FI SV

Valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminta

Avustuksella edistetään vakiintuneiden valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille

Hakuaika alkaa 29.9.2017 ja päättyy 2.11.2017 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Mihin ja kenelle avustus on tarkoitettu?

Taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustuskäytänteitä on uudistettu vuodesta 2018 lähtien siten, että osa taide- ja kulttuurifestivaalien valtionavustuksista on siirretty opetus- ja kulttuuriministeriöstä Taiteen edistämiskeskukseen valmisteltavaksi ja päätettäväksi.  Samalla on uudistettu myöntöperusteet, joihin hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat.

Opetus- ja kulttuuriministeriön avustus on tarkoitettu

 • toimintavolyymiltaan isoille vuosittain järjestettäville valtakunnallisesti ja kansainvälisesti vaikuttaville sekä vakiintuneille taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on laaja-alainen kulttuuripoliittinen merkittävyys, merkittävyyttä festivaalialan kehittämisessä ja ympärivuotiset toiminnan resurssit.
 • määrärahasta ei tueta valtakunnallisia lastenkulttuurifestivaaleja, jotka voivat hakea avustuksia lastenkulttuurifestivaaleille tarkoitetusta määrärahasta linkki.

Taiteen edistämiskeskus myöntää avustuksia

 • taide- ja kulttuurifestivaaleille sekä -tapahtumille, joilla on tärkeä merkitys eri taiteenalojen edistämisen, osallistumisen ja osallisuuden sekä kulttuurisen moninaisuuden kannalta (www.taike.fi).

Suomen elokuvasäätiö myöntää avustuksia

 • kansainvälisesti ja valtakunnallisesti merkittäville elokuvafestivaaleille (www.ses.fi).

 

Avustuksen tavoite

Avustuksella edistetään kansalaisten osallistumista ja osallisuutta kulttuuriin sekä pyritään parantamaan luovan työn ja tuotannon edellyksiä, festivaalien kansainvälistymistä, osaamista, tietoperustaa ja yhteistyötä.

Miten avustusta haetaan?

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Opetus- ja kulttuuriministeriö painottaa seuraavia asioita arvioidessaan valtionavustushakemuksia:

 • avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 (OKM 2017:20) sekä taide- ja kulttuurifestivaaliohjelman 2017-2025 (OKM 2016:42) strategisten tavoitteiden toteuttamisessa.
 • avustuksen kohteena olevan toiminnan valtakunnallinen ja kansainvälinen vaikuttavuus sekä edustavuus.
 • avustuksen kohteena olevan toiminnan vakiintuneisuus eli järjestetty aikaisemmin vähintään viisi kertaa, jatkuvuus ja volyymi.
 • ohjelmiston laajuus ja monipuolisuus sekä valtakunnallinen ja kansainvälinen kiinnostavuus.
 • hakijan edellytykset festivaalitoiminnan harjoittamiseen päätoimisesti, ammattimaisesti ja tuloksellisella tavalla (mm. festivaalin järjestäminen hakijaorganisaation päätoimintamuoto, ympärivuotisen toiminnan resurssit, päätoiminen henkilöstö).
 • hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasema ja taloudellinen tilanne. Muu rahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.
 • avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitys osallistumisen ja osallisuuden edellytysten parantamisessa sekä saavutettavuus ja yhdenvertaisuussuositusten ottaminen huomioon avustuksen kohteena olevassa toiminnassa (Kulttuuria kaikille).
 • avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitys luovan työn tekemisen edellytysten parantamisessa (esiintyvien taiteilijoiden määrä, taiteilijoille maksetut palkat ja palkkiot).
 • kestävän kehityksen, erityisesti ympäristövastuullisuuden ottaminen huomioon avustuksen kohteena olevassa toiminnassa (Ekokompassi).

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 70 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

 • Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):
 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Millaisia ehtoja avustuksen käyttöön liittyy?

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

 

Miten tuloksista ja avustusten käytöstä raportoidaan?

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Myönnetyt avustukset

2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. +358 295 3 30206, sähköpostiosoite: anne.mattero@minedu.fi

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta