Urheilijoiden valmennus- ja harjoitteluapurahat

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain urheilijoille verottomia valmennus- ja harjoitteluapurahoja valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa myönnettäessä otetaan ensisijaisesti huomioon urheilijan tulos- ja menestyskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen sekä sen lisäksi menestys kansainvälisissä arvokisoissa.

Apurahan myöntämisen edellytyksenä on urheilijan sitoutuminen huippu-urheilukriteerit täyttävään tavoitteelliseen valmentautumiseen. Apurahaa myönnettäessä arvioidaan myös urheilijan menestysmahdollisuudet tulevissa urheilun kansainvälisissä arvokilpailuissa.

Kesälajien urheilijoiden hakuaika alkaa 1.10.2018 ja päättyy 2.11.2018 kello 16.15
Talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) hakuaika alkaa 25.2.2019 ja päättyy 29.3.2019 kello 16.15

Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2019 on varattu apurahoihin 2 300 000 euroa. Apurahoja voidaan myöntää, jos eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahat.

Valtion valmennus- ja harjoitteluapuraha on suuruudeltaan 6 000, 10 000 tai 20 000 euroa vuodessa.  

Liikuntalain (390/2015) 14 §:n nojalla valtion varoista opetus- ja kulttuuriministeriön nimeämälle huippu-urheilijalle maksettava valmennus- ja harjoitteluapuraha on veroton tuloverolain (1535/1992) 82 §:n l momentin 4 kohdan (1170/1998) nojalla.

Avustukseen sovelletaan seuraavia säännöksiä: Liikuntalaki (390/2015), Valtionavustuslaki (688/2001), Tuloverolaki (1535/1992)

 

Urheilijoille myönnettävän harjoittelu- ja valmennusapurahan tavoitteena on luoda urheilijan ammattimaiselle ja päätoimiselle valmentautumiselle taloudelliset edellytykset siten, että urheilijalla on mahdollisuus menestyä kansainvälisissä arvokisoissa. Työssäolo tai opiskelu ei kuitenkaan ole apurahan saamisen esteenä.

Urheilija-apurahaa haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan pankkitunnistetta.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella. Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittaa hakija

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa kesälajien urheilijoiden osalta viimeistään 2.11.2018 klo 16.15 ja talvilajien urheilijoiden (lumi- ja jäälajit) viimeistään 29.3.2019 klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Asiointipalvelun käyttöohje (pdf)

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

 

Urheilija-apurahat ovat harkinnanvaraisia. Apuraha ei ole palkkio menestyksestä. Sitä myönnettäessä otetaan huomioon urheilijan kansainväliset näytöt sekä arvioidaan urheilijan tuloskehitys suhteessa lajin kansainväliseen tasoon ja kehitykseen. Yksittäinen arvokisamenestys tai huipputulos ei vielä takaa urheilijalle apurahaa tai sen tason korotusta.

Apurahan tasoa arvioitaessa otetaan huomioon lajien erityispiirteet, kansainvälinen arvostus ja taso, olympia-/paralympialajeissa myös eri kilpailuluokkien taso sekä kilpailuihin osallistuvien maiden ja kilpailuluokassa kilpailevien urheilijoiden määrä.

Lähtökohtana on se, että arvokilpailuissa lajissa on oltava vähintään 10 osallistujaa vähintään 8 eri maasta.

Apurahan saamisen yleisenä edellytyksenä on se, että urheilijalla on henkilökohtainen valmentaja tai valmennustiimi ja lajilla on kansainvälisiin arvokilpailuihin valittu maajoukkue ja valmennusjärjestelmä. Lähtökohtaisesti apurahan saanti edellyttää myös urheilijan kuulumista lajiliiton maajoukkue- ja valmennusjärjestelmän piiriin.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

20 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu ehdottomalla kansainvälisellä huipulla oleville olympia- tai paralympialajien yksilöurheilijoille.

Apurahan myöntämisessä painotetaan urheilijan sijoitusta lajinsa ranking- tai tulostilastoissa 12 parhaan joukossa. Tulokset lasketaan 10 suorituksen keskiarvon perusteella. Maailman cup- ja vastaavien kilpailujen osalta edellytyksenä on sijoittuminen toistuvasti 12 parhaan joukkoon; arvokisoissa vähimmäisedellytyksenä on sijoittuminen 8 parhaan joukkoon.

10 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha voidaan myöntää sellaisille yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, joilla on realistiset mahdollisuudet nousta olympialajeissa 16 parhaan joukkoon ja paralympialajeissa/ ei-olympialajeissa 8 parhaan joukkoon. Lisäksi urheilijan tuloskehitys on selvästi nousujohteista aiempiin vuosiin verrattuna.

Apuraha voidaan myöntää myös urheilu-uransa kehitysvaiheessa oleville erityisen lahjakkaille nuorille urheilijoille, jotka arvioidaan tulevaisuuden aikuisten arvokilpailumenestyjiksi. Arvioinnissa huomioidaan urheilijan arvokilpailumenestys, tulokset aikuisten kansainvälisissä kilpailuissa, muu kansainvälinen kilpailumenestys sekä valmentautumisen kokonaisuus ja se, että urheilija kehittyy asetettujen tavoitteiden mukaisesti.

6 000 euron suuruinen valmennus- ja harjoitteluapuraha on tarkoitettu sellaisille yksilö- ja joukkuelajien urheilijoille, jotka myös muiden kuin yllä mainittujen kansainvälisten näyttöjen sekä urheilu-uran kehityksen perusteella arvioidaan tulevaisuuden arvokilpailumenestyjiksi (nuoret urheilijat).

Apuraha voidaan myös myöntää yksilölajien joukkueen urheilijoille tai paralympialajien joukkueurheilijoille, joilla arvioidaan kansainvälisten näyttöjen perusteella olevan mahdollisuus mitalisijoihin joukkue/ viestikilpailussa seuraavissa olympialaisissa tai lajin MM – kilpailuissa.

Apurahoja harkittaessa pidetään tavoitteena pitkäjänteistä tukijärjestelmää. Apurahapäätökset tehdään kuitenkin vuosittain valtion talousarvion rajoissa. Apurahaa ei myönnetä urheilijoille, joiden verotettavat tulot viimeisimmässä vahvistetussa verotuksessa (2017) ylittävät 80 000 euroa.

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Hakemus hylätään, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

 1. sitoutuminen pitkäjänteiseen, huippu-urheilukriteerit täyttävään ammattimaiseen valmentautumiseen;
 2. Olympiakomitean huippu-urheiluyksikön, lajiliiton ja urheilijan välisen kolmikanta-urheilijasopimuksen allekirjoittaminen ennen apurahan myöntämistä;
 3. koulutus- ja elämänurasuunnitelman laatiminen yhteistyössä huippu-urheiluyksikön kanssa; nuoren urheilijan kohdalla ehtona on myös opiskelu toisen asteen oppilaitoksessa tai korkeakoulussa, ellei perustellusta syystä muuta johdu;
 4. asianomaisen lajiliiton sekä huippu-urheiluyksikön kanssa sovitun valmennus- ja kilpailusuunnitelman noudattaminen, valmennuksen seuranta ja raportointi sekä sopimuksessa määriteltyjen eettisten periaatteiden noudattaminen;
 5. Maailman Antidopingtoimikunnan (WADA) ja Suomen urheilun eettisen keskuksen SUEK ry:n voimassa olevan urheilua antidopingsäännöstön noudattaminen;
 6. sitoutuminen olinpaikkatietojärjestelmän edellyttämien tietojen antamiseen Suomen urheilun eettinen keskus SUEK ry:lle;
 7. tapaturma- ja eläkevakuutuksen ottaminen, ottaen huomioon myös lain urheilijan tapaturma- ja eläketurvasta (276/2009) sekä lakiin tehtyjen muutosten (230/2016) vaatimukset;
 8. kansallisissa riitatilanteissa ratkaisun etsiminen ensisijaisesti lajiliiton sekä Suomen Olympiakomitea ry:n tai Suomen Paralympiakomitea ry:n sääntöjen määräämällä tavalla tahi urheilun oikeusturvalautakunnassa;

Mikäli urheilija lopettaa uransa apurahakauden aikana, lopetetaan apurahan maksatus. Urheilijan on välittömästi tehtävä asiasta kirjallinen ilmoitus opetus ja kulttuuriministeriöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja Suomen Olympiakomitea ry ovat sopineet, että huippu-urheiluyksikön vastuulla on seurata urheilijoiden urakehitystä ja ilmoittaa välittömästi urheilijan uraan liittyvistä muutoksista. Mikäli urheilija antaa vääriä tietoja ministeriölle tai huippu-urheiluyksikölle, voidaan jo myönnetty apuraha periä takautuvasti takaisin. Lisäksi huippu-urheiluyksikkö seuraa yhdessä asianomaisten lajiliittojen kanssa apurahaa saaneiden urheilijoiden valmentautumista ja menestymistä samoin kuin kouluttautumista ja muiden velvoitteiden hoitamista.

Opetus- ja kulttuuriministeriö maksaa urheilijalle kuukausittain yhden kahdestoistaosan myönnetystä apurahasta. Koska talvilajien urheilijoille myönnettävästä apurahasta päätetään myöhemmin keväällä, jatketaan vuonna 2018 apurahan saaneiden urheilijoiden maksatusta kilpailukauden loppuun vuonna 2019 edellytyksellä, että eduskunta myöntää tarkoitusta varten määrärahan.

 

 

Urheilija-apurahahakemus (yksilölajit)

Urheilija-apurahahakemus (joukkuelajit)
 

Lisätietoja

Ylitarkastaja Hannu Tolonen
puh. 0295 330314
[email protected]

Hallinnollinen avustaja Päivi Wathén
puh. 0295 330072
sähköposti: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.