Specialunderstöd för att främja mediefostran och mediekompetens

Understödet är avsett för att främja dels mediefostran och mediekompetens, dels en trygg mediemiljö i enlighet med riktlinjerna Mediekompetens i Finland. Länk till riktlinjerna:
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161951

Understöden är riktade till nationella projekt som stärker mediefostran och kritisk mediekompetens hos medborgare i alla åldrar och specialgrupper (t.ex. invandrare, personer som behöver särskilt stöd eller löper risk för utslagning). Understöd kan beviljas bl.a. för att utveckla och förankra regionala eller branschspecifika planer för mediefostran, för att utveckla förfarandena för utvärdering av mediefostran, för att utveckla regionalt nätverksarbete, för att ta fram och sprida god praxis som främjar mediefostran och mediekompetens samt för informationsspridning i anknytning till temat.

Ansökningstiden börjar 6.2.2020 och slutar 12.3.2020 kl.16.15.

För understöden kan användas sammanlagt ca 250 000 miljoner euro. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Nationella audiovisuella institutets enhet för mediefostran- och bildprogram avger utlåtanden om projektansökningarna till stöd för undervisnings- och kulturministeriets beslut.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte skolor, läroanstalter eller högskolor och inte heller privatpersoner eller arbetsgrupper.

 

Syftet med understödet är att främja medborgarnas förmåga att fungera aktivt och att tryggt och fullt ut utnyttja det digitala samhällets möjligheter och däigenom stärka öppenheten, samhörigheten och förtroendet i samhället.     

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande av understöd

När understöd beviljas beaktas följande kriterier:

Vad gäller projektets innehåll:

 • projektet förverkligar undervisnings- och kulturministeriets nationella riktlinjer för mediefostran Mediekompetens i Finland och det finns en tydlig beskrivning av verksamhetens koppling till målen för riktlinjerna
 • projektets kvalitet och genomslag (forskningsbasering, nåendet av målgruppen)
 • projektets mål är tydliga och genomförandet har en anknytning till målen
 • det finns en beskrivning av hur projektets funktioner fortsätter efter projektet
 • det finns en beskrivning av hur digitala möjligheter används för att främja en täckande mediefostran
 • projektet beaktar existerande strukturer och aktörer samt innehåll som tagits fram i tidigare projekt och förfaranden som har visat sig fungera (t.ex. verksamhetsmodeller och samarbetsnätverk)       
 • projektet stöder samarbetsorienteringen hos aktörer på området
 • projektet främjar specialgruppers likvärdighet och beaktar mångfalden inom målgruppen
 • i vilken mån andra användargrupper kan dra nytta av projektet
 • publikationerna som tas fram i projektet är fritt tillgängliga (T.ex. CC BY 4.0)

Vad gäller sökanden:

 • sökandens yrkeskunskap i förhållande till projektets innehåll, kunnande och tidigare erfarenhet av projektverksamhet
 • sökandens ekonomiska och övriga förutsättningar att verkställa projektet. Övrig finansiering räknas till fördel.

Understödet får inte fördelas vidare till andra aktörer.

Det understöd som undervisnings- och kulturministeriet har beviljat kan i regel täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på webbplatsen: http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-263-630-0

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet mellan könen, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den ansökande parten har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet beviljas endast av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt har försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

  2019 | 2018 | 20172016 | 2015

Sök nu

Ansökningstid för 2020
6.2.2020 - 12.3.2020 16:15

Ytterligare information

Kulturråd Laura Mäkelä, puh. 0295 330 222, [email protected]

Tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan riktas till: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/understod