Skip to content

Covid-19 pandemia-avustukset urheilun ylimmän ja divisioonatason keskeytyneille kilpasarjoille sekä sarjoja organisoiville lajiliitoille

Avustus on tarkoitettu kansallisten pääsarjojen organisoinnista vastaaville liigoille ja lajiliitoille, joiden sarjoissa pelaa lainsäädännön nojalla ammattiurheilijoiksi katsottavia henkilöitä. Covid-19 tuki on tarkoitettu pandemiasta johtuvaan muuttuneeseen työtilanteeseen.

 Avustus on myös tarkoitettu niille lajiliitoille, jotka vastaavat lajissaan urheilijoiden lähettämisestä maailman cup-kilpailuihin. Näiden osalta kustannuksia voidaan kattaa siltä osin kuin kustannuksia on kyseisellä ajanjaksolla syntynyt joukkueiden lähettämisestä pandemian vuoksi peruuntuneisiin kilpailuihin.

Avustuksella voidaan tukea ammattiurheilijoiden palkkakustannuksia aikaväliltä 1.3. - 31.5.2020 siten, että palkkakustannuksia voidaan kattaa enintään kaksi kuukautta /seura. Avustuksella voidaan kattaa yksittäisen pelaajan kuukausipalkasta enintään puolet ja enintään 1000 euroa/pelaaja/kuukausi

Hakuaika alkaa 30.4.2020 ja päättyy 14.5.2020 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä enintään 3 miljoonaa euroa.

Valtionavustuslaki (688/2001) 
Liikuntalaki (390 /2015)

Avustusta voidaan myöntää poikkeuksellisesti urheilijoiden palkkoihin edellyttäen, että Euroopan komissio hyväksyy tuen EU:n valtiontukisääntöjen (SEUT 107 artikla) mukaiseksi.

Avustus on tarkoitettu kansallisten pääsarjojen organisoinnista vastaaville liigoille ja lajiliitoille, joiden sarjoissa pelaa lainsäädännön nojalla ammattiurheilijoiksi katsottavia henkilöitä. Covid-19 tuki on tarkoitettu pandemiasta johtuvaan muuttuneeseen työtilanteeseen. Jääkiekon SM-liiga Oy:n, Jalkapalloliiga ry:n ja lajiliittojen tulee jakaa avustus edelleen täysimääräisesti liiga-, divisioona-  ja pääsarjaseuroilleen avustusehtojen mukaisesti.

Avustusta myönnetään Veikkaus- ja SM-liigaseuroille enintään 50 000 euroa/ seura ja muille kansallisten pääsarjatason ja divisioonatason seuroille suhteessa seurassa pelaavien ammattilaisurheilijoiksi katsottujen pelaajien määrään.

Pelaajat eivät saa olla lomautettuina avustuksen käyttöaikana niissä seuroissa, joille liitto tai liiga jakaa avustusta edelleen. Avustusta ei myöskään saa jakaa edelleen seuralle, joka on saanut muuta valtionavustusta (Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera) Covid-19 pandemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

Avustus on myös tarkoitettu niille lajiliitoille, jotka vastaavat lajissaan urheilijoiden lähettämisestä maailman cup-kilpailuihin. Näiden osalta kustannuksia voidaan kattaa siltä osin kuin kustannuksia on kyseisellä ajanjaksolla syntynyt joukkueiden lähettämisestä pandemian vuoksi peruuntuneisiin kilpailuihin.

Euroopan komissio hyväksyi 24.4.2020 Suomen ohjelman covid-19-epidemian vaikutuksista kärsivän Suomen talouden tukemiseksi. Komission päätöksen mukaan tukea voidaan myöntää yhdelle yritykselle enintään 800 000 euroa. Tukea ei saa myöntää yrityksille, jotka olivat vaikeuksissa jo 31.12.2019 eli ennen koronaepidemian puhkeamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että ammattilaissarjojen ja kansallisten pääsarjojen toimijoiden tekemisen edellytykset säilyvät koronaepidemiasta johtuvien toimintaolosuhteiden muutoksista huolimatta.

Myönnetyllä tuella turvataan pelaajien saamatta jääneitä korvauksia, kyseisten seurojen toimintaedellytyksiä sekä varmistetaan toiminnan jatkuminen mahdollisimman joustavasti poikkeustilanteen päätyttyä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Asiointipalvelun käyttö edellyttää yhteisöasiakkailta Y-tunnusta, vahvaa sähköistä tunnistusta sekä Katso- tai Suomi.fi-valtuuksien käyttöä. Palveluun kirjaudutaan Digi- ja väestötietoviraston Suomi.fi-tunnistuksen kautta henkilökohtaisella pankkitunnisteella, mobiilivarmenteella tai varmennekortilla.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohje 
Lisätietoja OKM:n verkkosivuilla  
Suomi.fi-ohjeet ja tuki
Katso-palvelun ohjeet

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1 Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustuksella voidaan tukea ammattiurheilijoiden palkkakustannuksia aikaväliltä 1.3. - 31.5.2020 siten, että palkkakustannuksia voidaan kattaa enintään kaksi kuukautta /seura. Avustuksella voidaan kattaa yksittäisen pelaajan kuukausipalkasta enintään puolet ja enintään 1000 euroa/pelaaja/kuukausi

Avustusta myönnetään Veikkaus- ja SM-liigaseuroille enintään 50 000 euroa/ seura ja muille kansallisten pääsarjatason ja divisioonatason seuroille suhteessa seurassa pelaavien ammattilaisurheilijoiksi katsottujen pelaajien määrään.

Avustus on myös tarkoitettu niille lajiliitoille, jotka vastaavat lajissaan urheilijoiden lähettämisestä maailman cup-kilpailuihin. Näiden osalta kustannuksia voidaan kattaa siltä osin kuin kustannuksia on kyseisellä ajanjaksolla syntynyt joukkueiden lähettämisestä pandemian vuoksi peruuntuneisiin kilpailuihin.

Pelaajat eivät saa olla lomautettuina avustuksen käyttöaikana niissä seuroissa, joille liitto tai liiga jakaa avustusta edelleen. Avustusta ei myöskään saa jakaa edelleen seuralle, joka on saanut muuta valtionavustusta (Business Finland, ELY-keskukset, Finnvera) Covid-19 pandemiasta aiheutuneisiin kustannuksiin.

2 Yleiset perusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyrkii strategiansa mukaisesti vaikuttamaan siihen, että kaikkien kyvyt ja osaaminen vahvistuvat; että yhteiskuntaa uudistetaan luovalla, tutkivalla ja vastuullisella toiminnalla; ja että merkityksellisen elämän edellytykset turvataan yhdenvertaisesti. OKM:n strategia on luettavissa verkkosivuilta.

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan siten katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke osaltaan edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta, osallisuutta, keskinäistä kunnioitusta ja kestävää kehitystä OKM:n strategian toimintalupauksen mukaisesti.

3 Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).

4 Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle avustussivulta linkitetyllä erillisellä selvitysomakkeella.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh.0295 330 314
[email protected]

Asiointipalvelua koskevissa teknisissä kysymyksissä saa tukea osoitteesta: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset