FI SV

Urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten harkinnanvaraiset kehittämisavustukset

Vuotta 2018 koskeva haku on päättynyt. Vuotta 2019 koskevat hakuohjeet päivitetään syksyllä 2018, suunniteltu hakuaika 12.11.-14.12.

Avustus on tarkoitettu huippu-urheilun toimintaympäristöjen parantamiseen kehittämällä urheilijan kaksoisuran ja valmentautumisen edellytyksiä keskeisissä urheiluakatemioissa sekä arki- ja leirivalmentautumisen kehittämiseen ja huippu-urheiluosaamisen kehittämiseen ja jakamiseen liikunnan koulutuskeskusten ylläpitämissä huippu-urheilun valtakunnallisissa valmennuskeskuksissa.

Avustusta voivat saada Suomen Olympiakomitean tunnustamat, valtakunnallisesti tai alueellisesti merkittävät urheiluakatemiat ja valtakunnalliset valmennuskeskukset.

Avustus myönnetään kohdennettuna yleisavustuksena tai erityisavustuksena.

Hakuaika alkaa  5.12.2017 ja päättyy  4.1.2018 klo 16.15

Avustuksiin voidaan käyttää enintään 1 650 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat vuoden 2018 talousarviossa. Päätökset pyritään tekemään helmikuun 2018 loppuun mennessä. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Liikuntalaki (390/2015)
Valtionavustuslaki (688/2001)

Avustuksen tavoitteena on parantaa urheilijoiden kaksoisura-järjestelmää, valmentautumisen ja kouluttautumisen yhdistämisen mahdollisuuksia, tehostaa valmennuskeskusten huippu-urheiluosaamisen hyödyntämistä ja  lajikohtaisten erityisharjoittelumahdollisuuksien kehittämistä valtakunnallisesti nimetyissä toimintayksiköissä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/nain-perustat/

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakijana voi olla yksittäinen urheiluakatemia tai valtakunnallinen valmennuskeskus, näiden yhdistelmä, tai sellainen useamman toimijan yhdessä muodostama kokonaisuus, jossa yksi taho toimii avustuksen hakijana ja toiminnan koordinaattorina.

Urheiluakatemiat ovat paikallisia, alueellisia tai valtakunnallisia urheilun yhteistyöverkostoja, joiden tehtävänä on mahdollistaa lahjakkaille nuorille, huipulle tähtääville urheilijoille päivittäisen valmentautumisen ja opiskelun yhdistämisen mahdollisuudet. Urheiluakatemiat voivat hakea tukea järjestämiensä tukitoimintojen koordinaatioon sekä tarjottavien asiantuntijapalveluiden kustannuksiin.

Valtakunnalliset valmennuskeskukset ovat sellaisia urheilun toimintaympäristöjä, joilla on lajiliiton myöntämä, merkittävä valtakunnallinen erityisrooli, tai joilla on huippu-urheiluun keskeisesti liittyvän erityisosaamisen perusteella Suomen Olympiakomitean määrittämä valtakunnallinen kehitystehtävä. Valmennuskeskukset voivat saada tukea asiantuntijapalveluiden kustannuksiin, sekä Suomen Olympiakomitean kanssa yhteisesti määritettyjen valtakunnallisten erityisosaamistoimintojen järjestämiseen ja kehittämiseen.

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon hakijan toiminnan taso, määrä/ laajuus (lajit, urheilijat, valmentajat, toimintojen koordinaatio)  sekä valtakunnallinen ulottuvuus ja merkittävyys huippu-urheilun ja urheilijan polun kehittämisen kannalta.

Urheiluakatemiatoiminnassa kiinnitetään lisäksi erityistä huomiota tarjottujen valmennuksen asiantuntijapalveluiden kattavuuteen, opiskelumahdollisuuksien tarjontaan suhteessa edellä mainittuihin tekijöihin, sekä opiskelun ja valmentautumisen yhdistämisen sujuvuuteen akatemian toimintaympäristössä.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 75% prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen kokonaiskustannuksista.

Hakijan merkittävä muu rahoitus toimintaan katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Hakijoiden tulee toimia Suomen Olympiakomitean koordinoimassa huippu-urheilun valtakunnallisessa toimintaympäristössä, joka toimii ministeriön asiantuntijaorganisaationa urheiluakatemioiden ja valmennuskeskusten toimintaa arvioitaessa. Hakemuksista pyydetään kirjallinen lausunto Suomen Olympiakomitealta.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

ylitarkastaja Kari Niemi-Nikkola, puh. 0295 330 112, kari.niemi-nikkola@minedu.fi