Valtionavustukset VOS-teattereiden ja -orkestereiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan ja kehittämishankkeisiin

1. Yleisavustus on tarkoitettu ministeriön valtionosuuden piiriin hyväksymien teattereiden ja orkestereiden valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan.

2. Erityisavustus valtionosuuden piirissä olevien teattereiden ja orkestereiden kehittämishankkeisiin.

Hakuaika alkaa 6.6.2019 ja päättyy 3.9.2019 klo 16:15.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 3,9 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Ennakkotieto alkuvuodesta 2020 päätettäväksi tulevasta avustuksesta pyritään antamaan lokakuun 2019 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: valtionavustuslaki (688/2001), laki opetus- ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009), teatteri- ja orkesterilaki (730/1992)

 

 

1. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää myöntää valtionosuuteen oikeutetulle teatterille ja orkesterille harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan (730/1992, 6 a § 2 mom.). Avustuksen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten valtakunnallinen tanssi- tai nukketeatteritoiminta, valtakunnallinen lastenteatteri tai -orkesteritoiminta tai muu valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta. Kyseessä on kohdennettu yleisavustus.

2. Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten (730/1992, 6 a § 3 mom.). Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin. Kyseessä on erityisavustus.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoitteena on, että:

  • taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon sekä jakelun muodot monipuolistuvat, osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat

Myönnetyllä avustuksella edistetään:

  • taiteen ja kulttuurin merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa,
  • toimialan kehittymistä ja osaamista sekä
  • toimialan kansainvälistymistä

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

1.1 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa päättää myöntää valtionosuuteen oikeutetulle teatterille ja orkesterille harkinnanvaraista valtionavustusta valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävään toimintaan (730/1992, 6 a § 2 mom.). Avustuksen peruste voi olla esimerkiksi teatterin tai orkesterin toiminnan erikoisluonne kuten tanssi-, sirkus- tai lastenteatteritoiminta, valtakunnallisesti merkittävä teatteri- tai orkesteritoiminta taikka alueellinen teatteri- tai orkesteritoiminta.

Avustus on tarkoitettu edellä mainituista toiminnoista syntyviin menoihin, joita voivat olla esimerkiksi henkilöstökulut tai kiertuetoiminnasta aiheutuvat menot. Ministeriö arvioi toiminnan laajuutta ja vaikuttavuutta hakemuksessa esitetyn käyttötarkoituksen, siihen liittyvän kustannusarvion ja rahoitussuunnitelman perusteella ottaen huomioon avustuksen käyttötarkoituksen.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää myös muu käyttötarkoitukseen liittyvä rahoitus.

1.2 Opetus- ja kulttuuriministeriö voi valtion talousarvion rajoissa myöntää valtionavustusta teattereiden ja orkestereiden toiminnan kehittämistä varten (730/1992, 6 a § 3 mom.). Avustus on tarkoitettu kehittämistoiminnasta syntyviin menoihin. Tällaiseksi menoksi ei katsota perustoiminnan laajentamista tai teatteri- ja orkesterilain 6 a §:n 2 momentissa tarkoitettua toimintaa. Määrärahasta ei myönnetä tukea investointeihin tai laitehankintoihin.

Hakemuksessa tulee olla selkeä hankesuunnitelma. Ministeriö arvioi kehittämishankkeen laajuutta ja vaikuttavuutta hakemuksessa kuvatun hankkeen tavoitteiden ja toteutustavan, hankkeeseen sitoutuneiden yhteistyökumppaneiden sekä hankkeen toteuttamisaikataulun perusteella. Lisäksi arviointiin vaikuttaa hankkeen kustannusarvio ja rahoitussuunnitelma. Rahoitussuunnitelmassa tulee selvittää hankkeen muu rahoitus.  

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 98 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.


 

Teatterit 2020 I  20192018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Orkesterit 20202019 I 20182017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011

Kulttuuri

Lisätietoja

Teatterit:

Katri Santtila, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue
02953 30285 [email protected]

Orkesterit:

Tiina Eerikäinen, Kulttuuriasiainneuvos 
OKM, Kulttuuri- ja taidepolitiikan osasto, Taiteen ja kulttuuriperinnön vastuualue 
02953 30081 [email protected]