Maahanmuuttajataustaisia opettavien osaamisen kehittäminen ja täydennyskoulutus

Hankerahoituksella tuetaan maahanmuuttajille suunnatun valmentavan ja valmistavan koulutuksen kehittämistä ja erityisesti vasta maahan saapuneiden opetuksen ja ohjauksen kehittämistä.

Opetus- ja kulttuuriministeriö avaa haettavaksi hankerahoituksen, jolla tuetaan maahanmuuttajille suunnatun valmentavan ja valmistavan koulutuksen kehittämistä ja erityisesti vasta maahan saapuneiden opetuksen ja ohjauksen kehittämistä. Hankkeissa kehitetään opetustoimen henkilöstön osaamista mm. järjestämällä täydennyskoulutusta.

Rahoitusta voivat hakea organisaatiot, joilla on edellytykset toteuttaa tutkimukseen perustuvaa opettajankoulutusta, hyvä kokemus opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä sekä edellytykset tuottaa pysyväluonteista koulutustarjontaa.

Koulutus ja muut toimet toteutetaan työelämälähtöisesti. Hakijoita pyydetään suunnittelemaan toimet siten, että koulutusta olisi mahdollista suorittaa myös korkeakoulupaikkakuntien ulkopuolella. Koulutus ei tuota erillistä pätevyyttä.

Hankkeissa lisätään opettajien osaamista

 • erityispedagogiikassa
 • valmistavan opetuksen toteuttamisessa
 • ammatilliseen koulutukseen valmentavan koulutuksen sekä tutkintoihin tai niiden osiin valmistavan koulutuksen toteuttamisessa
 • suomi tai ruotsi toisena kielenä opetuksessa ja oppimisessa
 • aikuisten perusopetuksen järjestämisessä
 • maahanmuuttajataustaisten oppilaiden ja opiskelijoiden opettamisessa ja kohtaamisessa
 • perheiden kanssa tehtävässä yhteistyössä
 • työelämän kanssa tehtävässä yhteistyössä sekä
 • mahdollisissa muissa hakemuksessa erikseen perustelluissa aiheissa.

Hankkeissa toteutettavan koulutuksen kohderyhmänä ovat maahanmuuttajien opettajat perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa, ammatillisessa koulutuksessa, aikuisten perusopetuksessa ja vapaassa sivistystyössä. Hankkeen toteuttamisessa tulee huomioida myös koko opetusta ja koulutusta antavan yhteisön osaamisen kehittämisen kokonaisuudessaan.

Opetus- ja kulttuuriministeriö tekee päätökset rahoituksesta vuoden 2016 loppuun mennessä.

Avustus maksetaan valtion vuoden 2015 talousarvion momentilta Opetustoimen henkilöstökoulutus ja eräät muut menot (29.30.20). Avustusta on haettavissa yhteensä n. 1,4 miljoonaa euroa.

Avustukseen sovellettavat säädökset: Valtionavustuslaki (688/2001)

 

 

Avustettavat hankkeet toteuttavat opetus- ja kulttuuriministeriön Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelmaa. Toimintaohjelman mukaisesti opetus- ja kulttuuriministeriö sisällyttää harkinnanvaraisiin valtion- avustushankkeisiin ja ESR-toimenpidekokonaisuuksien valintakriteereihin läpäisyperiaatteella monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistämisen.

Avustettavilla hankkeilla tuetaan Merkityksellinen Suomessa toimintaohjelman toteuttamista, erityisesti toimintaohjelman tavoitetta 4. Aikuisen ABC. Kehitämme lasten ja nuorten parissa työskentelevän opetushenkilöstön ja muiden ammattilaisten koulutusta.

Merkityksellinen Suomessa -toimintaohjelma

Suomeen on lyhyellä aikavälillä tullut suuri määrä maahanmuuttajia. Tarve maahanmuuttajien valmistavalle koulutukselle ja osaavalle opetushenkilöstölle on kasvanut. Pitkällä tähtäimellä avustus tukee pysyvien yhteistyörakenteiden luomista osaamisen kehittämiseen.

Hankkeissa tulee huomioida myös hallituksen tasa-arvo-ohjelman tavoitteet esimerkiksi sisällyttämällä hankkeisiin sukupuoli- ja tasa-arvotietoisia opetussisältöjä ja menetelmiä.

Hallituksen tasa-arvo-ohjelma (pdf)

Hankerahoitus tukee osaltaan Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumusta. Hankkeiden tulee tukea erityisesti tavoitteita 1, 2 ja 3.

Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (pdf)

 

 

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Rahoittavilta hankkeilta edellytetään seuraavaa:

 • Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas hankesuunnitelma
 • Koulutuksen toteuttaminen perustuu tutkimukseen
 • Kouluttajilla on hyvä kokemus toimimisesta maahanmuuttajien koulutuksessa sekä opettajankoulutuksessa ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisessä
 • Hankkeelle ja koulutukselle on alueellinen tarve
 • Opetuksen ja koulutuksen järjestäjät ovat sitoutuneet hankkeeseen

Eduksi katsotaan lisäksi jos:

 • Hanke toteutetaan koulutusta antavien yhteistyönä
 • Hankkeessa mallinnetaan ja luodaan pysyviä käytäntöjä opettajien osaamisen kehittämiselle
 • Hankkeen tulokset ovat avoimesti hyödynnettäviä (esim. oppimisympäristöt, materiaalit, mallit, hyvät käytännöt)

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävään tarkoitukseen.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta haetaan ensisijaisesti opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Haku paperilomakkeella

Avustusta on edelleen mahdollista hakea myös paperilomakkeella.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esim. yhdistys- tai kaupparekisteriote, ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys avustuksen  käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
 Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
 Postiosoite: PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä kokonaiskustannuksista. Avustus ei yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista ja niiden sivukuluista vuodessa enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustusten käytön valvonta

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Hankinnat ja kilpailutus

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä. (Laki julkisista hankinnoista 348/2007)

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tällöin /tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset voi jatkossa tehdä OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (doc)

Selvityslomake (doc)

Lisätietoja

Ylitarkastaja Sanna Hirsivaara
puh. 0295 3 30111
[email protected]