Statsunderstöd för att utveckla verksamhetsprocessen kring läroavtalsutbildning och utbildningsavtal

Syftet med understödet är att utveckla verksamhetsprocesserna kring läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet så att de blir enhetliga, tydliga och effektiva. Utvecklingen ska ske i samarbete mellan utbildningsanordnarna och arbetslivet samt genom handledning och information som riktas till olika aktörer. Verksamhetsprocessen utvecklas så att processen och kompetensen i anknytning till den efter projektet är en etablerad del av utbildningsanordnarens bestående verksamhet. När verksamhetsprocessen utvecklas är den viktigaste utgångspunkten arbetslivsservicen och att svara på klientens behov.

Aktörer som medverkar i projektet deltar även i arbetet kring den personliga utvecklingsplanen för kunnandet samt i utvecklingen av sigitala tjänster som stöder verksamhetsprocesserna.

I samband med att lagstiftningen om yrkesutbildningen ändras från början av 2018 måste man skapa nya verksamhetsprocesser och -modeller kring utbildningen som ordnas på arbetsplatsen samt uppdatera de befintliga förfarandena.  Den personliga tillämpningen, läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet förutsätter individuell planering och individuella avtal samt en stark arbetslivsservice. Verksamheten förutsätter bl.a. utveckling av avtalen, och när man gör ändringar är det viktigt att identifiera och förenhetliga sådana förfaranden och lösningar som i praktiken är de samma hos alla aktörer. Avsikten är att skapa gemensamma förfaranden och lösningar för alla utbildningsanordnare så att till exempel kommunikationen, uppgörandet av avtal och den personliga tillämpningen är så enhetlig, tydlig och effektiv som möjligt hos olika aktörer. Detta minskar även på utbildningsanordnarnas överlappande utvecklingsarbete och resursanvändning.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt ca 4,6 miljoner euro för understöden. Avsikten är att fatta besluten i oktober 2017. De sökande underrättas skriftligen om beslutet. Statsunderstödet kan användas till slutet av 2019.

 

 

Statsunderstöd för både samordnande projekt och projekt som genomförs kan beviljas utbildningsanordnare som har tillstånd att ordna utbildning enligt lagen om grundläggande yrkesutbildning (630/1998) eller lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).   På det beviljade understödet tillämpas bestämmelserna i statsunderstödslagen (688/2001).

Projektet är ett av flera projekt som stöder verkställandet av den nya lagstiftningen kring yrkesutbildningen. Syftet är att stöda i synnerhet planeringen av utbildning som ordnas på arbetsplatsen och utvecklingen av verksamhetsprocessen kring avtal. Syftet är att skapa verksamhetssätt inom läroavtalsutbildningen och utbildningsavtalet som är tydliga och effektiva med tanke på arbetslivet och den studerande samt att förenhetliga serviceprocessen så att verksamheten hos alla utbildningsanordnare utgår från samma principer. Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka 100 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet som finansieras.

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära ändring i beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Hämta en Katso-kod på adressen http://www.vero.fi/katso.

 

Ansökan med pappersblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om understöd med pappersblankett.

Ansökan på papper ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar.

Till en ansökan gjord på pappersblankett ska intyg över namnteckningsrätt bifogas, exempelvis ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga. Ifall understödet söks med pappersblankett görs en utredning om hur understödet används på en särskild blankett.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast kl. 16.15 den dag ansökningstiden går ut. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom ansökningens bilagor kan försvinna.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15

Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet.

En ansökan som kommer in efter den utsatta tiden avslås.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

 

1.    Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

• Understöd kan beviljas för ett nationellt samordnande projekt och högst fyra projekt som genomförs regionalt.

• Både det samordnande projektet och de regionala projekten ska utnyttja verksamhetsmodellerna, kompetensen och nätverket som tagits fram i statsunderstödsprojekt som undervisnings- och kulturministeriet beviljat 2014-2016 för att verkställa reformen av lärande i arbetet och läroavtalsutbildning för unga samt verksamhetsmodellerna och nätverket som tagits fram i projektet Nuorten oppisopimuskoulutuksen toteutusedellytysten vahvistaminen som hör till åtgärdshelheten ESF-Ungdomsgaranti och beviljats av närings-, trafik- och miljöcentralen i Norra Österbotten.

- Projektens ansvarspersoner samt andra aktörer ska ha erfarenhet och kompetens kring utveckling av verksamhets- och avtalsprocessen i fråga om läroavtalsutbildning och utbildning som ordnas på arbetsplatsen och kring det praktiska genomförandet av processen.

• Arbets- och näringslivet ska delta i projekten.

• Projektet ska samarbeta med projektet Bästa kunnande, delta i arbetet kring den personliga utvecklingsplanen för kunnandet samt i utvecklingen av digitala tjänster som stödjer verksamhetsprocesserna.

• De lösningar som tas fram ska vara kompatibla med befintliga gemensamma riksomfattande tjänster och tjänster som är under utveckling (t.ex. eHOKS) och kunna producera information t.ex. för statistik- och finansieringsbehov.

• Slutresultat ska vara att ta fram gemensamma modeller samt kompetens kring verksamhetsprocessen och att införa dessa. De gemensamma lösningar och verksamhetsmodeller som tagits fram i projektet ska spridas och etableras hos anordnare av yrkesutbildning under projektets gång.

• När ansökningarna jämförs beaktas hur konkret, genomförbar och ekonomisk projektplanen är som helhet samt kompetensen och erfarenheten i förhållande till den föreslagna verksamheten.

Krav på det samordnande projektet:

• Det samordnande projektet samlar och sprider information om processer och modeller som omfattar olika utbildningsanordnare till projektnätverken som bildas regionalt.

• Det samordnande projektet sammanställer de gemensamma modeller och den kompetens kring verksamhetsprocessen som fås som slutresultat och handhar genomförandet.

• Det samordnande projektet förmedlar substansledning enligt undervisnings- och kulturministeriets anvisningar till de projekt som genomförs och sköter kommunikationen för projekthelheten. I ledningsgruppen som tillsätts för det samordnande projektet finns även representanter för undervisnings- och kulturministeriet och utbildningsstyrelsen.

• I ansökan om ett samordnande projekt ska ingå en kommunikationsplan och en plan för hur de verksamhetsmodeller som tas fram sprids till och etableras hos anordnare av yrkesutbildning.

• Det samordnande projektet ska ha beredskap att göra kvalitativ utvärdering av projekten inom helheten och att rapportera om projektets framskridande till undervisnings- och kulturministeriet redan under projektets gång.

• Det samordnande projektet ordnar ett gemensamt mellanseminarium och slutseminarium för projekten.

Krav på regionala projekt:

• I regionala projekt ska det finnas ett nätverk som består av anordnare av yrkesutbildning inom regionen, där aktörerna har kompetens och erfarenhet av utveckling av verksamhetsprocessen kring utbildning som ordnas på arbetsplatsen och av de individuella avtal som görs i samband med den. Nätverket ska också innefatta utbildningsanordnare som inte har tidigare erfarenhet av utveckling av verksamhetsprocessen kring utbildning som ordnas på arbetsplatsen och individuella avtal.

• I regionala projekt ska man under projektets gång sprida och verkställa de gemensamma mallar, den kompetens och verksamhetsprocess som är projektets slutresultat hos alla anordnare av yrkesutbildning inom regionen.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

 

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål det har beviljats.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara utgifterna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Tillsammans med övriga offentliga understöd får understödet inte heller överskrida beloppet av de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som skäliga kostnader godkänner ministeriet löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade bikostnader. Lönen kan betalas antingen som penninglön eller naturaförmån.

Den som tar emot understöd ordnar sin ekonomi och förvaltning på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas in senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller om allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
  • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den här upphandlingen.
    (lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (doc)

Yrkesutbildning

Ytterligare information

Undervisningsrådet Mari Pastila-Eklund, [email protected], tfn 02953 30249