FI SV

Yleisavustukset naisjärjestöille, opintokeskusta ylläpitäville järjestöille, vapaan sivistystyön keskusjärjestöille ja eräille muille järjestöille

Avustus on yleisavustus opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan, vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan. Naisjärjestöjen toimintaan tarkoitetut avustukset myönnetään eräiden naisjärjestöjen valtionavusta annetun lain (663/2007) mukaisesti Naisjärjestöjen Keskusliitto ry:lle, Naisjärjestöt yhteistyössä NYTKIS ry:lle sekä Monika-Naiset Liitto ry:lle.

Avustusta voidaan myöntää toimintaan, joka kohdentuu pääasiassa aikuisiin ja kuuluu opetus- ja kulttuuriministeriön yleissivistävän koulutuksen ja varhaiskasvatuksen osaston toimialaan. Naisjärjestöjen avustukset myönnetään ko. lain mukaisesti sukupuolten välisen tasa-arvon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen edistämiseen.

Hakuaika alkaa 27.11.2018 ja päättyy 31.12.2018 klo 16.15.  

Avustukset myönnetään valtion vuoden 2019 talousarvion momentin 29.10.51 (valtionavustus järjestöille) mukaisesti. Talousarvioehdotuksessa avustusta on esitetty

 • 318 000 € eräiden naisjärjestöjen toimintaan
 • 1 117 000 € opintokeskusta ylläpitävien järjestöjen sivistys- ja kulttuuritoimintaan
 • 499 000 € vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen toimintaan ja eräiden muiden järjestöjen sivistystoimintaan
 • 292 000 € Karjalan Liiton ja Kriittisen korkeakoulun toimintaan sekä Sofian kannatusyhdistys ry:n sivistystoimintaan

Avustukset myönnetään ehdolla, että eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Valtionavustuspäätökset pyritään tekemään 28.2.2019 mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset:

Avustuksilla edistetään sivistys- ja kulttuuritoimintaa, vapaata sivistystyötä edustavien järjestöjen toimintaedellytyksiä, sukupuolten välistä tasa-arvoa, yhteiskunnallista vaikuttamista ja aktiivista kansalaisuutta.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemukseen tulee liittää täytetty taloustietolomake, joka löytyy hakuilmoituksen liitteistä.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla. 

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon avustettavan toiminnan valtakunnallisuus, laajuus ja tuloksellisuus sekä kohdentuminen hakijajärjestön tehtävän mukaisesti. Toiminnan kohdentumisessa painotetaan sivistys- ja kulttuuritoimintaa, aktiivisen kansalaisuuden edistämistä, vapaan sivistystyön keskusjärjestöjen edunvalvonta- ja asiantuntijatehtäviä sekä naisjärjestöillä tasa-arvon ja yhteiskunnallisen vaikuttamisen tehtäviä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti 95 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta ei saa siirtää eteenpäin käytettäväksi.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Suunnittelija Petra Heikkinen

puh. 029 533 0068

[email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.