Valtionavustukset valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2020

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen toimintaan vuodelle 2020.

Avustus voidaan myöntää sellaiselle nuorisoalan järjestölle, jonka opetus- ja kulttuuriministeriö on nuorisolain (1285/2016) sekä valtioneuvoston asetuksen nuorisotyöstä ja –politiikasta  (211/2017) nojalla hyväksynyt valtionapukelpoiseksi.

Lue tarkemmin valtionapukelpoisuudesta

Asetuksen mukaan nuorisoalan järjestöjä voivat olla:

 1. Nuorisojärjestöt;
 2. nuorisotoimintaa edistävät järjestöt;
 3. nuorisotyötä tekevät järjestöt; ja
 4. nuorisoalan palvelujärjestöt

Hakuaika alkaa 27.8.2019 klo 10:00 ja päättyy 2.10.2019 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä enintään 18,6 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2020 loppuun mennessä. Kaikille hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan nuorisolakia, valtioneuvoston asetusta nuorisotyöstä ja –politiikasta sekä valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustuksella edistetään nuorisolain 2 §:n tavoitteita ja lähtökohtia vahvistamalla nuorisoalan järjestöjen toiminnan edellytyksiä.

Nuorisolain tavoitteena on edistää nuorten osallisuutta ja vaikuttamismahdollisuuksia sekä kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa; tukea nuorten kasvua, itsenäistymistä, yhteisöllisyyttä sekä niihin liittyvää tietojen ja taitojen oppimista; tukea nuorten harrastamista ja toimintaa kansalaisyhteiskunnassa; edistää nuorten yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa sekä oikeuksien toteutumista; sekä parantaa nuorten kasvu- ja elinoloja. Tavoitteen toteuttamisessa lähtökohtina ovat yhteisvastuu, kulttuurien moninaisuus, kansainvälisyys, kestävä kehitys, terveet elämäntavat sekä ympäristön ja elämän kunnioittaminen ja monialainen yhteistyö.

Nuorisoalan järjestöt tarjoavat puitteita nuorten kansalaistoiminnalle ja harrastamiselle, sekä väyliä nuorten osallistumiselle ja vaikuttamiselle. Ne ovat myös keskeisiä toimijoita nuorisotyön palvelutarjonnan kentässä kuntien ja seurakuntien ohella.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:


1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää yleisavustuksia nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikasta mukaisesti.

Avustuksen saajan on toiminnassaan toteutettava nuorisolain 2 § tavoitteita ja lähtökohtia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi avustuksen määrää harkitessaan järjestöjen toimintaa nuorisolain 18 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen 6 §:n mukaisesti.

Nuorisolain 18 §:n mukaan valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta sekä toteuttaa muita nuorisolain 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

Arviointi tehdään suunnitellun ja toteutuneen toiminnan perusteella. Arviointi- ja avustustoimikunta tekee asiassa nuorisolain 7 § mukaisen esityksensä.

Järjestön toiminnan laatua arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan tavoitteellisuus, kehittyminen, oman toiminnan seuraaminen ja tavoitteiden saavuttamisen arviointi.

Toiminnan laajuutta arvioitaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan määrä ja monipuolisuus, toimintaan osallistuvien nuorten määrä, toiminnan valtakunnallisuus ja saavutettavuus.

Toiminnan yhteiskunnallista vaikuttavuutta arvioitaessa otetaan huomioon toiminnan merkityksellisyys nuorisotyössä ja -politiikassa sekä järjestön toimialalla.

Järjestön taloudenhoitoa arvioitaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan kustannukset suhteessa toiminnan valtakunnallisuuteen ja laatuun sekä hallinto- ja henkilöstökustannusten osuus kokonaiskustannuksista.

Järjestön osallisuuden edistämisen arvioinnissa otetaan huomioon, miten järjestö tarjoaa nuorille mahdollisuuden osallistua järjestön päätöksentekoon ja miten järjestö muulla tavoin edistää nuorten kykyä ja edellytyksiä toimia yhteiskunnassa.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 95 prosenttia avustettavan toiminnan toteutuneista kokonaiskustannuksista.


2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Jos avustus kohdistuu palkkakustannuksiin, voidaan avustus myöntää vain erityisen painavasta syystä jos avustuksen saaja on saanut rangaistuksen luvattoman ulkomaisen työvoiman käytöstä (valtionavustuslain 7 § 2 mom).


3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään, jos se paperisena laadittuna saapuu määräajan jälkeen.


4. Jäsentiedot ja niiden ilmoittaminen

Yhdistyslain 11 §:n mukaan yhdistyksen hallituksen on pidettävä luetteloa yhdistyksen jäsenistä. Jäsentiedot on pidettävä ajan tasalla ja ilmoitettava selvityksen yhteydessä sekä muulloinkin valtionapuviranomaisen pyynnöstä. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön on ilmoitettava koko järjestörakenteeseen kuuluvien henkilöjäsenten määrä. Tällöin lasketaan mukaan myös jäsenjärjestöjen (esim. piiri-, paikallis- tai perusjärjestö) henkilöjäsenet. Saman henkilöjäsenen voi ilmoittaa vain kerran.

Henkilöjäsentiedot on järjestettävä siten, että kokonaisjäsenmäärän lisäksi saadaan selville alle 15-vuotiaiden sekä alle 29-vuotiaiden jäsenten määrä.


5. Avustusten jakaminen edelleen (delegointi)

Valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt voivat jakaa avustusta eteenpäin alueellisten ja paikallisten rekisteröityjen jäsenjärjestöjensä toimintaan, mikäli avustuspäätöksessä mainitaan asiasta. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön tulee tehdä sopimus eteenpäin jakamastaan avustuksesta sitä käyttävän jäsenjärjestönsä kanssa. Sopimuksella jäsenjärjestö sitoutuu noudattamaan valtionavustuslakiin perustuvia, opetus- ja kulttuuriministeriön yleisavustuksiin liittyviä ehtoja ja rajoituksia koskien eteenpäin jaetun avustuksen käyttöä ja käytön valvontaa. Sopimuksen laadinnassa tulee käyttää opetus- ja kulttuuriministeriön laatimaa mallipohjaa. Mallipohjasta käyvät ilmi sopimuksen vähimmäisvaatimukset.

Ministeriön avustuspäätöksessä ja sen liitteessä olevat ehdot ja rajoitukset koskevat myös edelleen jaetun avustuksen käyttöä.

Valtakunnallinen nuorisoalan järjestö, joka jakaa ministeriöltä saamaansa avustusta eteenpäin, vastaa ministeriölle siitä, että eteenpäin jaettu avustus käytetään ministeriön ehtojen ja rajoitusten mukaisesti, ja on velvollinen palauttamaan opetus- ja kulttuuriministeriölle virheellisesti, liikaa tai ilmeisen perusteettomasti edelleen jakamansa avustus tai sen osa. Valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen tulee hakemuslomakkeessa, talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa mainita jäsenjärjestöille osoitettavat avustukset. Eteenpäin jaettujen avustusten tulee myös näkyä selvityslomakkeessa, tilinpäätöksessä ja toimintakertomuksessa.


6. Avustuskelpoiset nuorisoalan järjestöt

Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää luetteloa nuorisolain nojalla avustettavista järjestöistä. Tähän
luetteloon hyväksytty järjestö, joka ei enää täytä avustuskelpoisuuden tunnusmerkkejä tai joka ei
kahteen vuoteen ole hakenut avustusta, voidaan poistaa luettelosta.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen toteutuneista kokonaiskustannuksista. Avustuksen hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteessä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Avustuksen käyttöön liittyy myös muita ehtoja ja rajoituksia. Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan.

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Nuoriso

Lisätietoja

Erikoissuunnittelija Mikko Cortés Téllez, p. 02953 30080, mikko.cortes-[email protected]

Neuvotteleva virkamies Emma Kuusi p. 02953 30172, [email protected]

Asiointipalvelua koskevat tekniset kysymykset: [email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta