FI SV

De allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift, deras särskilda uppgifter och utveckling av verksamheten

Understödet riktas in på det riksomfattande och det regionala utvecklandet av de allmänna biblioteken, de allmänna bibliotekens specialuppgifter och för att utveckla verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet beviljar understöd för

 • de allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppdrag enligt 7 och 8 § i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016)
 • de allmänna bibliotekens särskilda uppgifter enligt 9 § i lagen om allmänna bibliotek (att upprätthålla det samiskspråkiga biblioteket, det flerspråkiga biblioteket och det ryskspråkiga biblioteket)
 • övriga projekt som är av riksomfattande betydelse.

Regionalförvaltningsverken beviljar understöd för

 • bibliotekens regionala och lokala försöks- och utvecklingsverksamhet.

Ansökningstiden börjar den 29 oktober 2018 och går ut den 3 december 2018 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda cirka 3 650 000 euro för understöden förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. För regionalförvaltningsverkens del uppgår motsvarande summa till cirka 2 900 000 euro.

Understödet är ett specialunderstöd. Beviljade understöd ska användas före slutet av det kalenderår som följer på det år under vilket understödet beviljas.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Understödet för det riksomfattande utvecklingsuppdraget är avsett för att på ett rättvist sätt stödja verksamheten vid alla allmänna bibliotek. Understödet ska bidra till att bygga upp de allmänna bibliotekens gemensamma tjänster och till att främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Understödet kan ansökas av ett bibliotek som i undervisnings- och kulturministeriets förordning har anförtrotts ett riksomfattande utvecklingsuppdrag.

Understödet för det regionala utvecklingsuppdraget är avsett för att stärka verksamheten vi de allmänna biblioteken inom ett visst verksamhetsområde. Understödet ska bidra till att stödja bibliotekens utveckling och personalens kompetens inom verksamhetsområdet samt till att främja samarbetet mellan de allmänna biblioteken. Understödet kan ansökas av ett bibliotek som i undervisnings- och kulturministeriets förordning har anförtrotts ett utvecklingsuppdrag.

Understödet för särskilda uppgifter är avsett för att upprätthålla bibliotek på det samiska språket, på det ryska språket eller som är flerspråkigt. Understödet kan ansökas av ett bibliotek som undervisnings- och kulturministeriet har anförtrott särskilda uppgifter.

Statsunderstödet för bibliotekens regionala, lokala och riksomfattande försöks- och utvecklingsverksamhet är avsedda för att utveckla de allmänna bibliotekens tjänster och verksamhetsformer. Understödet kan sökas av kommuner och kommunala allmänna bibliotek.

 

Syftet med understödet är att genomföra målen i lagen om allmänna bibliotek (1492/2016), undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2015 och regeringsprogrammet.

Understödet hänför sig till målområdet Delaktighet och medverkan i kulturlivet i den kulturpolitiska strategin som sträcker sig fram till 2025. Målet är att öka allas delaktighet i kultur och att minska klyftorna mellan olika befolkningsgrupper när det gäller deltagande i kultur.

 

 

1. Understöd som undervisnings- och kulturministeriet beviljar


Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst (e-tjänst). Om det inte är möjligt ska du kontakta den tjänsteman som ger mer information om understödet.
Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas genom e-tjänsten efter den utsatta tiden. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.
Anvisning för e-tjänsten

För att använda e-tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via e-tjänsten.

Ministeriet skickar beslutet till sökanden via e-tjänsten. Avsikten är att fatta besluten i januari–februari 2019.

Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. Sökanden gör även redovisningen i e-tjänsten.

2. Understöd som regionförvaltningsverken beviljar

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens e-tjänst https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv/. För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med nätbankskoder, mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till regionförvaltningsverket via e-tjänsten. Ansökningarna ska ha lämnats in via e-tjänsten senast den 3 december 2018 kl. 16.15.

Via e-tjänsten kan sökanden göra eventuella kompletteringar i ansökan och begära omprövning av beslutet. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten.

De sakkunniga i biblioteksärenden vid regionalförvaltningsverken rangordnar ansökningarna enligt prioritet utifrån gemensamma grunder och fattar besluten i mars 2019 efter att ha hört undervisnings- och kulturministeriet. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till sökanden via e-tjänsten.

 

1.    Ansökningsspecifika villkor för beviljande

De allmänna bibliotekens riksomfattande och regionala utvecklingsuppgift och deras särskilda uppgifter

Ansökningarna bedöms enligt lagen om allmänna bibliotek (1492/2016).

 

Anvisningar för de lokala, regionala och riksomfattande utvecklingsprojekten:

 • Projekten ska ha tydliga mål och åtgärder samt en tidsbunden plan och en kostnadsberäkning med motiveringar.
 • Understödet kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för projektet.
 • I projekten ingår en rekommendation om regionalt och/eller riksomfattande samarbete.
 • Projekten förväntas resultera i inarbetad praxis och strukturella reformer.
 • Projektresultaten ska gå att implementera på bredare bas än i ett enskilt projekt.

I sektorsövergripande projekt kan understöd ur bibliotekens anslag beviljas endast för bibliotekens andel. Övriga sektorer måste ansöka om egen medfinansiering ur andra anslag. Understöd kan också sökas för att anställa extra personal för att genomföra ett projekt.

Nedanstående kostnader i anslutning till bibliotekens  grundläggande verksamhet är inte godtagbara kostnader  

 • anskaffningar av material och möbler
 • bygg-, renoverings- och inredningsarbeten
 • deltagande i kompletterande utbildning i Finland
 • personalens rekreationsresor och studiebesök
 • tidningar och broschyrer för marknadsföring av enskilda bibliotek.

Observera även vad som sägs om godtagbara kostnader i villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd  UKM/3/091/2018 och i regionförvaltningsverkets villkor gällande statsunderstöd.

Understöd kan beviljas för att införa självbetjäning på bibliotek om projektet förbättrar tillgången till bibliotekstjänster.

Understöd beviljas inte om sökanden samtidigt får finansiering från ett ESF- eller ERUF-program för ett projekt av motsvarande slag.

Understöd kan beviljas för digitaliseringsprojekt om det material som ingår i projektet är lokalt, regionalt eller nationellt värdefullt. Det material som digitaliseras ska förvaltas av biblioteket. I digitaliseringsprojekt ska biblioteken kontakta Nationalbibliotekets digitaliseringstjänst i S:t Michel för anvisningar. Allt material i digital form ska vara tillgängligt också via söktjänsten Finna.fi.

 

Teman för lokala och regionala utvecklingsprojekt

 

Kommunerna och de kommunala biblioteken kan ansöka om statsunderstöd för de teman som presenteras nedan och som har att göra med att på lokal och regional nivå utveckla de allmänna biblioteken. Temana grundar sig på målen i lagen om allmänna bibliotek, utvärderingen av basservicen 2017 och rekommendationerna i det nationella Läskunnighetsforumet.

Vid beviljandet av understöden 2019 prioriteras i synnerhet Tema 1 – Läsfrämjande insatser. Ett av målen i lagen om allmänna bibliotek är att främja läskulturen och en mångsidig läskunnighet. Enligt den senaste utvärderingen av basservicen är bibliotekens viktigaste uppgift att främja läsandet och läskunskaperna bland barn. Rekommendationerna i den föregående utvärderingen om ordnandet av bibliotekstjänster för barn är delvis ogenomförda och läsandet bland små barn och familjer borde stödas mer.

I de riktlinjer för att utveckla barns och ungas läskunnighet och läshobby som utarbetats av det nationella Läskunnighetsforumet lyfter man fram behovet att inspirera barn och unga att läsa, att aktivera uppväxtmiljön, att stödja läsandet, att stärka kompetens och samarbete bland yrkesfolk och att skapa strukturer för att främja läsandet. Mångsidiga läsfärdigheter är också den viktigaste nyckeln i Tema 2 som bygger på livslångt lärande och fullvärdigt medborgarskap.

 

Tema 1. Läsfrämjande insatser
 • Att stödja den språkliga utvecklingen hos barn och att väcka deras intresse för att läsa.
 • Att främja läsfärdigheten hos barn och unga.
 • Att öka läsning som hobby i familjer och i hobbygrupper för barn och unga.
 • Att främja multimodala läsfärdigheter hos alla grupper av befolkningen.
Tema 2. Livslångt lärande
 • Att utveckla biblioteken som för alla öppna och mångsidiga arbets- och inlärningsmiljöer.
 • Att främja ett planmässigt samarbete mellan daghem, skolor, läroanstalter och andra sammanslutningar.
 • Att stärka de digitala färdigheterna hos olika grupper av befolkningen.
Tema 3. Aktivt medborgarskap, demokrati och yttrandefrihet
 • Att utveckla biblioteken som gemenskapsbildande mötesplatser som stöder medborgarverksamhet.
 • Att utveckla kommuninvånarnas metoder att delta och påverka samt att undanröja hinder för deltagande.
 • Att stärka dialogen mellan olika språk- och kulturgrupper samt att ta fram verksamhet som främjar en god diskussionsatmosfär.
 • Att främja öppen och tillförlitlig tillgång till information och att stärka den källkritiska kompetensen.
Tema 4. Kvalitet, genomslagskraft och innovationer
 • Att ta fram innovationer som stöder bibliotekens genomslagskraft i samhället.
 • Att utvärdera bibliotekstjänsternas kvalitet och genomslagskraft.

Temat anges i regionalförvaltningsverkens e-tjänst under fliken Projekt i punkten ”Sammanfattad beskrivning av projektet”

 

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:


3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet eller regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (enligt 7 § 1 mom. i statsunderstödslagen) är

 • att det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • att beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet
 • att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet
 • att beviljandet av statsunderstöd inte bedöms orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.  Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas enbart för det ändamål det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets eller regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet av de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet eller regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska redogöra för sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta den i sin verksamhet Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska mottagaren i den upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet:

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Understödstagaren ska rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts och beviljats i undervisnings- och kulturministeriets e-tjänst kan också redovisas i e-tjänsten.

Redovisningar av understöd för vilka ansökan lämnats in på en pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Understöd som beviljats av regionalförvaltningsverken

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska både ekonomisk rapportering och resultatrapportering ingå. Understödstagaren ska rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.

Understöd som ansökts och beviljats i regionförvaltningsverkens e-tjänst (https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/sv) kan också redovisas i e-tjänsten.

UKM: 20192018

Ytterligare information

Understöd beviljade av undervisnings- och kulturministeriet

Leena Aaltonen, leena.aaltonen@minedu.fi

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: https://minedu.fi/sv/att-ansoka-om-statsunderstod-anvandning-och-tillsyn-over-anvandningen

 

 
Understöd beviljade av regionförvaltningsverken

Regionförvaltningsverket i Södra Finland, Kristiina Kontiainen och Antti Seppänen

Regionförvaltningsverket i Sydvästra Finland, Päivi Almgren

Regionförvaltningsverket i Östra Finland, Eeva Hiltunen och Pirkko Rusi

Regionförvaltningsverket i Norra Finland, Merja Kummala-Mustonen

Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland, Anneli Ketonen och Mika Mustikkamäki

Regionförvaltningsverket i Lappland, Satu Ihanamäki

Projekt på svenska eller tvåspråkiga projekt, Susanne Ahlroth

E-postadressen till sakkunniga vid regionförvaltningsverken har formen fornamn.efternamn@avi.fi