Statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse och utvecklingsprojekt hos teatrar och orkestrar med statsandel

1. Det allmänna understödet är avsett för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse hos teatrar och orkestrar som ministeriet godkänt som berättigade till statsandel.

2. Specialunderstöd för utvecklingsprojekt hos teatrar och orkestrar som omfattas av statsandel.

Ansökningstiden börjar 6.6.2019 och slutar 3.9.2019 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 3,9 miljoner euro om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att före utgången av oktober 2019 ge preliminär information om understödet som avgörs i början av 2020. De sökande meddelas skriftligen.

 På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), teater- och orkesterlagen (730/1992).

 

 

1. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.).

 Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom riksomfattande dans- eller dockteaterverksamhet, riksomfattande teater- eller orkesterverksamhet för barn eller någon annan teater- eller orkesterverksamhet av riksomfattande betydelse eller regional teater- eller orkesterverksamhet. Det är frågan om ett riktat, allmänt understöd.

2. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utveckling av verksamheten. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur. Det är frågan om specialunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriets mål är

 • att förutsättningarna att syssla med konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras, att produktionens och distributionens former blir mångsidigare, att delaktigheten i kulturen ökar och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Med det beviljade understödet främjas

 • konstens och kulturens betydelse, uppskattning och genomslag i samhället,
 • utvecklingen och kompetensen på området samt
 • internationaliseringen på området

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

1.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.). Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom dans-, cirkus- eller barnteaterverksamhet, teater- eller orkesterverksamhet med riksomfattande betydelse eller regional teater -eller orkesterverksamhet.

Understödet är avsett för sådana utgifter som beror på ovan angivna former av verksamhet, och kan till exempel handla om personalkostnader eller utgifter som föranleds av turnéverksamhet. Ministeriet bedömer verksamhetens omfattning och genomslag på basis av användningsändamålet som presenteras i ansökan, kostnadskalkylen i anknytning till detta och finansieringsplanen samt med beaktande av understödets användningsändamål.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

I finansieringsplanen bör den sökande även redogöra för övrig finansiering för ändamålet.

2.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utvecklingsverksamhet. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur.

Ansökan bör innehålla en tydlig projektplan. Ministeriet bedömer utvecklingsprojektets omfattning och genomslag på basis av presentationen i ansökan som gäller projektets mål och genomförandesätt, samarbetsparterna som är bundna till projektet samt tidsplanen för genomförande av projektet. Därtill påverkas bedömningen av kostnadskalkylen och finansieringsplanen för projektet. I finansieringsplanen bör den sökande redogöra för projektets övriga finansiering.  

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.


 

Teatrar     2020 I 201920182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Orkestrar  2020 I 2019 I 20182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Kultur

Ytterligare information

Teatrar:

Kulturråd Katri Santtila tfn 02953 30285, e-post: fö[email protected]

Orkestrar:

Kulturråd Mari Karikoski tfn 02953 30209, e-post: fö[email protected]