Stora motions- och idrottsevenemang

Understödets syfte är att skapa förutsättningar för att ansöka om att ordna stora idrottstävlingar i Finland och att stödja stora tävlingar samt andra betydande evenemang som har att göra med idrottskultur och som ordnas i Finland åren 2019 - 2023.

Understöd beviljas endast organisationer med rättshandlingsförmåga. Det beviljas inte till privatpersoner.

Ansökningstiden börjar 7.11.2018 och slutar 14.12.2018 kl. 16.15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt högst 1 600 000 euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten i februari 2019. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning:

 • Idrottslagen (390/2015) 9 §
 • Statsunderstödslagen  (688/2001)

 

I statens budgetförslag för 2019 är ett av målen för verksamheten inom idrottssektorn att civilsamhällets idrottsverksamhet ska vara aktiv och involverande. En viktig åtgärd för att uppnå målet är att framför allt stärka organisationers förutsättningar att ansöka om och arrangera stora internationella idrottsevenemang så att de lyckas så bra som möjligt.

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understödet underställs prövning. I bedömningen beaktas projektets ändamålsenlighet i relation till utlysningens mål, verksamhets- och ekonomiplanens genomförbarhet samt projektets kvalitet och omfattning.

1. Ansökningsspecifika villkor

Stora idrottstävlingar och evenemang utgående från fyra helheter med betoning på deras

 • form
 • storlek
 • internationell och nationell betydelse
 • ekonomiska effekter.

Understödet till stora motions- och idrottsevenemang består av tre delområden. Stödformerna är

 • stöd för att ansöka om ett evenemang
 • stöd för att förbereda ett evenemang
 • stöd för att genomföra ett evenemang.

Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

 • evenemanget är ett av de internationella toppevenemangen inom grenen
 • evenemanget väcker intresse bland barn och ungdomar och ökar grenens popularitet i Finland
 • ökar grenens popularitet i Finland
 • arrangörer som ansöker om bidrag bifogar en bedömning av evenemangets samhälleliga och ekonomiska effekter och ett förslag på hur evenemangets genomslag ska mätas under evenemangets gång och hur det ska utvärderas i efterhand
 • inom evenemanget har fastställts de åtgärder som är centrala med tanke på miljöansvaret
 • evenemanget ökar de finländska mediernas, publikens och företagens intresse för grenen och för idrott i allmänhet och erbjuder finländska idrottare möjligheter till framgång
 • evenemanget för med sig internationella lag, media, turister och högnivågäster till Finland
 • evenemanget televiseras internationellt i betydande utsträckning
 • arrangören har tidigare visat prov på sin förmåga att arrangera lyckade evenemang

Gällande andra evenemang än världsmästerskap och europeiska mästerskap bedöms om evenemanget är betydande med tanke på den finländska toppidrotten, och om en världscup eller motsvarande regelbundet återkommande tävling är den högsta möjliga som kan ordnas i Finland inom sin gren.

I ansökan ska det framgå till vilket av dessa delområden som understödet riktas. Om understödet söks för evenemangets förberedelser ska utgifterna för förberedelserna och för evenemangets genomförande tydligt skiljas åt i projektets budget och bokföring.

För evenemang, vilkas totalkostnader överstiger 1 miljon euro, är understödet i huvudsak avsett för att stödja förberedelserna av evenemanget eller stortävlingen. Genomförandet av det egentliga evenemanget inklusive dess framgångar eller risker ansvarar evenemangsarrangören i första hand för.

I fråga om mindre evenemang eller tävlingar kan bidrag beviljas också för själva genomförandet av dem.
Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan i regel täcka högst 50 procent av de godtagbara kostnaderna för det evenemang som finansieras.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna in uppgifter till ministeriet för tillsyn av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den kommer in efter den utsatta tiden.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

För en ansökan på pappersblankett blankett för specialunderstöd (doc) och redovisningsblankett (doc).

Ytterligare information

Överinspektör Hannu Tolonen 0295 3 30314, [email protected]
Administrativ assistent Päivi Wathén, p. 0295 33 0341, [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.