Statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse och utvecklingsprojekt hos teatrar och orkestrar med statsandel

1. Det allmänna understödet är avsett för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse hos teatrar och orkestrar som ministeriet godkänt som berättigade till statsandel.

2. Specialunderstöd för utvecklingsprojekt hos teatrar och orkestrar som omfattas av statsandel.

Ansökningstiden börjar 6.6.2019 och slutar 3.9.2019 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 3,9 miljoner euro om riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att före utgången av oktober 2019 ge preliminär information om understödet som avgörs i början av 2020. De sökande meddelas skriftligen.

 På understödet tillämpas följande lagstiftning: statsunderstödslagen (688/2001), lagen om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), teater- och orkesterlagen (730/1992).

 

 

1. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.).

 Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom riksomfattande dans- eller dockteaterverksamhet, riksomfattande teater- eller orkesterverksamhet för barn eller någon annan teater- eller orkesterverksamhet av riksomfattande betydelse eller regional teater- eller orkesterverksamhet. Det är frågan om ett riktat, allmänt understöd.

2. Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utveckling av verksamheten. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur. Det är frågan om specialunderstöd.

Undervisnings- och kulturministeriets mål är

  • att förutsättningarna att syssla med konstnärligt och annat kreativt arbete förbättras, att produktionens och distributionens former blir mångsidigare, att delaktigheten i kulturen ökar och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande minskar

Med det beviljade understödet främjas

  • konstens och kulturens betydelse, uppskattning och genomslag i samhället,
  • utvecklingen och kompetensen på området samt
  • internationaliseringen på området

 

Understöden beviljas på basis av prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

1.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja teatrar och orkestrar med rätt till statsandel prövningsbaserat statsunderstöd för verksamhet med riksomfattande eller regional betydelse (730/1992, 6 a § 2 mom.). Grunden för understödet kan vara exempelvis teater- eller orkesterverksamhetens särskilda karaktär, såsom dans-, cirkus- eller barnteaterverksamhet, teater- eller orkesterverksamhet med riksomfattande betydelse eller regional teater -eller orkesterverksamhet.

Understödet är avsett för sådana utgifter som beror på ovan angivna former av verksamhet, och kan till exempel handla om personalkostnader eller utgifter som föranleds av turnéverksamhet. Ministeriet bedömer verksamhetens omfattning och genomslag på basis av användningsändamålet som presenteras i ansökan, kostnadskalkylen i anknytning till detta och finansieringsplanen samt med beaktande av understödets användningsändamål.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

I finansieringsplanen bör den sökande även redogöra för övrig finansiering för ändamålet.

2.1 Undervisnings- och kulturministeriet kan inom ramen för statsbudgeten bevilja statsunderstöd för utveckling av teatrars och orkestrars verksamhet (730/1992, 6 a § 3 mom.). Understödet är avsett för utgifter som föranleds av utvecklingsverksamhet. Utvidgande av den grundläggande verksamheten eller sådan verksamhet som avses i 6 a § 2 mom. i teater- och orkesterlagen anses inte vara utveckling av verksamheten. Anslag beviljas inte för investeringar eller inköp av apparatur.

Ansökan bör innehålla en tydlig projektplan. Ministeriet bedömer utvecklingsprojektets omfattning och genomslag på basis av presentationen i ansökan som gäller projektets mål och genomförandesätt, samarbetsparterna som är bundna till projektet samt tidsplanen för genomförande av projektet. Därtill påverkas bedömningen av kostnadskalkylen och finansieringsplanen för projektet. I finansieringsplanen bör den sökande redogöra för projektets övriga finansiering.  

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
  • Att beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt när man beaktar annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.


 

Teatrar     2020 I 201920182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Orkestrar  2020 I 2019 I 20182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Kultur

Ytterligare information

Teatrar:

Kulturråd Katri Santtila tfn 02953 30285, e-post: fö[email protected]

Orkestrar:

Kulturråd Tiina Eerikäinen tfn 02953 30081, e-post: fö[email protected]