Specialunderstöd för utvecklingsprojekt inom kulturturism

Utvecklingsprojekt inom kulturturism (specialunderstöd)Statsunderstödet är avsett för aktörer inom konst och kultur för utvecklingsprojekt inom kulturturism 

Ansökningstiden börjar 24.10.2018 och slutar 4.12.2018 kl 16.15

Understöd kan sökas av sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Bidrag beviljas inte till enskilda personer eller till arbetsgrupper.

För understöden kan användas sammanlagt ca 500 000 miljoner euro ifall riksdagen beviljar anslag för ändamålet.

Avsikten är att fatta besluten i januari-februari 2019. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

Understöden beviljas som specialunderstöd och på dem tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett för projekt av riksomfattande betydelse i syfte att stärka kulturturismen i Finland.  Projekten kan handla om antingen utveckling av det befintliga eller utveckling av en ny konst- och kulturutbudet produkt/tjänst inom turismen.

Därtill stöds finländska aktörers samarbete med Europarådets kulturvägsverksamhet vars syfte är att utveckla och främja europeiska gränsöverskridande vägar som grundar sig på en historisk väg eller ett kulturbegrepp, en person eller ett fenomen.

 

 

Syftet med understödet är att främja målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025 och i statsbudgeten för 2019: Undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025

 • Skapande arbete och produktion: förutsättningarna för konstnärligt och annat skapande arbete förbättras, produktions- och distributionsformerna blir mer varierande, produktutveckling och affärsverksamhet som gäller kulturellt innehåll stärks.
 • Delaktighet och deltagande i kulturlivet: delaktigheten i kulturlivet ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers medverkande minskar, tillgängligheten för konst- och kulturtjänster samt verksamhetens tillgänglighet och den brukar- och publiktillvända verksamheten stärks. 
 • Kulturens grund och livskraft: kulturens grund är stark och livskraftig, skyddet för och värnandet om vårt kulturarv, våra kulturmiljöer och vårt byggnadsarv stärks.

Enligt helheten Turism 4.0 som ingår i regeringens uppdaterade verksamhetsplan för 2017-2019 är syftet med understödet att med hjälp av kulturturismen öka turismen året om och en hållbar utveckling. 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. Bedömningen av ansökningar och den inbördes jämförelsen av ansökningarna grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika villkor


Projektets riksomfattande betydelse bedöms med tanke på de projektmål som presenterats i ansökan, projektets geografiska omfattning och med tanke på hur nödvändigt och aktuellt projektet är.

 • I bedömningen granskas  med hjälp av vilka åtgärder projektet ska uppnå sina mål och hur väl de motsvarar de mål som angetts för understödet och hur nödvändiga åtgärderna är med tanke på verkställandet av syftet med understödet.
 • Med geografisk omfattning avses på ett hur brett område projektet och dess verkningar sträcker sig i Finland samt hur resultaten kan delas/spridas på riksnivå och hur de kan utnyttjas mer allmänt för att främja kulturturism och kulturvägar.
 • Med nödvändiga och aktuella avses på vilket sätt projektet anknyter till aktuella teman inom kulturturismen och kulturvägsverksamheten och stärker utbudet av kulturella innehåll inom turismen samt vilka målgruppers behov projektet svarar på.

I bedömningen av ansökningarna fästs särskild uppmärksamhet vid hur projektet främjar de olika aspekterna på  hållbar turism:  den ekologiska, den sociokulturella och den ekonomiskt hållbara aspekten. http://www.visitfinland.fi/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/

I ansökan ska den sökande presentera på vilket sätt planeringen av projektet beaktat vad som eventuellt gjorts tidigare, såsom utredningar, undersökningar och kartläggningar.  Därtill ska man visa att projektet har fungerande och täckande samarbetsparter och -nätverk.

Verksamheten som bedrivs av den sökande sammanslutningen ska vara etablerad och ekonomin i balans.

Sammanslutningen ska ha sakkunskap som anknyter till kulturell utveckling och kulturturism, fungerande verktyg för uppföljning och utvärdering samt förmåga, vilja och förutsättningar att utveckla den projektrelaterade verksamheten även i framtiden.

I samarbetet med Europarådets kulturvägsverksamhet ska man beakta utgångspunkterna och målen för verksamheten https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.
 

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningar är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller förbindelser som godkänts av ministeriet:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd


Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn 0295 3 30206, e-post: [email protected]

Kultursekreterare Eero Koski, tfn 0295 3 30228, e-post: [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.