Erityisavustukset kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun kehittämiseen

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina.

Hakuaika alkaa 3.1.2018 ja päättyy 6.2.2018 klo 16:15

Kulttuuriviennin avustuksiin voidaan käyttää yhteensä 2,5 miljoonaa euroa ja kulttuurimatkailun avustuksiin yhteensä 200 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään viimeistään huhtikuussa 2018, From Start to Finnish –avustukset kuitenkin jo maaliskuussa. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Arviointiryhmä antaa asiantuntijalausunnon kulttuuriviennin hakemuksista.

Avustuksiin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

 

Kulttuuriviennin avustuksella vahvistetaan luovien alojen markkinointiosaamista sekä liiketoiminnan ja viennin mahdollisuuksia. Avustuksen tavoitteena on mahdollistaa lisääntyvä vienti ja työpaikkojen syntyminen. Käytännössä tuettavat vientihankkeet voivat liittyä markkinointiin, myyntiin, tuotteistamiseen tai kansainväliseen verkostoitumiseen sekä toimijoiden ja/tai tuotteiden brändin vahvistamiseen. Aasiaan suuntautuville kulttuuriviennin hankkeille ja suomalaisen esittävän taiteen From Start to Finnish -vientihankkeelle ei enää järjestetä erillistä hakukierrosta, vaan kulttuuriviennin hakemukset käsitellään yhtenä kokonaisuutena.

Kulttuurimatkailun avustuksella tuetaan 3-4 valtakunnallisesti merkittävää hanketta, joiden tavoitteena on kansainvälisen matkailun edistäminen Suomessa kulttuurin ja kulttuurireittien matkailullisen tuotteistamisen avulla. Perustana voi olla joko olemassa olevan taide- ja kulttuuritarjonnan tai uuden tuotteen/palvelun matkailullinen kehittäminen. Lisäksi tuetaan suomalaisten toimijoiden yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan (www.culture-routes.net) kanssa, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää historialliseen reittiin tai kulttuurikäsitteeseen, hahmoon tai -ilmiöön perustuvia eurooppalaisia rajat ylittäviä reittejä.

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei voida myöntää yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Kulttuuriviennin ja kulttuurimatkailun avustuksella edistetään valtion vuoden 2018 talousarvioesityksen ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 tavoitteita parantaa taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytyksiä. Lisäksi pyritään edistämään suomalaisen erityisesti esittävän taiteen vientiä.

Hallituksen puoliväliriihen päätöksen mukaisesti pyrkimys on parantaa luovien alojen toimintaedellytyksiä, lisätä yhteistyötä ja verkostoitumista sekä kehittää ympärivuotista kulttuurisisältöistä matkailun tuotetarjontaa, kulttuurimatkailun kansainvälistymistä ja kestävää kehitystä. 

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakemuksen tulee olla perillä viimeistään hakuajan päättymispäivänä klo 16:15 mennessä. Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa https://www.vero.fi/sahkoiset-asiointipalvelut/katso_uusi/nain-perustat/

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

Kulttuurivienti

Hakemuksia arvioidaan ja vertaillaan seuraavien kriteerien pohjalta:

Yleinen kulttuuriviennin avustus

 • asianomaisella kulttuurin sektorilla tapahtuvaan liiketoimintaan ja vientiin kohdistuva todennettu tarve ja/tai kysyntä
 • hankkeen toteuttamiskelpoisuus
 • hankkeen oletettavissa oleva vaikutus hakijan viennin kehittymiseen kohdemarkkinoilla
 • arvioitu kerrannaisvaikutus viennin edistämiseen asianomaisella kulttuurin sektorilla laajemmin

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos hanke edistää kestävää kehitystä.

Avustus kohdistuu tyypillisesti markkinointi- ja PR -kuluihin, ulkopuolisten asiantuntijapalveluiden kuluihin sekä matka- ja verkostoitumiskuluihin.

Hakemukseen tulee liittää hankesuunnitelma ja hankkeen talousarvio, josta käy ilmi hankkeen muun rahoituksen osuus. Hakemuksesta tulee käydä ilmi myös hankkeen arvioitu toteutusajankohta.

 

From Start to Finnish -avustus

Aiemmista esittävän taiteen vienninedistämishankkeista saatujen hyvien kokemusten perusteella osa kulttuuriviennin avustuksista voidaan myöntää tukena Edinburgh Fringe –festivaalille osallistumista varten. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa arvioidaan tuotannon toteuttamiskelpoisuutta festivaalilla sekä tuotannosta oletettavissa olevaa vaikutusta hakijan viennin kehittymiseen laajemminkin vastaavilla kohdemarkkinoilla.

Päästäkseen mukaan kokonaisarviointiin hakemusten tulee täyttää seuraavat kriteerit:

 • Näytelmällä tai esityksellä/teoksella tulee olla suomalainen tuottaja. Tuottajana voi toimia myös suomalainen agentuuri.
 • Tuotannosta vastaavan tahon tulee osoittaa hankkeeseen siitä vastaava suomalainen tuottaja ja ohjaaja.
 • Tuotantoon liittyvien tekijänoikeuksien hankinnasta on huolehdittu asianmukaisesti.
 • Tuotantoon palkattavien näyttelijöiden/esiintyjien tulee lähtökohtaisesti olla sujuvasti englantia puhuvia, jos esitykseen sisältyy puheosuuksia.
 • Hakemuksen tulee sisältää hankkeen kokonaisesittely, näytelmän tai esityksen/teoksen esittely sekä hankkeen kustannusarvio Edinburghissa tuotettuna.
 • Kustannusarvion tulee sisältää kustannukset tuotannosta (mm. ohjaajan, tuottajan sekä esiintyjien palkkiot ja majoitus- ja matkakulut, kustannukset lavasteiden siirrosta/sovittamisesta, tiloista ja markkinoinnista sekä kustannukset oikeuksien hankinnasta).
 • Hakemuksessa tulee esittää lisäksi suunnitelma siitä, kuinka Edinburgh Fringe -festivaali hyödyttää esityksen tai näytelmän sekä niihin liittyvien tekijänoikeuksien vientiä.
 • Hakijalla tulee olla uskottava näytelmän tai esityksen/teoksen markkinointisuunnitelma. Markkinoinnissa tulee hyödyntää From Start to Finnish -konseptia ja yhteismarkkinointia. Hakemukseen voi liittää yhteismarkkinointia ja sen koordinointia koskevan suunnitelman.

Ennen avustuksen myöntämistä parhaiten avustuksen kriteerit täyttävien hankkeiden edustajat kutsutaan tarvittaessa opetus- ja kulttuuriministeriöön neuvottelemaan yhteismarkkinointisuunnitelmasta ja sen toteutuksesta. Ministeriö tekee lopulliset valtionavustuspäätökset sen jälkeen kun hakijalla on sopimus esitystilasta Fringe-festivaalilla.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista. Tyypillisesti kulttuuriviennin avustus on kuitenkin korkeintaan 50 prosenttia hankkeen kaikista kuluista.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista. Tyypillisesti kulttuuriviennin avustus on kuitenkin korkeintaan 50 prosenttia hankkeen kaikista kuluista.

 

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen

Hankkeen valtakunnallista merkittävyyttä arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen tavoitteiden, hankkeen maantieteellisen laajuuden, toteuttamisen tarpeellisuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista.

 • Arvioinnissa tarkastellaan millaisin toimenpiteiden avulla hankkeessa vastataan avustukselle asetettuihin tavoitteisiin ja miten välttämättömiä toimenpiteet ovat avustuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta.
 • Maantieteellisellä laajuudella tarkoitetaan sitä, miten laajalle alueelle hanke ja sen vaikutukset ulottuvat Suomessa sekä miten tulokset ovat jaettavissa/levitettävissä valtakunnallisesti ja miten niitä voidaan hyödyntää yleisemmin kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien edistämiseksi.
 • Tarpeellisuudella ja ajankohtaisuudella tarkoitetaan sitä, miten hanke kytkeytyy kulttuurimatkailun ja kulttuurireittitoiminnan ajankohtaisiin ilmiöihin ja vahvistaa matkailun kulttuurista sisältötarjontaa sekä millaisen asiakaskohderyhmän tarpeisiin vastaa.

Arvioinnissa kiinnitetään huomioita siihen miten hanke edistää kestävyyden eri ulottuvuuksia, erityisesti sosio-kulttuurisesti kestävän matkailun tavoitteita.

Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon aiemmin mahdollisesti tehty työ, kuten selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset.  Lisäksi tulee osoittaa, että hankkeella on toimivat ja kattavat yhteistyökumppanit ja -verkostot.

Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta ja talouden tasapainoinen.

Hakijayhteisöllä tulee olla kulttuuriin ja kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta, toimivat seurannan ja arvioinnin välineet sekä kykyä, halua ja edellytykset kehittää hankkeeseen liittyvää toimintaa myös jatkossa.

Yhteistyössä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan kanssa tulee ottaa huomioon toiminnalle asetetut lähtökohdat ja tavoitteet  https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 90 prosenttia avustettavan hankkeen hyväksyttävistä menoista.

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen:

2018 I 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Kulttuurivienti:

201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

From Start to Finnish –avustukset:

2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014

Lisätietoja

Kulttuurivienti:

Neuvotteleva virkamies Kimmo Aulake, 0295 3 30067, [email protected]

 

Kulttuurin matkailullinen tuotteistaminen:

neuvotteleva virkamies Anne Mattero, 0295 3 30206, [email protected]

 

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.