FI SV

Visuaalisen taiteen alan välittäjäportaan kehittämishankkeisiin

Avustus on tarkoitettu visuaalisen taiteen välittäjäportaan kehittämishankkeisiin.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Haku alkaa 20.8.2018 klo 8.15 ja päättyy 24.9.2018 klo 16.15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 400 000 euroa. Päätökset pyritään tekemään lokakuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

HUOM. Hakulomakkeessa on virhe, eikä hakemukseen valitettavasti voi liittää liitteitä. Hakijoille tiedotetaan hakuajan päättymisen jälkeen, kuinka hakija voi täydentää hakemustaan haluamillaan liitteillä. Aikaa näiden liitteiden toimittamiseen on 2 viikkoa hakuajan päättymisestä. Muilta hakijoilta kuin kunnilta tai korkeakouluilta tullaan pyytämään tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus edelliseltä tilikaudelta. Edellä mainitut liitteet toimitetaan ohjeiden mukaan sähköiseen asiointipalveluun.

 

Avustuksen on tarkoitettu visuaalisen taiteen (kuten kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja taidekäsityön) välittäjäportaan kehittämishankkeisiin. Avustusta voivat hakea esimerkiksi taidegalleriat,  taidelainaamot, agentuurit ja muut visuaalisen taiteen välittäjätoimintaa harjoittavat yhteisöt.

Avustusta voidaan myöntää esimerkiksi kansainvälisen liiketoimintaosaamisen lisäämiseen, digitaalisen myynnin kehittämiseen, asiakas- ja yleisötyön kehittämiseen sekä välittäjäportaan toimintaa tehostaviin toimijoiden yhteishankkeisiin.

 

Avustuksen tavoitteena on parantaa visuaalisen taiteen (kuten kuvataiteen, valokuvataiteen, mediataiteen ja taidekäsityön) välittäjäportaan liiketoimintavalmiuksia, taiteen tai taidelähtöisten palveluiden myyntiä ja siten lisätä taiteilijoiden tuloja ja ansaintamahdollisuuksia.

Avustus liittyy taidenäyttelyiden sopimus- ja korvauskäytäntöjä selvittäneen opetus- ja kulttuuriministeriön työryhmän (OKM 2016:4) loppuraportissa esitettyihin kehittämis- ja toimenpide-esityksiin. Työryhmän raportti ja suositukset. Avustus toteuttaa myös opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita taiteellisen toiminnan edellytysten sekä kulttuurisisältöjen jakelun ja liiketoiminnan kehittymisestä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

1. Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?     

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hankkeen pitkäjänteiset vaikutukset

• visuaalisen taiteen välittäjäportaan liiketoimintavalmiuksien,
• taiteen tai taidelähtöisten palveluiden myynnin ja
• taiteilijoiden tulojen ja ansaintamahdollisuuksien lisääntymiseen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.
Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).
    Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja –rajoitukset kokonaisuudessaan: 

http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta


Avustukset ovat EU:n valtiontukisääntelyn mukaista de minimis -tukea (vähämerkityksinen tuki, komission asetus 1407/2013), jonka enimmäismäärä hakijalle voi olla enintään 200 000 euroa kolmen perättäisen verovuoden jakson aikana. Tuen enimmäismäärässä otetaan huomioon kaikkien julkisten rahoittajien yritykselle de minimis -tukena myöntämä rahoitus. Hakijan on ilmoitettava hakulomakkeella kaikki eri rahoittajilta kahden edeltävän ja kuluvan vuoden aikana saadut de minimis -tuet.

Lisätietoja EU:n valtiontukisääntelystä: https://tem.fi/eu-n-valtiontukisaantely

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Petra Havu, 0295 330185, [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset