Specialunderstöd för kulturexport och produktutveckling inom kulturturism

Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur med utvecklingsprojekt inom kulturexport och kulturturism.

Understöden beviljas som specialunderstöd.

Ansökningstiden börjar 3.1.2018 och slutar 6.2.2017 kl 16:15.

För understöd för kulturexport kan användas totalt 2,5 miljoner euro och för understöden för kulturturism totalt 200 000 euro förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet.

Man strävar efter att fatta beslut om understöden senast i april 2018, i fråga om From Start to Finnish-understöden dock redan i mars. De sökande får skriftligt besked om beslutet.

Utvärderingsgruppen ger ett sakkunnigutlåtande om ansökningarna som gäller kulturexport.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet, Statsunderstödslagen (688/2001)

Med understödet för kulturexport stärks de kreativa branschernas marknadsföringskompetens och deras möjligheter till affärsverksamhet och export. Understödets syfte är att möjliggöra ökad export och fler arbetsplatser. I praktiken kan de understödda exportprojekten anknyta till marknadsföring, försäljning, produktifiering eller stärkande av internationella nätverk samt stärkande av aktörernas och/eller produkternas varumärke. För kulturexportprojekt som riktar sig till Asien och projektet From Start to Finnish ordnas inte längre någon separat ansökan, utan ansökningarna som gäller kulturexport behandlas som en helhet.

Med understödet för kulturturism stöds 3–4 projekt med nationell betydelse vars syfte är att främja internationell turism i Finland genom att produktifiera kultur och kulturleder med tanke på turismen. Projekten kan handla om antingen utveckling av det befintliga konst- och kulturutbudet eller utveckling av en ny produkt/tjänst inom turismen. Därtill stöds finländska aktörers samarbete med Europarådets kulturledsverksamhet (www.culture-routes.net) vars syfte är att utveckla och främja europeiska gränsöverskridande leder som grundar sig på en historisk led eller ett kulturbegrepp, en person eller ett fenomen.

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Privatpersoner och arbetsgrupper kan inte beviljas understöd.

 

 

 

Med understödet till kulturexport och kulturturism främjas målen i budgetpropositionen 2018 och undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 som handlar om att förbättra förutsättningarna för konstnärligt och annat kreativt arbete. Vidare strävar man efter att främja exporten av i synnerhet finländsk utövande konst.

I enlighet med beslutet från regeringens halvtidsöverläggning är målet att förbättra de kreativa branschernas verksamhetsförutsättningar, öka samarbetet och nätverksbildningen samt att utveckla det kulturinriktade produktutbudet inom turismen, kulturturismens internationalisering och den hållbara utvecklingen.  

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

Understöden är behovsprövade. Bedömningen och jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

Ansökningsspecifika grunder för beviljande

Kulturexport

Ansökningarna bedöms och jämförs enligt följande kriterier:

Allmänt understöd för kulturexport

 • ett identifierat behov av och/eller efterfrågan på affärsverksamhet och export inom ifrågavarande kultursektor
 • projektets genomförbarhet
 • projektets uppskattade inverkan på utvecklingen av sökandens export till målmarknaden
 • uppskattad vidare effekt på främjandet av exporten inom ifrågavarande kultursektor

 
I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det räknas till fördel om projektet främjar den hållbara utvecklingen.

Vanligt är att understödet omfattat marknadsförings- och pr-utgifter, utgifter för utomstående expertis samt kostnader för resor och nätverkande.

Till ansökan ska fogas en projektplan och en budget för projektet av vilken framgår andelen övrig finansiering för projektet. I ansökan ska också ingå en preliminär tidsplan för projektet.

From Start to Finnish-understöd
På basis av tidigare goda erfarenheter av exportfrämjande projekt inom utövande konst kan en del av understöden för kulturexport beviljas för deltagande i Edinburgh Fringe-festivalen. Bedömningen och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man begrundar produktionens lämplighet för festivalen samt vilken inverkan produktionen kan väntas ha på utvecklingen av sökandens export till motsvarande marknader.

För att komma med i helhetsbedömningen ska ansökningarna uppfylla följande kriterier:

 • Pjäsen eller föreställningen/verket ska ha en finländsk producent. En finländsk agentur kan också fungera som producent.
 • Den part som svarar för produktionen ska välja ut en finländsk producent och regissör för projektet.
 • Upphovsrätterna som anknyter till produktionen har erhållits på tillbörligt sätt.
 • Utgångspunkten är att skådespelarna/de medverkande som anställs för produktionen ska tala god engelska om det ingår talade avsnitt i föreställningen.
 • I ansökan ska ingå en presentation av projektet som helhet, en presentation av pjäsen eller föreställningen/verket samt en kostnadskalkyl för projektet om det produceras i Edinburgh.
 • Kostnadskalkylen ska innefatta utgifter för produktionen (bl.a. regissörens, producentens samt de medverkandes arvoden och rese- och logikostnader, kostnader för att transportera/anpassa scenografin, för lokaler och marknadsföring samt utgifter för att erhålla rättigheter).
 • I ansökan ska därtill ingå en plan för hur Edinburgh Fringe-festivalen gynnar exporten av föreställningen eller pjäsen samt upphovsrättigheterna som hör till dessa.
 • Sökanden ska ha en realistisk marknadsföringsplan för pjäsen eller föreställningen/verket. I marknadsföringen ska man utnyttja From Start to Finnish-konceptet och den gemensamma marknadsföringen. Till ansökan kan fogas en plan för den gemensamma marknadsföringen och samordningen av den.

Innan understöd beviljas kallas representanter för de projekt som bäst uppfyller understödskriterierna vid behov till undervisnings- och kulturministeriet för att planera den gemensamma marknadsföringen och genomförandet av den. Ministeriet fattar de slutgiltiga besluten om statsunderstöd efter att sökanden har avtal om föreställningsplats på Fringe-festivalen.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de godtagbara utgifterna för det projekt som finansieras. I regel är dock understödet för kulturexport högst 50 procent av projektets alla utgifter.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de godtagbara utgifterna för det projekt som finansieras. I regel är dock understödet för kulturexport högst 50 procent av projektets alla utgifter.

 

Produktutveckling inom kulturturismen

Projektets riksomfattande betydelse bedöms med tanke på de mål som presenterats i ansökan, projektets geografiska omfattning och med tanke på hur nödvändigt och aktuellt projektet är.

 • I bedömningen granskas med hurudana åtgärder projektet svarar på de syften som angetts för understödet och hur nödvändiga åtgärderna är med tanke på verkställandet av understödets syften.
 • Med geografisk omfattning avses på ett hur brett område projektet och dess verkningar sträcker sig i Finland samt hur resultaten kan delas/spridas på riksnivå och hur de kan utnyttjas mer allmänt för att främja kulturturism och kulturleder.
 • Med nödvändighet och aktualitet avses hur projektet anknyter till aktuella teman inom kulturturismen och kulturledsverksamheten och stärker det kulturella utbudet av innehåll inom turismen samt vilka målgruppers behov projektet svarar på.

I bedömningen beaktas hur projektet främjar olika aspekter inom hållbarheten, i synnerhet målen för socio-kulturellt hållbar turism http://www.visitfinland.fi/tuoteteemat-ja-tyokalut/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/.

I ansökan ska presenteras på vilket sätt man i planeringen av projektet beaktat eventuellt arbete som gjorts tidigare, såsom utredningar, undersökningar och kartläggningar.  Därtill ska man visa att projektet har fungerande och täckande samarbetsparter och -nätverk.

Den sökande sammanslutningens verksamhet ska vara etablerad och ekonomin ska vara balanserad.

Den sökande sammanslutningen ska ha sakkunskap som anknyter till utveckling av kulturen och kulturturismen, fungerande verktyg för uppföljning och utvärdering samt förmåga, vilja och förutsättningar att utveckla den projektrelaterade verksamheten även i framtiden.

I samarbetet med Europarådets kulturledsverksamhet ska man beakta utgångspunkterna och målen för verksamheten https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 90 procent av de godtagbara utgifterna för det projekt som finansieras.

 

Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

 

Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd är (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på målen för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden fått samt typen och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast obetydlig snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understöd beviljas inte för verksamhet för vilken man kan få understöd enligt undervisnings- och kulturministeriets andra understödsformer.

Ur anslaget beviljas inte verksamhetsunderstöd, understöd för att ordna evenemang, stipendier till konstnärer eller projektstipendier eller stöd för att framställa enstaka konstverk, för investeringar eller apparatanskaffning. Understöd beviljas inte sökande som har skatteskulder.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 7 000 euro.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Produktutveckling inom kulturturism  :

201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Kulturexport:

201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

From Start to Finnish-understöden:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Ytterligare information

Produktutveckling inom kulturturism:

Kultursekreterare Heli Talvitie, 0295 3 30307, [email protected] och
konsultativ tjänsteman Anne Mattero 0295 3 30206, [email protected]

 

Kulturexport:

Konsultativ tjänsteman Kimmo Aulake, 0295 3 30067, [email protected]

 

Se också undervisnings- och kulturministeriets guide för användingen av statsunderstöd