Föredragande inom ansvarområdet för idrott och motion

Enligt 14 § i Idrottslagen ska i statsbudgeten årligen tas in ett anslag för understöd och stipendier som beviljas för idrottsvetenskapligt forsknings- och utvecklingsarbete, forsknings- och utvecklingsprojekt som gäller uppförande av idrottsanläggningar, idrottsvetenskapliga sammanslutningars verksamhet, idrottens informationsförsörjning, utbildning, internationellt samarbete, främjande av elitidrott, aktuella samarbets- och utvecklingsprojekt inom idrotten.

Understöd beviljas i första hand nationellt betydande utvecklingsprojekt inom idrott och motion som inte kan beviljas undervisnings- och kulturministeriets andra understöd.

Understödet är avsett för organisationer och sammanslutningar med rättshandlingsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

Understödet beviljas som specialunderstöd.

Understöd beviljar inte projekt som är en del av organisationens ordinarie verksamhet och som kan beviljas allmänt understöd.

Man får ansöka om understöd året om. Avsikten är att fatta beslut om understöden tre gånger per år. De sista besluten fattas i mitten av december för att kunna betalas ut i tid.  Handläggningstiden är ca 3–5 månader.

Understödet omfattas av statsunderstödslagen (688/2001).

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande av understöd

Vid bedömningen av ansökningarna utvärderas hur betydande projektet är med tanke på det syfte som fastställts för det anslagna beloppet ur statsbudgeten, hur nödvändigt och aktuellt projektet är, dvs. på vilket sätt de projekt som får understöd främjar centrala mål för idrottskulturen.

I ansökan ska ingå en beskrivning av projektet, en tidsplan för genomförandet och en specificerad användningsplan för understödet. Av projektplanen bör framgå hur organisationen planerar att genomföra projektet, vilka åtgärder som vidtas, hur man avser att följa upp målen och vilka effekter projektet kommer att ha.

Till ansökan bifogas en budget där projektets totala kostnader och intäkter (även andra understöd som sökts) framgår. Statsunderstödet får inte täcka projektets totala kostnader. De projekt som får understöd ska vara av riksomfattande betydelse. Dess riksomfattande betydelse bedöms utifrån hur aktuellt det är, behovet av det och vilken geografisk omfattning det har. I ansökan ska organisationen presentera hur den i planeringen beaktat sådant arbete som redan utförts av andra. Omfattande samarbetsnätverk ses alltid som en tillgång.

För regionala eller lokala projekt kan bidrag endast beviljas av särskilt vägande skäl. I så fall bör projektplanen inkludera en separat detaljerad beskrivning av hur resultaten av projektet ska spridas så att de integreras i det riksomfattande arbetet för idrott och motion.

Understödet kan användas för kostnader som uppstår under det år då understödet beviljas och därpå följande år. Sökande ska bifoga ett intyg över organisationens namnteckningsrätt (t.ex. utdrag ur förenings-, stiftelse- eller handelsregistret).

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

 

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Sök nu

Kontinuerlig ansökan
5.10.2018 - 4.10.2019
Idrott

Ytterligare information

Tiina Kivisaari, direktör
tfn.0295 3 30178
[email protected]

Satu Heikkinen, kulturråd
tfn. 0295 3 30102
[email protected]

Hannu Tolonen, överinspektör
tfn.0295 3 30314
[email protected]

Kari Niemi-Nikkola, överinspektör
tfn. 0295 3 30112
[email protected]

Sari Virta, överinspektör
tfn.0295 3 30377
[email protected]

Päivi Aalto-Nevalainen, kulturråd
tfn. 0295 3 30054
[email protected]

Erja Metsäranta, byggnadsråd
tfn.0295 3 30037
[email protected]

Päivi Wathen, administrativ assistent
tfn. 0295 3 30341
[email protected]

Helena Silvennoinen, administrativ assistent
tfn.0295 3 30290
[email protected]

Undervisnings- och kulturministeriets guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.