Specialunderstöd för att utveckla småbarnspedagogiken och den allmänbildande utbildningen

De allmänna utvecklingsunderstöden för allmänbildande utbildning och småbarnspedagogik är statsunderstöd som stöder sektorns strategiska mål, främjar verkställandet av syftena i lagarna om grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och småbarnspedagogik samt verkställer regeringsprogrammet.

Med utvecklingsunderstödet stöds försöks-, forsknings-, utvecklings- och utvärderingsprojekt inom den allmänbildande utbildningen och småbarnspedagogiken samt med anknytning till dessa. Understöd kan också sökas på psykosociala grunder för en plötslig, allvarlig krissituation som drabbar lärgemenskapen.

Sökanden kan vara en kommun, samkommun, stiftelse, förening eller registrerad sammanslutning som har ett lagstadgat tillstånd att ordna undervisning eller utbildning. Understöd för utvecklingsprojekt inom småbarnspedagogiken får sökas endast av en kommun eller samkommun.

Man får ansöka om understöd året om. De inlämnade ansökningarna samlas 2-3 gånger per år i syfte att fatta beslut om understöd. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understöden beviljas ur moment 29.10.20 i statsbudgeten.

Lagrum som tillämpas på understöden:

- Statsunderstödslagen (688/2001)

- Lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009)

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. Undervisnings- och kulturministeriet beslutar efter prövning om beviljande av utvecklingsunderstöd samt om understödets belopp. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Vid prövning av beviljandet av understödet bedömer undervisnings- och kulturministeriet projektets betydelse med tanke på de strategiska målen för sektorn.

När understöd beviljas prioriterar man projekt som är utbildningspolitiskt betydelsefulla, riksomfattande, lätta att återskapa och eventuellt gemensamt finansierade. Undantagsvis kan understöd beviljas också till ett regionalt begränsat/lokalt projekt om det är frågan om ett synnerligen innovativt projekt som lätt kan återskapas. I detta fall ska projektplanen innefatta en separat, detaljerad beskrivning av hur projektets resultat sprids så att de kan användas på riksnivå. Understöd beviljas för projektets utvecklingsskede under en begränsad tid.

Vid bedömning av projektplanen beaktas hur exakt och konkret planen är, hur genomförbar planen är, hur fungerande och tydligt indelad helheten i planen är samt tidsplanen för projektet. Man beaktar även beskrivningen av projektets fortsättning, ansvariga instanser och kontinuitet efter projektperioden.

Utvecklingsunderstöd för småbarnspedagogik och allmänbildande utbildning kan beviljas för projekt när andra understöd som beviljas av undervisnings- och kulturministeriet inte kan användas för samma ändamål. Understöd beviljas i regel inte för användningsändamål som kan få stöd från någon annan statlig myndighet.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Allmänbildande utbildning Småbarnspedagogik Utbildning

Ytterligare information

Direktör Jari Rajanen

tfn 029 533 0268

[email protected]

 

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.