Allmänt understöd för specialmuseernas verksamhet

Understöd kan beviljas

a) till riksomfattande specialmuseer som undervisnings- och kulturministeriet har utsett för att handla riksomfattande specialuppgifter

b) till somliga specialmuseer, som ansvarar för betydelsefulla museiobjekt med avseende på landets historia.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner kan inte beviljas understöd.

Ansökningstiden börjar 1.10.2018 och slutar 6.11.2018 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt c. 5 miljoner euro på understöden, av vilka c. 4,3 miljoner euro till riksomfattande specialmuseer och 0,7 miljoner euro till somliga specialmuseer, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2018. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.


På understödet tillämpas följande lagstiftning: Museilagen (729/1992), Statsunderstödslagen (688/2001).

Undervisnings- och kulturministeriets mål är att anslaget främjar

 • konstens, kulturens och kulturarvets betydelse, uppskattning och påverkan i samhället
 • utvecklingen och kompetensen inom verksamhetsområdet
 • verksamhetsområdets internationalisering

Den ansökande parten kan förverkliga ovan nämnda mål bl.a. i form av information och statistikföring, rådgivning, utbildning, publikationsverksamhet, anordnande av evenemang, publikarbete samt nationellt och internationellt samarbete.

a) Syftet med verksamhetsunderstödet för de riksomfattande specialmuseernas del är att trygga de riksomfattande specialmuseernas förutsättningar att främja och utveckla sitt specialområde i samarbete med andra museer och intressegrupper, att öka anseendet och kännedomen i fråga om kulturarvet inom det egna specialområdet samt att förbättra tillgängligheten på information om kulturarvet, att fungera som sakkunnig inom det egna specialområdet samt att bilda nätverk nationellt och internationellt.

b) För somliga specialmuseers del är verksamhetsunderstödets syfte att säkerställa museernas förutsättningar att sköta om och sprida information om museiobjekt som är betydelsefulla med avseende på landets historia.

Utöver detta ska verksamheten följa målen i kulturpolitikens strategi 2025. (Strategin för ministeriets kulturpolitik 2025)

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Via tjänsten gör sökanden eventuella kompletteringar i ansökan och begäranden om omprövning av beslutet. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/katso

Anvisning för användningen av Katso-koder i ärendehanteringstjänsten  (pdf)

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten (pdf)

 

Nödvändiga bilagor

Riksomfattande specialmuseer

Verksamhetsplan

Budget

Kontospecifik resultaträkning

Balansräkning

Räkenskapsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse

Verksamhetsberättelse

Nyckeltal som beskriver ett riksomfattande specialmuseums verksamhet (pdf, endast på finska)

 

Somliga specialmuseer

Verksamhetsplan

Budget

Kontospecifik resultaträkning

Balansräkning

Räkenskapsberättelse eller verksamhetsgranskningsberättelse

Verksamhetsberättelse

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande


a) till riksomfattande specialmuseer:

 • Hur museet under understödsåret genomför uppgifterna för riksomfattande specialmuseer som definieras i 4 § i statsrådets förordning om museer och hur museet genomför prioriteringarna och målen som förhandlas med Museiverket enligt 2 § i förordningen.
 • Förverkligandet av målen för föregående år
 • Museiverksamhetens resultat och genomslag
 • Museernas ekonomiska helhetsläge

b) till somliga specialmuseer

 • Hur museet under understödsåret genomför sin uppgift att sköta om och sprida information objekt som är betydelsefulla med avseende på landets historia
 • Förverkligandet av målen för föregående år
 • Museiverksamhetens resultat och genomslag
 • Museernas ekonomiska helhetsläge

Självfinansiering samt samarbete med museer och intressegrupper är till fördel vid bedömning av ansökningarna.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.


2. Allmänna grunder


Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen


Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd


Understöd beviljas inte för projekt eller verksamhet som Museiverket, Centret för konstfrämjande eller de statliga eller regionala konstkommissionerna kan bevilja understöd.

Den som tidigare har beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd, som förutsätts i understödsbesluten, har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

2019 I 2019b I 2018 I 20172016 I 2015 I 2014