Erityisavustukset varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämiseen

Yleissivistävän ja varhaiskasvatuksen yleiset kehittämisavustukset ovat valtionavustuksia, joilla tuetaan toimialan strategisia tavoitteita, edistetään perusopetus-, lukio- ja varhaiskasvatuslain tavoitteiden toteutumista sekä toimeenpannaan hallitusohjelmaa.

Kehittämisavustuksella tuetaan yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen sekä niihin liittyviä kokeilu-, tutkimus-, kehittämis- ja arviointihankkeita. Avustusta on mahdollista hakea myös oppimisyhteisöä kohtaavan äkillisen, vakavan kriisitilanteen vuoksi psykososiaalisin perustein.

Avustuksen hakijana voi olla kunta, kuntayhtymä, säätiö, yhdistys tai rekisteröity yhteisö, jolla on lain mukainen opetuksen tai koulutuksen järjestämislupa. Varhaiskasvatuksen kehittämishankkeiden hakijana voi olla vain kunta tai kuntayhtymä.

Avustusten hakuaika on ympäri vuoden. Saapuneet hakemukset kootaan 2-3 kertaa vuoden aikana avustuspäätösten tekemistä varten. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään valtion talousarvion momentilta 29.10.20.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

- Valtionavustuslaki (688/2001)

- Laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009)

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Opetus- ja kulttuuriministeriö päättää harkintansa perusteella kehittämisavustusten myöntämisestä ja määrästä. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi avustuksen myöntämistä harkitessaan hankkeen merkitystä toimialan strategisten tavoitteiden näkökulmasta.

Avustuksia myönnettäessä etusijalla ovat hankkeet, jotka ovat koulutuspoliittisesti merkittäviä, valtakunnallisia, helposti mallinnettavia ja mahdollisesti yhteisrahoitteisia. Poikkeuksellisesti avustusta voidaan myöntää alueellisesti rajatulle/paikalliselle hankkeelle, jos kyseessä on erityisen innovatiivinen ja helposti mallinnettava hanke. Tällöin hankesuunnitelmaan tulee sisällyttää erillinen yksityiskohtainen kuvaus siitä, miten hankkeen tulokset levitetään valtakunnallisesti hyödynnettäviksi. Avustusta myönnetään hankkeen kehittämisvaiheeseen rajoitetun ajan.

Hankesuunnitelmaa arvioitaessa kiinnitetään huomiota hankesuunnitelman täsmällisyyteen ja konkreettisuuteen, suunnitelman toteuttamiskelpoisuuteen, suunnitelmasta ilmenevään kokonaisuuden toimivuuteen, selkeään vaiheistukseen sekä aikataulutukseen. Huomiota kiinnitetään myös kuvaukseen hankkeen jatkosta, vastuutahosta, ylläpidosta sen päätyttyä.

Varhaiskasvatuksen ja yleissivistävän koulutuksen kehittämisavustuksia voidaan myöntää hankkeisiin silloin, kun samaan tarkoitukseen ei voida käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämiä muita avustuksia. Avustuksia ei pääsääntöisesti myönnetä samaan käyttötarkoitukseen tarkoitukseen, jotka voivat saada tukea muulta valtion viranomaiselta.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Koulutus Varhaiskasvatus Yleissivistävä koulutus

Lisätietoja

Johtaja Jari Rajanen

puh. 029 533 0268

[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön Opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.