FI SV

Yleisten kirjastojen valtakunnallinen kehittämistehtävä, alueellinen kehittämistehtävä, erityinen tehtävä ja toiminnan kehittäminen

Avustus on tarkoitettu yleisten kirjastojen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen, yleisten kirjastojen erityistehtävien hoitamiseen ja toiminnan kehittämiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetään avustuksia

 • yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) mukaiseen valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen
 • yleisiä kirjastoja koskevan lain  mukaiseen erityisen tehtävän hoitamiseen (saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpito)
 • yleisten kirjastojen verkko- ja viestintäpalvelujen tuottamiseen: kirjastot.fi:n toimintaan
 • muihin valtakunnallisesti vaikuttaviin hankkeisiin

Aluehallintovirastoista myönnetään avustuksia

 • kirjastojen alueelliseen ja paikalliseen kokeilu- ja kehittämistoimintaan

Hakuaika alkaa 26.9.2017 ja päättyy 31.10.2017 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettäviin avustuksiin voidaan käyttää noin 3 650 000 euroa ja aluehallintovirastoista myönnettäviin avustuksiin noin 2 900 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Kyseessä on erityisavustus. Myönnetyt avustukset ovat käytettävissä enintään myöntämistä seuraavan kalenterivuoden loppuun saakka.

Avustusten perusteena ovat:

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 
Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), Valtionavustuslaki (688/2001) ja Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016).

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Valtakunnalliseen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnettävä avustus on tarkoitettu kaikkien yleisten kirjastojen toiminnan tasapuoliseen tukemiseen. Avustuksella toteutetaan yleisten kirjastojen yhteisiä palveluja ja edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Avustusta voi hakea kirjasto, jolle valtakunnallinen kehittämistehtävä on opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa säädetty.

Alueellisen kehittämistehtävän hoitamiseen myönnettävät avustukset on tarkoitettu toimialueiden yleisten kirjastojen toiminnan vahvistamiseen. Avustuksilla tuetaan toimialueen kirjastojen kehittymistä ja henkilöstön osaamista sekä edistetään yleisten kirjastojen keskinäistä yhteistoimintaa. Avustusta voivat hakea kirjastot, joille kehittämistehtävä on opetus- ja kulttuuriministeriön asetuksessa säädetty.

Erityisen tehtävän hoitamiseen myönnettäviä avustuksia myönnetään saamenkielisen, monikielisen ja venäjänkielisen kirjaston ylläpitoa varten. Avustusta voivat hakea kirjastot, joille opetus- ja kulttuuriministeriö on erityisen tehtävän antanut.

Kirjastojen alueelliset, paikalliset ja valtakunnalliset kokeilu- ja kehittämistoiminnan valtionavustukset on tarkoitettu yleisten kirjastojen palvelujen ja toimintamuotojen kehittämiseen. Avustuksia voivat hakea kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot.

Avustuksen tavoite

Valtionavustuksella edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian vaikuttavuustavoitetta: Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin. Tavoitteena on lisätä kaikkien osallisuutta kulttuuriin sekä kaventaa eri väestöryhmien eroja kulttuuriin osallistumisessa.

 

Miten avustusta haetaan?

1. Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnettävät avustukset

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, hakijan tulee ottaa yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle.

Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun. Päätökset pyritään tekemään helmi-maaliskuussa 2018.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso 
Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa
Asiointipalvelun käyttöohje

 

2. Aluehallintovirastoista myönnettävät avustukset

Aluehallintovirastoista myönnettävien valtionavustusten hakemukset tehdään aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa https://sahkoinenasiointi.ahtp.fi/. Palvelun käyttämiseen tarvitaan Suomi.fi -tunnistusta, jossa käytetään hyväksi pankkitunnuksia, mobiilivarmennetta tai sirullista henkilökorttia.

Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta. Hakemusten tulee olla lähetettynä asiointipalvelussa viimeistään 31.10.2017 klo 16.15.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset hankkeiden päättyessä asiointipalvelussa.

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat asettavat hakemukset kiireellisyys- ja tärkeysjärjestykseen yhteisten perusteiden mukaisesti ja kuultuaan opetus- ja kulttuuriministeriön kannan tekevät päätökset helmi-maaliskuussa 2018. Aluehallintovirastot lähettävät päätöksen hakijalle asiointipalvelun kautta.

Millä perusteilla hakemuksia arvioidaan?

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Valtakunnallisen ja alueellisen kehittämistehtävän ja erityisen tehtävän hoitamiseen liittyviä hakemuksia arvioidaan yleisiä kirjastoja koskevan lain (1492/2016) perusteella.

Paikallisia, alueellisia ja valtakunnallisia kehittämishankkeita koskevat ohjeet:

 • hankkeilla tulee olla selkeät tavoitteet ja toimenpiteet sekä ajallinen suunnitelma ja perusteltu kustannusarvio.
 • hankkeissa tulee olla kunnan omarahoitusosuus, joka on vähintään 20 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.
 • hankkeissa suositellaan alueellista ja/tai valtakunnallista yhteistyötä.
 • hankkeiden tuloksena odotetaan syntyvän vakiintuvia käytäntöjä tai rakenteellisia uudistuksia.
 • hankkeiden tuloksia tulee olla mahdollista hyödyntää yksittäistä hanketta laajemmin.

Monialaisissa hankkeissa kirjastojen määrärahasta voidaan myöntää avustuksia vain kirjastojen osuuteen. Muiden hallintokuntien on haettava omat rahoitusosuutensa muista määrärahoista. Avustusta voi hakea myös hankkeen toteutukseen liittyvän lisähenkilöstön palkkaukseen.

Avustusta ei voida myöntää, mikäli hakija saa samanaikaisesti rahoitusta ESR- tai EAKR-ohjelmasta vastaavaan hankkeeseen. Kehittämisavustusta ei myönnetä kirjaston perustoimintaan kuten esim. kirjastoaineiston hankkimiseen tai kirjaston sisustamiseen.

Paikallisten ja alueellisten hankkeiden tämänvuotisten teemojen perusteena ovat:

Laki yleisistä kirjastoista (1492/2016)
Opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025 
Ratkaisujen Suomi. Pääministeri Juha Sipilän hallituksen strateginen ohjelma (2015)

Kunnat/kunnalliset yleiset kirjastot voivat hakea valtionavustusta seuraaviin teemoihin liittyvään yleisten kirjastojen paikalliseen ja alueelliseen kehittämistoimintaan:

Teema 1. Monipuoliset lukutaidot

 • Kaikkien väestöryhmien lukemisen edistäminen ja siihen liittyvien toimintamuotojen kehittäminen
 • Kansalaisten ohjaaminen erilaisten mediasisältöjen vastaanottamisessa ja tuottamisessa sekä tieto- ja viestintäteknologian käytössä
 • Digitaalisen tasa-arvon turvaaminen kansalaisten digitaitoja edistämällä

Teema 2. Aktiivinen kansalaisuus, demokratia ja sananvapaus

 • Avoimen ja luotettavan tiedonsaannin edistäminen lähdekriittistä osaamista vahvistamalla
 • Eri kieli- ja kulttuuriryhmien vuoropuhelun vahvistaminen sekä hyvää keskusteluilmapiiriä edistävän toiminnan kehittäminen
 • Kuntalaisten osallistumis- ja vaikuttamismenetelmien kehittäminen ja osallistumisesteiden poistaminen
 • Kirjastotilojen kehittäminen yhteisöllisenä kohtaamispaikkana ja kansalaistoiminnan tarpeita tukevina tiloina

Teema 3. Elinikäinen oppiminen

 • Kirjastotilojen kehittäminen kaikille avoimena ja monipuolisena työ- ja oppimisympäristönä
 • Yhteistyön edistäminen päiväkotien, koulujen, oppilaitosten sekä muiden yhteisöjen kanssa

Teema 4. Laatu, vaikuttavuus ja innovaatiot

 • Kirjastopalvelujen vaikuttavuusarvioinnin ja laadun mittaamisen kehittäminen
 • Kokeilut, joilla pyritään innovatiivisiin ratkaisuihin ja parempiin palveluihin tavoitteena kirjastojen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden lisääminen

Teema ilmoitetaan aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa hakemuslomakkeen Hanke -välilehdellä kohdassa ”Tiivistetty kuvaus hankkeesta”.

 

2.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

 

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Millaisia ehtoja avustusten käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

 

Miten tuloksista ja avustuksen käytöstä raportoidaan?

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä myönnetyt avustukset:

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan kustannuksista kustannuspaikkakohtaisesti.

Opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista myös selvitykset tehdään asiointipalvelussa.

 

Aluehallintovirastoista myönnetyt avustukset:

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan kustannuksista kustannuspaikkakohtaisesti.

Aluehallintovirastojen sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista myös selvitykset tehdään asiointipalvelussa.

 

Myönnetyt avustukset

Lisätietoja

Opetus- ja kulttuuriministeriö:

Leena Aaltonen, leena.aaltonen@minedu.fi

 

Aluehallintovirastojen kirjastoasiantuntijat:

Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kristiina Kontiainen ja Antti Seppänen

Lounais-Suomen aluehallintovirasto, Päivi Almgren

Itä-Suomen aluehallintovirasto, Eeva Hiltunen ja Pirkko Rusi

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto, Merja Kummala-Mustonen

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto, Anneli Ketonen ja Marjariitta Viiri

Lapin aluehallintovirasto, Satu Ihanamäki

Ruotsinkieliset ja kaksikieliset hankkeet, Susanne Ahlroth

Aluehallintovirastojen asiantuntijoiden sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@avi.fi

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta