Specialunderstöd för kompetensutveckling och fortbildning för lärare som undervisar personer med invandrarbakgrund

Syftet med projektfinansieringen är att stöda utvecklandet av handledande och förberedande utbildning för invandrare, och i synnerhet utvecklandet av undervisningen och handledningen för invandrare som anlänt nyligen.

Undervisnings- och kulturministeriet utlyser projektfinansiering för att stöda utvecklandet av handledande och förberedande utbildning för invandrare, och i synnerhet utvecklandet av undervisningen och handledningen för invandrare som anlänt nyligen. Inom projekten utvecklas undervisningsväsendets personals kompetens bl.a. genom att ordna fortbildning.

Understöd kan sökas av organisationer med förutsättningar för att genomföra lärarutbildning som baserar sig på forskning, erfarenhet av att utveckla lärares professionella kompetens samt förutsättningar för att producera ett permanent utbildningsutbud.

Utbildningen och de övriga åtgärderna genomförs med inriktning på arbetslivet. Sökandena ombes planera åtgärderna så att det vore möjligt att även ta del av utbildningen utanför högskoleorterna. Utbildningen ger ingen separat behörighet.

Inom projekten utökas lärarnas kompetens inom

 

 • specialpedagogik
 • genomförande av förberedande undervisning
 • genomförande av utbildning som förbereder för yrkesutbildning samt examina eller delar av dessa
 • undervisning och inlärning av finska eller svenska som andraspråk
 • ordnande av grundläggande utbildning för vuxna
 • att undervisa och möta elever och studerande med invandrarbakgrund
 • samarbete med familjer
 • samarbete med arbetslivet, samt
 • eventuella övriga områden som motiveras separat i ansökan.

Målgruppen för utbildningen som genomförs inom projekten är lärare som undervisar invandrare inom den grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen, yrkesutbildningen, den grundläggande utbildningen för vuxna och det fria bildningsarbetet. I projektets genomförande bör man även beakta utvecklingen av kompetensen inom samfundet som erbjuder undervisning och utbildning i sin helhet.

Undervisnings- och kulturministeriet fattar beslut om finansieringen innan slutet av 2016.

Understödet betalas ut enligt budgeten för år 2015, moment Undervisningsväsendets personalutbildning och vissa andra utgifter (29.30.20). Beloppet som kan ansökas är totalt ca 1,4 miljoner euro.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001) 

 

 

 

Projekten som beviljas understöd genomför undervisnings- och kulturministeriets handlingsprogram Betydelsefull i Finland. I enlighet med handlingsprogrammet integrerar undervisnings- och kulturministeriet främjandet av kulturell mångfald, gemenskap och delaktighet i de statsunderstödsprojekt som är beroende av prövning och i ESF-åtgärdshelheternas urvalskriterier.

Genom projekten som beviljas understöd stöds genomförandet av handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland, i synnerhet handlingsprogrammets åtgärd 4. ABC för fullvuxna. Vi utvecklar utbildningen för undervisningspersonal och andra yrkeskategorier som jobbar med barn och ungdomar.

Handlingsprogrammet Betydelsefull i Finland

Under en kort tid har det kommit ett stort antal invandrare till Finland. Behovet på förberedande utbildning för invandrare och på kompetent undervisningspersonal har ökat. På lång sikt stöder understödet skapandet av permanenta samhällsstrukturer för att utveckla kompetens.

Inom projekten bör man även beakta regeringens jämställdhetsprograms mål till exempel genom att inkludera genus- och jämställdhetsmedvetna undervisningsinnehåll och metoder.

Regeringens jämställdhetsprogram

Projektfinansieringen stöder för sin del det samhälleliga åtagandet för hållbar utveckling. Projekten ska i synnerhet stöda mål 1, 2 och 3.

En målbild för Finland 2050 – Samhälleligt åtagande för hållbar utveckling

 

 

Understöden är beroende av prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Av alla projekt som finansieras förutsätts följande

 • Projektet har en klar och kostnadseffektiv projektplan
 • Genomförandet av utbildningen baserar sig på forskning
 • Utbildarna har erfarenhet av att arbeta inom utbildningen för invandrare samt lärarutbildningen och inom utvecklingen av lärares professionella kompetens
 • Det finns ett regionalt behov för projektet och för utbildningen
 • Undervisnings- och utbildningsanordnarna har förbundit sig till projektet

Som fördel beaktas även om:

 • projektet genomförs som samarbete mellan utbildningsanordnare
 • det inom projektet beskrivs och skapas permanenta metoder för att utveckla lärarnas kompetens
 • projektets resultat kan utnyttjas fritt (t.ex. inlärningsmiljöer, material, modeller, god praxis).

2. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den kommer in efter utsatt tid.

Understödet söks i första hand via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

För att använda tjänsten behöver man en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen. Den sökande fyller i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifogar de bilagor som nämns i tjänsten och lämnar in ansökan till ministeriet via ärendehanteringstjänsten. Ministeriet skickar beslutet till sökanden i tjänsten.

Ifall den sökande behöver komplettera ansökan, begära ändring i beslutet eller lämna redogörelser ska även dessa ärenden skötas via ärendehanteringstjänsten.

 

Bruksanvisning för ärendehanteringstjänsten

Hämta en Katso-kod på adressen http://www.vero.fi/katso.

 

Ansökan med pappersblankett

Det är fortfarande möjligt att ansöka om understöd med pappersblankett.

Ansökan på papper ska undertecknas av den sökandes officiella namntecknare. Om flera personer tillsammans har namnteckningsrätt behövs allas underteckningar.

Till en ansökan gjord på pappersblankett ska intyg över namnteckningsrätt bifogas, exempelvis ett förenings- eller handelsregisterutdrag eller ett utdrag ur kommunens förvaltningsstadga. Ifall understödet söks med pappersblankett görs en utredning om hur understödet används på en särskild blankett.

Ansökan ska vara på undervisnings- och kulturministeriets registratorskontor (PB 29, 00023 STATSRÅDET) senast kl. 16.15 den dag ansökningstiden går ut. Ansvaret för att ansökan kommer fram ligger hos avsändaren. Det rekommenderas att ansökan inte sänds per e-post, eftersom ansökningens bilagor kan försvinna.

Registratorskontorets besöksadress: Riddaregatan 2 B, 00170 Helsingfors

Registratorskontorets öppettider: må–fre kl. 7.30–16.15

Postadress: PB 23, 00023 Statsrådet.

En ansökan som kommer in efter den utsatta tiden avslås.

Ett understöd får enbart användas för det ändamål som det beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 80 procent av de godtagbara kostnaderna för verksamheten eller projektet som finansieras. Understödet får inte tillsammans med andra offentliga stöd överstiga beloppet på de godtagbara utgifterna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Av det beviljade understödet får högst 80 000 euro/person per år användas för löner och bikostnader för dessa.

Understödstagarens ekonomi och administration ska ordnas på behörigt sätt.

 

Redovisning

Användningen av understödet ska redovisas senast den dag som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts redovisa för utgifterna på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

 

Upphandlingar och konkurrensutsättning

Understödstagaren ska utreda sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling 348/2007).

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. över hälften av finansieringen är offentlig) ska understödstagaren iaktta upphandlingslagen i all upphandling.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde är den skyldig att iaktta upphandlingslagen i den upphandlingen.

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

Redovisning för användningen av understödet ska göras senast det datum som nämns i beslutet. Understödstagaren förutsätts rapportera enligt kostnadsställe om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts i ärendehanteringstjänsten kan i fortsättningen redovisas i UKM:s ärendehanteringstjänst. 

Om ansökan om understöd har gjorts på papper ska redovisningen göras på en separat blankett.

Sökning på pappersblankett:

Blankett för specialunderstöd (doc)

Utredningsblankett (doc)

Ytterligare information

Överinspektör Sanna Hirsivaara
tfn. 0295 3 30111
[email protected]