Skip to content

KUULTO-hanke osoitti tarpeen kulttuuritoiminnan vahvasta perustasta kunnissa

Ministry of Education and Culture 9.10.2015 10.32
Tiedote

Kuntien kulttuuripalvelujen kehittämishanke, KUULTO-toimintakokeilun tulokset on arvioitu. Toimintakokeilussa kulttuuritoimintaa ja -palveluja vietiin kuntalaisten lähelle. Hanke lisäsi kuntalaisten osallistumista kulttuuripalveluihin. Puolet kokeiluista jäivät pysyviksi. Kokeiluiden pohjalta tunnistettiin erilaisia keinoja lisätä osallistumista jatkossa enemmän.

Professori Anita Kangas luovutti hankkeen loppuraportin opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasoselle perjantaina.

KUULTO-hankkeen tavoitteena oli kulttuuripalveluiden saatavuuden ja saavutettavuuden parantaminen sekä kuntalaisten tasa-arvon lisääminen. Mukana oli 44 kuntaa ja 22 kokeilua. Kokeilujen toteuttajina olivat kuntien kulttuuritoimet, yhdistykset ja yritys. Toimintatutkimus toteutettiin Jyväskylän yliopistossa.

Kokeiluissa kulttuuritoimintaa vietiin uusiin paikkoihin, lähelle kuntien asukkaita. Viemällä kulttuuritoimintaa ja -palveluja kyliin, kaupunginosiin, hoito- ja hoivalaitoksiin voitiin lisätä kuntien asukkaiden osallistumista ja osallisuutta. Samalla tavoitettiin uusia yleisöjä. Toiminta oli onnistunutta, toivottua ja siihen sitouduttiin.

Professori Anita Kankaan mukaan kokeilujen perusteella kulttuuritoiminta tarvitsee vahvan perustan, jotta toimintakäytäntöjä pystytään muuttamaan. Toimintakokeiluista onnistuivat parhaiten ne, joita toimintaympäristö tuki ja joilla oli paljon omaa liikkumavaraa. Kokeiluista tuli suorittajia, mikäli toimintaympäristö jarrutti toimintaa ja omaa liikkumavaraa oli vähän.

Keinoja kulttuuriin osallistumisen mahdollistamisessa kaikille

KUULTO-hankkeen loppuraportissa on ehdotettu erilaisia keinoja kulttuuriin osallistumisen mahdollistamiseksi kaikille. Näitä keinoja ovat mm. taiteilijoiden työskentelyn ja yhteisöllisten työmenetelmien vahvistaminen, kuntalaisten uudet kuulemisen muodot, erilaisten toimijoiden välisen yhteistyön välttämättömyys ja kunnallisen kulttuuritoiminnan järjestämisvastuu peruspalveluna niin, että siitä vastaa/vat henkilö/t kuntaorganisaatiossa. Myös kulttuuritoiminnan tilojen mahdollistaminen nykyistä joustavammin ratkaisuin sekä kulttuuritoiminnan rahoituksen uudistaminen olisivat tärkeitä toimenpiteitä. Kunnissa kulttuurityötä tekevien asiantuntijuuden vahvistaminen on toivottua. Lisäksi laki kuntien kulttuuritoiminnasta tulisi uudistaa toimintaympäristössä tapahtuneiden muutosten vuoksi.

Yksi keskeisiä asioita on se, että kunnissa on kulttuuritoiminnasta vastaava taho. Kulttuuritoiminnan järjestäminen edellyttää sitoutunutta henkilöresurssia, joka voidaan toteuttaa yhtä ihmistä laajempana vastuuna poikkihallinnollisesti.

Kokeiluissa kehitettiin erilaisia toimintamalleja, kuten kulttuuribussitoimintaa, eri sektoreiden välistä yhteistyötä, sopimuksia kunnan kulttuuritoimen ja yhdistysten välillä, kulttuuritoiminnan järjestämistä yksityisen tai kolmannen sektorin toimesta. Kokeiluissa taiteilijan työ lisätä kuntien asukkaiden ja asukasryhmien osallistumista kulttuuritoimintaan oli onnistunutta. Taiteilijoiden työn jatkumiselle hankerahoituksen päätyttyä tulisi löytää yhteistyöväyliä. Myös taiteilijakoulutuksessa tulisi ottaa huomioon uudenlaiset työn tekemisen muodot.

_ _ _

Kehittämishanke pohjautuu professori Anita Kankaan ja ministeri Kalevi Kivistön keväällä 2011 laatimaan selvitykseen kuntien kulttuuritoiminnan tuki- ja kehittämispolitiikasta. Hankkeen päämääränä oli luoda kestäviä, eri toimijoiden yhdessä kehittämiä palveluiden tuotantotapoja ja -malleja, joita voidaan tulevaisuudessa ottaa käyttöön myös muissa kunnissa ja alueilla. Hankkeen väliraportti julkaistiin kesäkuussa 2014, jonka jälkeen hankkeiden tulosten seurantaa jatkettiin. Toimintakokeilun tutkimus tehtiin Jyväskylän yliopistossa professori Anita Kankaan johdolla.

Koetellut kulttuuritoiminnot – KUULTO-toimintatutkimuksen tulokset

Lisätietoa:
kulttuuriasiainneuvos Kirsi Kaunisharju, opetus- ja kulttuuriministeriö, p. 02953 30144
professori Anita Kangas, Jyväskylän yliopisto, p. 050 345 4045.