FI SV

Nuorisoalan järjestöjen toiminta-avustukset (2017)

Sivun tiedot ja ohjeet koskevat vain vuodelle 2017 myönnettyjä avustuksia. Avustusehtoihin on tullut muutoksia  2017 voimaanastuneen nuorisolain (1285/2016) ja asetuksen (211/2017) myötä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää valtakunnallisten nuorisoalanjärjestöjen yleisavustukset. Yleisavustuksia myönnetään nuorisotoimintaan nuorisolain ja asetuksen nuorisotyöstä ja -politiikan mukaisesti. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan huomioon järjestön taloudenhoito sekä järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus. Valtionavustuksen määrää harkittaessa otetaan lisäksi huomioon, miten järjestö toiminnassaan edistää yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta sekä toteuttaa muita 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Avustettavan toiminnan on oltava yleishyödyllistä.

 

Vuoden 2018 yleisavustushakuun pääset täältä.

Nuorisolaki on uudistunut vuoden 2017 alusta (1285/2016).

Edelleen nuorisolakia täsmentävä asetus nuorisotyöstä ja -politiikasta (211/2017) on tullut voimaan 13.4.2017.

Nuorisolain siirtymäsäännöksen mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö arvioi viimeistään
1 päivänä heinäkuuta 2017 tällä lailla kumotun nuorisolain nojalla vuonna 2017 avustusta saaneiden järjestöjen valtionapukelpoisuuden ilman erillistä hakemusta.

Valtionapukelpoisuus

Mikäli järjestöä ei ole hyväksytty nuorisolain nojalla avustettavaksi valtakunnalliseksi nuorisoalan järjestöksi, on järjestön lähetettävä järjestöä koskeva erillinen vapaamuotoinen avustuskelpoisuushakemus. Avustuskelpoisuushakemuksen voi tällä hetkellä lähettää ministeriöön ympäri vuoden. Opetus- ja kulttuuriministeriö pitää luetteloa nuorisolain nojalla avustettavista valtakunnallisista nuorisoalan järjestöistä.

Nuorisolain 3 § määrittelee, että valtakunnallinen nuorisojärjestö on rekisteröity järjestö, joka toteuttaa tämän lain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava. Edelleen valtakunnallisella nuorisoalan järjestöllä tarkoitetaan valtakunnallisten nuorisojärjestöjen lisäksi nuorisotyötä tekevää, nuorisotoimintaa tai nuorisotyön palveluja järjestävää rekisteröityä yhdistystä tai säätiötä, joka toteuttaa tämän lain tavoitteita ja lähtökohtia ja jonka toiminta-alue on valtakunnallisesti kattava.

Nuorisolain 17 § mukaan valtionapukelpoiseksi voidaan hyväksyä sellainen nuorisoalan järjestö, joka toteuttaa 2 §:ssä säädettyjä tavoitteita ja lähtökohtia. Valtakunnallisen nuorisoalan järjestön valtionapukelpoisuutta harkittaessa otetaan huomioon järjestön toiminnan valtakunnallisuus, laatu, laajuus ja yhteiskunnallinen vaikuttavuus ja se, miten järjestö edistää nuorten yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja osallisuutta.

Valtionapukelpoiseksi ei kuitenkaan hyväksytä sellaista järjestöä, jonka pääasiallisena tehtävänä on edistää yhden koulutus-, opinto- tai vastaavan alan opiskelua. Pääasiallisesti ammatillista järjestäytymistä edistävää järjestöä ei myöskään hyväksytä valtionapukelpoiseksi.

Valtionapukelpoiseksi ei myöskään hyväksytä sellaista järjestöä, jonka avustamisesta säädetään erikseen tai jolle myönnettävää valtionavustusta varten on erillinen määräraha valtion talousarviossa.

Arviointi- ja avustustoimikunta antaa lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle valtakunnallisten nuorisoalan järjestöjen avustuskelpoisuudesta.

Allekirjoitettu vapaamuotoinen avustuskelpoisuushakemus tulee lähettää osoitteeseen: 

OPETUS- JA KULTTUURIMINISTERIÖ
Kirjaamo, PL 29
00023 Valtioneuvosto

Avustuskelpoisuushakemuksen voi toimittaa myös käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki (Valtioneuvoston kanslian kirjaamo).

Katso lisätietoa täältä: http://minedu.fi/nuoriso/rahoitus

Valtionapukelpoiset valtakunnalliset nuorisoalan järjestöt

Avustuksen hakeminen

Olemme siirtymässä nuorisoalan järjestöjen yleisavustuksen kohdalla syksyllä 2017 sähköiseen hakuun. Hakuilmoitus ja sähköisen haun linkki päivitetään sivuille viimeistään viisi (5) viikkoa ennen hakuajan päättymistä. Avustusta tulee hakea perjantaihin 29.9.2017 klo 16:15 mennessä.

Sähköisen haun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste.

Haku-, käyttö- ja selvitysohjeet -linkin alta löytyy ohjeet vuodelle 2017 myönnetyn yleisavustuksen käytöstä ja selvittämisestä.

Haku-, käyttö- ja selvitysohje

 


 

 

 

Selvityslomakkeet vuoden 2017 avustuksen käytöstä.

Selvitys liitteineen tulee lähettää osoitteeseen:

Opetus- ja kulttuuriministeriö
Kirjaamo, PL 29
00023 Valtioneuvosto

Selvityksen liitteineen voi toimittaa myös VN:n jakelukeskukseen (ko. ministeriölle osoitettuina) käyntiosoitteeseen Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki.

HUOMIOITHAN! Pelkkä selvityslomake (excel-muodossa) ilman liitteitä tulee myös toimittaa sähköpostilla osoitteeseen [email protected]

Selvityslomakkeen lisäksi vaaditaan seuraavat liitteet:

  1. toimintakertomus
  2. hallituksen allekirjoittama tilinpäätös (tuloslaskelma, tase, ja liitetiedot) sekä tuloslaskelma- ja tase-erittelyt
  3. tilintarkastus- tai toiminnantarkastuskertomus (jos saatu avustus on yli 30 000 euroa, kertomuksessa tulee olla tilin-/toiminnantarkastajan lausunto, että valtionavustus on käytetty tuen käytölle asetettujen ehtojen ja valtionavustusta koskevien säännösten mukaisesti)
  4. avustettujen piirijärjestöjen tilinpäätökset ja toimintakertomukset

 

 

Nuoriso

Lisätietoja

Ylitarkastaja Viivi Pekkonen, p. 02953 30192, [email protected] (16.4.2018 alkaen)
Pääsihteeri Tarja Anttonen, p. 02953 30319, [email protected]
ErikoissuunnittelijaMikko Cortés-Téllez, p. 02953 30080, [email protected]