Statens extra idrottspension

Statens extra pension för idrottsutövare kan beviljas en idrottsutövare som är eller har varit stadigvarande bosatt i Finland som erkänsla för en guldmedalj som han eller hon vunnit vid olympiska spel. Av särskilda skäl kan pension beviljas också för en betydelsefull internationell idrottskarriär.

En förutsättning för beviljandet är att riksdagen anvisar anslag för detta ändamål i statsbudgeten 2019. Pension får inte utan särskilt skäl beviljas en person som inte har fyllt 60 år.

Pensionen är skattepliktig inkomst och kan beviljas som full pension eller delpension. År 2018 är den fulla pensionen 1 339,57 euro och delpensionen hälften av den summan. Pensionsbeloppet för år 2019 fastställs i december 2018.

Vid beviljande av pension beaktas sökandens utkomstmöjligheter. Pension kan beviljas som full pension, om sökandens vid beskattningen 2017 fastställda pensionsinkomster och andra fasta inkomster, med undantag av folkpension, understiger beloppet av idrottspensionen.

Pensionen beviljas inte om sökandens vid beskattningen 2017 fastställda pensionsinkomster och andra permanenta inkomster, folkpensionsinkomster undantagna, överskrider beloppet på den i budgeten fastställda fulla pensionen multiplicerat med två.

Pensionen beviljas av undervisnings- och kulturministeriet efter ansökan när ett utlåtande i ärendet fåtts av Finlands Olympiska kommitté.

Ansökningar om pension behandlas en gång per år.

 

 

 

Ansökningstiden går ut 28.12.2018 och ansökningarna sänds till adressen:

Undervisnings- och kulturministeriet
PB 29
00023 STATSRÅDET
eller lämnas under tjänstetid till besöksadressen:
statsrådets distributionscentral, Riddaregatan 2B, 00170 Helsingfors.

Till ansökan ska fogas följande handlingar

  • Beskattningsbeslut för den senast verkställda beskattningen år 2017
  • Pensionsbeslut och pensionens belopp brutto/mån eller om beslut inte ännu finns
  • Arbetspensionsutdrag, av vilket ska framgå den uppskattade pensionen. Utdraget fås av den egna arbetspensionsanstalten. Det kan också beställas på webben via www.tyoelake.fi eller från Pensionsskyddscentralens servicenummer 029 411 2801.
  • B-utlåtande av läkare (personer under 60 år som hänvisar till arbetsoförmåga)  
  • Övriga handlingar som sökanden vill hänvisa till.

Pension kan inte sökas för en annan persons del.

 

 

 

Ytterligare information

Hannu Tolonen, överinspektör, tfn 0295 3 30314, [email protected]
Helena Silvennoinen, administrativ assistent, tfn. 0295 3 30290, [email protected]