Valtakunnallisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminta

Avustuksella edistetään vakiintuneiden valtakunnallisten ja kansainvälisten taide- ja kulttuurifestivaalien toiminnan edellytyksiä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille

Hakuaika alkaa 15.10.2018 ja päättyy 20.11.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin kaksi miljoonaa euroa edellyttäen, että eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Avustus on tarkoitettu vuosittain Suomessa järjestettäville valtakunnallisesti ja kansainvälisesti merkittäville vakiintuneille taide- ja kulttuurifestivaaleille, joilla on laaja-alainen kulttuuripoliittinen merkittävyys, merkittävyyttä festivaalialan kehittämisessä ja ympärivuotiset toiminnan resurssit.

Avustusta ei myönnetä valtakunnallisille lastenkulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea avustuksia lastenkulttuurifestivaaleille tarkoitetusta määrärahasta.

Avustusta ei myönnetä taide- ja kulttuurifestivaaleille, jotka voivat hakea tukea Taiteen edistämiskeskuksesta (www.taike.fi) eikä elokuvafestivaaleille, jotka voivat hakea tukea Suomen elokuvasäätiöstä (www.ses.fi).

 

Avustuksen tavoitteena on edistää opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian ja vuoden 2019 valtion talousarvion tavoitteita:

  • Luova työ ja tuotanto: taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuvat
  • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
  • Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

Avustuksella edistetään taide- ja kulttuurifestivaalit toimintaohjelman 2017-2025  tavoitteita vahvistaa festivaalien asemaa taide- ja kulttuuripolitiikassa, kestävää kehitystä, kansainvälistymistä ja osaamista, tietoperustaa ja yhteistyötä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

a. Festivaalitoiminnan tulee olla tavoitteellista ja tarkoituksenmukaista

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon, millaisia tavoitteita toiminnalle on asetettu ja millaisin toimenpitein tavoitteisiin pyritään. Lisäksi arvioidaan sitä, miten nämä tavoitteet vastaavat avustuksen tavoitteisiin sekä miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota myös festivaalitoiminnan pitkäaikaisiin vaikutuksiin.

b. Festivaalitoiminnan tulee olla vakiintunutta ja säännönmukaista

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon miten ympärivuotista ja pysyvää toiminta on. Lähtökohta on, että festivaali on järjestetty aikaisemmin vähintään viisi kertaa. Festivaali tulee järjestää vuosittain tiettynä aikana ja tietyssä paikassa (aika ja paikka voivat vaihdella vuosittain). Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon, millaisia suunnitelmia hakijalla on festivaalin järjestämiseksi jatkossa.

c. Festivaalitoiminnan tulee olla valtakunnallista ja kansainvälistä

Valtakunnallisuudella ja kansainvälisyydellä tarkoitetaan sitä, miten laajoja väestöryhmiä toiminta saavuttaa eri puolilta Suomea ja kansainvälisesti sekä miten ainutlaatuista ja merkittävää toiminta on kansallisesti ja kansainvälisesti. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota ohjelmiston valtakunnalliseen ja kansainväliseen kiinnostavuuteen ja medianäkyvyyteen. Hakemuksesta tulee ilmetä muun muassa festivaalin kokonaiskäyntimäärä ja kohderyhmät (millaisen ja mistä tulevan kohderyhmän tarpeisiin festivaali vastaa?), ohjelmiston laatu, laajuus ja monipuolisuus.

d. Saavutettavuus, luovan työ ja tuotanto, kestävä kehitys

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitys osallistumisen ja osallisuuden edellytysten parantamisessa. Arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten saavutettavuus ja yhdenvertaisuussuositukset on otettu huomioon avustuksen kohteena olevassa toiminnassa (esimerkiksi erityistarpeet, eri väestöryhmät) (Kulttuuria kaikille).

Arvioinnissa kiinnitetään huomiota avustuksen kohteena olevan toiminnan merkitykseen luovan työn tekemisen ja tuotannon edellytysten parantamisessa. Hakemuksesta tulee ilmetä muun muassa esiintyvien taiteilijoiden määrä, taiteilijoille maksetut palkat ja palkkiot.

Lisäksi arvioinnissa kiinnitetään huomiota siihen, miten avustuksen kohteena olevassa toiminnassa on otettu huomioon kestävän kehityksen periaatteet: kulttuurinen, taloudellinen, sosiaalinen ja ekologinen kestävyys.  

e. Toiminnan hallinnolliset ja taloudelliset edellytykset

Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon hakijan edellytykset festivaalitoiminnan harjoittamiseen päätoimisesti, ammattimaisesti ja tuloksellisella tavalla. Lisäksi tarkastellaan hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasemaa ja taloudellista tilannetta. Muu rahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

f. monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen Ks. Merkityksellinen Suomessa –toimintaohjelma. OKM 2017

g. tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, ks. laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joiden periaatteet koskevat myös ministeriön rahoittamaa toimintaa ja hankkeita

h. kestävän kehityksen edistäminen Ks. Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (PDF).  

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

i. Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.

j. Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.

k. Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.

l. Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

2019 I 2018 I 2017 I 2016 I 2015 I 2014 I 2013 I 2012 I 2011 I 2010

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. +358 295 3 30206, sähköpostiosoite: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset