Erityisavustus mediakasvatuksen ja medialukutaidon edistämiseen

Avustus on tarkoitettu mediakasvatuksen ja medialukutaidon sekä turvallisen mediaympäristön edistämiseen.

Avustukset kohdennetaan valtakunnallisiin hankkeisiin, jotka vahvistavat kansalaisten, erityisesti lasten, nuorten ja erityisryhmien (esim. maahanmuuttajat tai syrjäytymisvaarassa oleva nuoret aikuiset) mediakasvatusta ja kriittistä medialukutaitoa tai edistävät digitaalisten palveluiden ja alustojen turvallista käyttöä.  Avustuksia voidaan osoittaa mm. mediakasvatusosaamisen vahvistamiseen, mediakasvatusta ja medialukutaitoa edistävien hyvien käytäntöjen kehittämiseen ja levittämiseen sekä asiaa koskevan tiedon jakamiseen.  

Hakuaika alkaa 4.2.2019 ja päättyy 29.3.2019 klo 16:15.     

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 360 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään kesäkuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Kansallisen audiovisuaalisen instituutin (KAVI) mediakasvatus- ja kuvaohjelmayksikkö (MEKU) toimittaa hankehakemuksista lausunnon opetus- ja kulttuuriministeriölle päätöksenteon tueksi.     

Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001).

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää kouluille, oppilaitoksille tai korkeakouluille eikä yksityishenkilöille tai työryhmille.

 

 

Avustuksen tavoitteena on edistää kansalaisten kykyä toimia aktiivisesti ja hyödyntää digitaalisen yhteiskunnan tarjoamia mahdollisuuksia täysmääräisesti ja turvallisesti ja vahvistaa näin avoimuutta, yhteenkuuluvuutta ja luottamusta yhteiskunnassa.     

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Avustusta harkittaessa otetaan huomioon seuraavat kriteerit:

Hankkeen sisällön osalta:

 • hankeen laatu ja vaikuttavuus (kohderyhmän laajuus)
 • hankkeen tavoitteet ovat selkeät ja toteutus on yhteydessä tavoitteisiin
 • hanke ottaa huomioon olemassa olevat rakenteet, toimijat sekä aiemmissa hankkeissa hyväksi havaitut käytännöt (esim. toimintamallit ja yhteistyöverkostot)
 • hanke tukee alan toimijoiden yhteistyösuuntautuneisuutta
 • hanke edistää erityisryhmien yhdenvertaisuutta ja ottaa huomioon kohderyhmän moninaisuuden
 • hankkeen monistettavuus muille käyttäjäryhmille

Hakijan osalta:

 • hakijan ammattitaito, osaaminen ja aikaisempi kokemus hanketoiminnasta
 • hakijan taloudelliset ja muut edellytykset hankkeen toteuttamiseksi

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustusta ei saa siirtää. Muu rahoitus toimintaan tai hankkeeseen katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 2019 | 2018 | 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Laura Mäkelä, puh. 0295 330 222, [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset