FI SV

Yleisavustus erikoismuseoiden toimintaan

Avustusta voidaan myöntää

a) opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämille valtakunnallisille erikoismuseoille valtakunnallisten erityistehtävien hoitamista varten
b) eräille erikoismuseoille, jotka vastaavat kansallisen historian kannalta merkittävistä museokohteista.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 6.11.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä noin 5 miljoonaa euroa, josta noin 4,3 miljoonaa euroa valtakunnallisille erikoismuseoille ja 0,7 miljoonaa euroa eräille erikoismuseoille, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään viimeistään helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Museolaki (729/1992), Valtionavustuslaki (688/2001).

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on, että avustus edistää

 • taiteen, kulttuurin ja kulttuuriperinnön merkitystä, arvostusta ja vaikutusta yhteiskunnassa
 • toimialan kehittymistä ja osaamista
 • toimialan kansainvälistymistä.

Hakija voi toteuttaa edellä mainittuja tavoitteita mm. tiedotuksena ja tilastointina, neuvontatyössä, koulutuksena, julkaisutoimintana, tapahtumien järjestämisenä, yleisötyössä sekä kansallisen ja kansainvälisen yhteistyönä.

a) Valtakunnallisten erikoismuseoiden osalta toiminta-avustuksen tavoitteena on turvata valtakunnallisten erikoismuseoiden edellytykset edistää ja kehittää omaa erityisalaansa yhteistyössä muiden museoiden ja sidosryhmien kanssa, lisätä oman erityisalansa kulttuuriperinnön arvostusta ja tuntemusta sekä sitä koskevan tiedon saatavuutta, toimia oman erityisalansa asiantuntijoina sekä verkostoitua kansallisesti ja kansainvälisesti.

b) Eräiden erikoismuseoiden osalta toiminta-avustuksen tavoitteena on turvata museoiden edellytykset vaalia ja välittää tietoa kansallisen historian kannalta merkittävästä kohteesta.

Lisäksi yhteisön toiminnassa tulee toteuttaa opetus- ja kulttuuriministeriön Kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Ohje Katso-tunnisteiden käytöstä asiointipalvelussa (pdf)

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

 

Tarvittavat liitteet

a) Valtakunnalliset erikoismuseot:

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tase

Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus

Toimintakertomus

Valtakunnallisen erikoismuseon toimintaa kuvaavat tunnusluvut

 

b) Eräät erikoismuseot:

Toimintasuunnitelma

Talousarvio

Tilikohtainen tuloslaskelma

Tase

Tilintarkastuskertomus tai toiminnantarkastuskertomus

Toimintakertomus

 

 

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

a) Valtakunnalliset erikoismuseot:

 • Miten museo avustusvuonna toteuttaa valtioneuvoston museoista annetun asetuksen 4 §:ssä määriteltyjä valtakunnallisen erikoismuseon tehtäviä ja asetuksen 2 §:n mukaisesti Museoviraston kanssa sovittuja toiminnan painopisteitä ja tavoitteita
 • Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen
 • Museon toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus
 • Museon taloudellinen kokonaistilanne

b) Eräät erikoismuseot:

 • Miten museo avustusvuonna toteuttaa tehtäväänsä vaalia ja välittää tietoa kansallisen historian kannalta merkittävästä kohteesta
 • Edellisen vuoden tavoitteiden toteutuminen
 • Museon toiminnan tuloksellisuus ja vaikuttavuus
 • Museon taloudellinen kokonaistilanne

Muu rahoitus sekä yhteistyö museoiden ja sidosryhmien kanssa katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi pääsääntöisesti kattaa enintään 85 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Avustusta ei myönnetä hankkeisiin tai toimintaan, johon Museovirasto, Taiteen edistämiskeskus tai valtion tai alueelliset taidetoimikunnat voivat myöntää avustuksia.

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

2019a I 2019b I 2018 I 20172016 I 2015 I 2014

Lisätietoja

Ylitarkastaja Mirva Mattila, [email protected], puh. 0295 330269

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta