävät paikalliset, rekisteröityneet yhdistykset. Avustus myönnetään saajalle harkinnanvaraisena erityisavustuksena.

Hakuaika alkaa 13.11.2020

Hakuaika päättyy 18.12.2020 klo 16.15.

Avustusten myöntämisen edellytyksenä on, että eduskunta vuoden 2021 talousarviota hyväksyessään osoittaa määrärahat ko. tarkoitukseen.

Päätökset avustuksista pyritään tekemään 30.4.2021 mennessä.

Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001).

Seuratuen tavoitteena on edistää matalan harrastuskynnyksen toimintaa lasten ja nuorten liikunnassa, kokeilla innovatiivisia toimintamalleja, lisätä toimintaan monipuolisuutta esimerkiksi uusien lajien kautta tai kehittää lajitoiminnan sisällä harrastustoimintaa. Seuratuen avulla voidaan myös vahvistaa toiminnan laatua ja yhteisöllisyyttä, sekä tukea vapaaehtoistyötä.

Seuratuella voidaan ennaltaehkäistä liikuntaharrastuksen lopettamista pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina.

Avustuksella edistetään valtion vuoden 2021 talousarvioesitykseen sisältyvää ministeriön strategista tavoitetta liikunnan aktiivisesta ja osallistavasta kansalaistoiminnasta, jossa painopisteenä ovat erityisesti lapset ja nuoret. Lisäksi avustuksella edistetään hallitusohjelman kirjausta ja toimeenpannaan liikuntapoliittisen selonteon tavoitetta käyttää seuratukea myös vähävaraisten perheiden liikuntaharrastusten tukemiseen.

Tuettavien hankkeiden tulee toteuttaa yhtä tai useampaa seuraavista alatavoitteista:

 • lisätä lasten ja nuorten harrastajamääriä ja/tai –ryhmiä seurassa
 • mahdollistaa liikunnan monipuolinen harrastaminen
 • edistää yhdenvertaisia, tasa-arvoisia ja saavutettavia liikunnan harrastusmahdollisuuksia
 • hillitä harrastamisen kustannuksia ja osallistumismaksuja lasten ja nuorten liikunnassa
 • ehkäistä liikunnasta luopumista eli drop outia pitämällä nuoret mukana toiminnassa urheilijoina, liikkujina ja seuratoimijoina
 • lisätä lasten ja nuorten äänen kuulumista seuratoiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä
 • tukea vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten liikuntaharrastusta
 • edistää liikunnallisen elämäntavan omaksumista ohjatun seuratoiminnan kautta
 • edistää koulupäivän yhteydessä tapahtuvaa liikuntaa seuratoiminnan avulla
 • edistää koko perheen liikkumista (perheliikunta)
 • mahdollistaa syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten harrastaminen urheiluseurassa
 • edistää maahanmuuttajalasten kotoutumista liikunnan avulla
 • edistää erityistä tukea tarvitsevien lasten osallistumista seuratoimintaan
 • vahvistaa yhteisöllisyyttä ja lisätä vapaaehtoistoimintaa, sekä lisätä osaamista
 • edistää monipuolista ja laadukasta seuratoimintaa (ml. johtaminen, hallinto)
 • kehittää innovatiivisia ja uudenlaisia toimintamalleja

Seuratukea haetaan sähköisesti 13.11. alkaen Suomisport-palvelusta.

Hakemusta voi sähköisessä ympäristössä tehdä ja tallentaa hakuajan puitteissa. Sähköinen haku päättyy 18.12.2020 klo 16.15.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköisessä ympäristössä määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Hakemisessa huomioitavaa

Hakemuksen lähettäminen edellyttää seuralta ajan tasaista yhdistysrekisteriotetta ja vahvaa sähköistä tunnistusta. Hakija täyttää Suomisportissa olevan hakulomakkeen, liittää siihen pyydetyn yhdistysrekisteriotteen ja ennen valmiin hakemuksen lähettämistä tunnistautuu sähköisesti. Tunnistautumisen voi tehdä vain seuran nimenkirjoitusoikeudellinen henkilö. Tunnistautuminen tapahtuu Nets-tunnistuspalvelussa henkilökohtaisilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

Seurat, jotka saivat seuratukea 2020 kaksivuotiseen hankkeeseen, tekevät toisen vuoden hankehakemuksensa (jatkohanke) yhteydessä lyhyen raportoinnin hankkeen käynnistymisestä. Tälle on sähköisessä hakuympäristössä omana kohtana ”Raportointilomake”.

Mikäli hakeminen sähköisesti ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Arvioinnissa otetaan huomioon hankkeen tarkoituksenmukaisuus suhteessa haun tavoitteisiin, toiminta- ja taloussuunnitelman realistisuus sekä hankkeen laatu ja laajuus seuran toimintaympäristö huomioiden.

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hankkeen laajuuden ja vaikuttavuuden arvioinnissa huomioidaan seuraavia asioita:

 • seurojen yhteiset hankkeet
 • yhteistyöverkostojen ja erilaisten kumppanuuksien luominen
 • laadukasta, ohjattua toimintaa ja monipuolista liikuntaa tarjotaan enemmän kuin kerran viikossa
 • uusien harrastajaryhmien perustaminen/lisääminen
 • uusien harrastajien lisääminen
 • innovatiivisen ”ei perinteisen” seuratoiminnan kehittäminen (esim. nuorten omat ideat/ryhmät)
 • harjoitusvuorot ovat lapsille sopivaan vuorokauden aikaan, lähellä asuinympäristöä ja muuta elinpiiriä (lähiliikunta-ajatus)
 • vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja yhteisöllisyyden tukeminen
 • sukupuolten tasa-arvon huomioinen: liikuntaryhmiä perustetaan poikavaltaisissa lajeissa tytöille ja tyttövaltaisissa lajeissa pojille. Vastaavasti voi olla myös kaikille yhteisiä ryhmiä
 • miten, millä perusteilla ja miten organisoiden seura käyttäisi avustusta vähävaraisten perheiden lasten ja nuorten tukemiseen.

Tukea voidaan hakea kohdennetusti esimerkiksi lajijaostolle, mutta itsenäisenä hakijana jaosto ei voi olla. Hakija on aina pääseura (ry) ja hakemuksessa tulee ilmoittaa seuran päätili (ei jaostojen/lajien omia tilejä).

Hankkeelta edellytetään, että seuran johto on sitoutunut siihen eli päätös seuratoiminnan kehittämisestä on tehty johtokunnan tai hallituksen kokouksessa. Hankkeella tulee olla vastuuhenkilö, selkeä toimintasuunnitelma (toteutuksen organisointi), sekä mitattavat, selkeät ja realistiset tavoitteet. Myös kehitettävän toiminnan vakiinnuttaminen tulee esittää (toimenpiteet).

Hankkeella tulee olla merkittävää muuta rahoitusta (vähintään 25 prosenttia hankkeesta). Avustettavan toiminnan tulee alkaa vuoden 2021 kuluessa.

Hakijana voi olla myös useampi seura yhdessä. Usean seuran yhteishakemuksessa nimetään päävastuullinen seura, joka hallinnoi hanketta ja jonka nimissä hakemus toimitetaan.

Hankeavustusta haetaan vuodeksi kerrallaan (hankekausi 12 kk). Hankkeiden kesto voi olla enintään kaksi vuotta. Jos kehittämissuunnitelma on kaksivuotinen, haetaan nyt ensimmäinen hankevuosi (12kk). Ensimmäisessä haussa tulee esittää alustava koko hankkeen kustannussuunnitelma hakemuksen osana tai vastaavasti alustava toisen vuoden talousarvio.  Hankekauden kokonaispituus (1 vai 2 vuotta) tulee rastittaa hakemuksessa sille osoitetussa paikassa. Hankkeelle tulee asettaa ohjausryhmä (usean seuran hankkeissa edustus kaikista seuroista) ja se tulee ilmetä hakemuksessa. Hankkeen taloutta tulee seurata omalla kustannuspaikallaan.

Vuonna 2020 avustusta 2-vuotiselle hankkeelle saanut seura hakee nyt hankkeen toisen eli jälkimmäisen vuoden avustuksen.  Hakija on tällöin jatkohankehakija ja tämä kohta (jatkohanke) tulee rastittaa hakemuksessa. Toisen vuoden hankesuunnitelman lisäksi hakija täyttää myös raportointiosuuden, miten hanke on käynnistynyt. Raportointivälilehti löytyy sähköisestä hakuympäristöstä.

Pienin haettava avustussumma on 2 500 euroa ja suurin 25 000 euroa. Kaksivuotisissa hankkeissa on huomioitava, että seuran omarahoitusosuuden tulee kasvaa jälkimmäisenä vuonna. Avustus on aina osa hankkeen kokonaisrahoitusta, joten se ei voi kattaa hankkeen kaikkia kuluja.

Seuratoiminnan kehittämistuki on jaoteltu hankesisällön mukaan toiminnallisiin hankkeisiin tai palkkaushankkeisiin (päätoiminen/osa-aikainen). Jos kehittämishanke sisältää palkkauksen, tulee sen kohdentua ensisijaisesti lasten ja nuorten liikunnan ohjaamiseen tai valmennukseen. Mahdollista on myös esittää palkkausta muilla erityisillä syillä, kuten hallintotehtävät, innovatiiviset työnkuvat tai yhdistelmätoimet. Osa-aikaisen palkkaukseen tukea voi hakea kesä- tai kausiajaksi nuorten työllistämiseksi, mutta tällöin sen tulee olla osana seuran 12 kuukauden mittaista seuratoiminnan kehittämishanketta.

Jos kehittämishanke sisältää palkkauksen, hakijan on tällöin selvitettävä työntekijälle suunniteltu toimenkuva ja millaista osaamista/koulutusta työntekijältä vaaditaan. Palkkaushankkeissa on pystyttävä selkeästi osoittamaan, että seuralla on riittävä taloustilanne, omarahoitusta ja suunnitelma toiminnan vakiinnuttamisesta selvitä palkkauksesta tukikauden jälkeenkin. Seuratuen tavoitteena on olla alkutukena pysyvien työsuhteiden luomisessa, tukea ei myönnetä määräaikaisiin työsuhteisiin.

Työntekijän palkkaaminen ei lähtökohtaisesti saa korottaa seuran jäseniltä tai osallistujilta kerättäviä harrastusmaksuja. Palkkaushankkeissa etusijalla myöntöjä harkitessa on seuran ensimmäisen palkkaus.

Erityisesti on huomioitava, että seuratuen piirissä olevassa perustoiminnassa harrastusmaksujen tulee pysyä maltillisella tasolla. Maltilliseksi on katsottu aikaisemmin kuukausimaksu, joka ei ylitä 50 euroa. Seuran tulee hakemuksessa kuvata riittävän selkeästi ja yksiselitteisesti, mistä eri asioista harrastusmaksu koostuu. Perustoimintaa on lapsen tai nuoren viikoittainen liikunnan harrastaminen seuran ohjatussa toiminnassa.  Kilpailuja, kilpailumatkoja ja leirejä ei katsota perustoiminnan hintaan kuuluvaksi. Seuralla voi toiminnassaan olla menestykseen tähtäävää kilpaurheilua, mutta seuratoiminnan tuki kohdistetaan siihen seuran toimintaan, joka kehittää avustuksen tavoitetta eli matalan harrastuskynnyksen toimintaa.

Jos kehittämishanke sisältää vähävaraisen lapsen tai nuoren harrastusmaksujen tukemisen, tulee hankesuunnitelmassa kuvata, miten ja millä perusteilla avustus käytetään vähävaraisten perheiden lasten hyväksi, ja kuinka monen lapsen ja nuoren harrastusta avustuksella suunnitellaan tuettavan (arvio). Hankkeen kustannusarviossa osoitetaan selkeästi, mikä osuus kohdennetaan tähän tukemiseen. Avustusta voi käyttää myös välinehankintoihin siten, että välineet hankitaan seuran omaisuudeksi ja ne lainataan vähävaraisten lasten ja nuorten käyttöön. 

Harkitessaan avustuksen kohdentumista, myöntämistä ja määrää, opetus- ja kulttuuriministeriö kiinnittää huomiota näissä hakuohjeissa edellä mainittuihin asioihin (avustuksen tavoite, hakemuksen arviointiperusteet, hakukohtaiset myöntöperusteet) sekä pyytää lausunnon seuran hakemuksessa ilmoittamalta lajiliitolta tai muulta liikuntajärjestöltä sekä alueelliselta lausuntoryhmältä.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Tukea palkkaukseen ei myönnetä, jos seura on saanut samaan tai saman sisältöiseen työtehtävään aiemmin seuratukea. Tukea palkkaukseen ei myöskään myönnetä, jos seura on vähentänyt työsuhteista työvoimaa vuosien 2019 ja 2020 aikana. Jos seura on Covid-19-pandemian takia lomauttanut henkilöstöä, sitä ei katsota tässä kohtaa hylkäyskriteerinä.

Tukea ei voida myöntää vasta rekisteröidylle hakijalle, jolla ei ole vaadittuja toiminnan ja talouden tietoja edelliseltä tilikaudelta.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen kokonaiskustannuksista. Muun rahoituksen tulee olla siis vähintään 25 %.

Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hankkeeseen sisältyvää toimintaa ei voida tukea muista opetus- ja kulttuuriministeriön määrärahoista.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat toiminnasta aiheutuneet välittömät kulut, kuten ohjaaja- ja valmentajapalkkiot ja -kulukorvaukset, ohjaaja- ja valmentajakoulutus, tuomarikoulutus, seurakoulutus ja muut koulutuksesta aiheutuneet kulut (kuten kouluttajalle maksetut korvaukset ja materiaalit). Hyväksyttäviksi koulutukseen liittyviksi kuluiksi ei kuitenkaan lasketa ammattitutkinnosta aiheutuvia kuluja.

Hyväksyttäviä kustannuksia ovat myös tapahtumista, tilaisuuksista tai kampanjoista aiheutuneet kulut (osana kehittämishanketta), sekä kohtuulliset välinekustannukset osana hanketta (enintään 50 % hankkeen kokonaiskustannuksista), kohtuulliset tiedotuskulut ja kohtuulliset matkakustannuskulut osana muuta toimintaa. Hyväksyttäviin kuluihin luetaan päätoimisen tai osa-aikaisen työntekijän palkkauskulut (ei kuitenkaan seuraan aiemmin palkattujen toimihenkilöiden osalta, vaan uusien palkkauksien osalta).

Avustusta ei saa käyttää seuraaviin kustannuksiin: liikuntapaikkarakentamisen tai perusparannushankkeiden kustannukset, seuran oman toimitilan vuokra- tai ylläpitokustannukset, jäsenmaksut, lisenssimaksut, vakuutukset, tuomaripalkkiot, kilpailu- ja sarjamaksut, joukkueiden tai ohjaajien vaatehankinnat, opintomatkat, kilpailumatkat, ulkomaanmatkat tai harjoitusmatkat. Avustusta ei saa käyttää myöskään kansallisten lajileirien osallistumismaksuihin, ruokailu- tai välipalakuluihin, kilpailujen palkintokuluihin tai yritystoiminnan kuluihin.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Avustusta ei voi jakaa eteenpäin.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen kokonaiskustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.
Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, kun kyseessä on erityisavustus osaan toiminnasta.

Seuratuen avustuksista tehdään selvitykset ministeriön kirjaamoon erillisellä lomakkeella. Selvitys lähetetään kirjepostitse, ei sähköisesti. Lomake löytyy ministeriön verkkosivuilta ja asiasta ohjeistetaan päätöskirjeessä vielä erikseen.

Haussa nyt

Hakuaika vuodelle 2021
13.11.2020 - 18.12.2020 16:15

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sari Virta
puh. 0295 330 377
sari.virta@minedu.fi

hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta