Erityisavustus kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin

Valtionavustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin toimijoiden kulttuurimatkailun kehittämishankkeisiin.

Hakuaika alkaa 24.10.2018 ja päättyy 4.12.2018 klo 16:15

Avustusta voivat hakea oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustuksia ei myönnetä yksityishenkilöille eikä työryhmille.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä noin 500 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat.

Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukset myönnetään erityisavustuksina ja niihin sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustus on tarkoitettu valtakunnallisesti merkittäville hankkeille, joiden tavoitteena on Suomen kulttuurimatkailun vahvistaminen.  Perustana voi olla joko olemassa olevan tai uuden taide- ja kulttuurisisällön /palvelun matkailullinen kehittäminen.

Avustuksella edistetään suomalaisten toimijoiden yhteistyötä Euroopan neuvoston kulttuurireittitoiminnan kanssa, jonka tavoitteena on kehittää ja edistää historialliseen reittiin tai kulttuurikäsitteeseen, hahmoon tai -ilmiöön perustuvia eurooppalaisia rajat ylittäviä reittejä.

 

Avustuksen tavoitteena on edistää ja opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025 ja vuoden 2019 valtion talousarvion tavoitteita:

 • Luova työ ja tuotanto: taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat, tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuvat, kulttuurisisältöjen tuotekehitys ja liiketoiminta vahvistuvat
 • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa kaventuvat, taide- ja kulttuuripalvelujen saavutettavuus ja esteettömyys parantuvat ja käyttäjä- ja yleisösuuntautunut toiminta vahvistuu
 • Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen, kulttuuriperinnön, kulttuuriympäristöjen ja rakennusperinnön suojelu ja vaaliminen vahvistuvat

Hallituksen päivitetyn toimintasuunnitelman vuosille 2017-2019 sisältyvän Matkailu 4.0 kokonaisuuden mukaan avustuksen tavoitteena on kulttuurimatkailun avulla lisätä matkailun ympärivuotisuutta ja kestävää kehitystä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hankkeen valtakunnallista merkittävyyttä arvioidaan avustushakemuksessa esitettyjen hankkeen tavoitteiden, maantieteellisen laajuuden, toteuttamisen tarpeellisuuden ja ajankohtaisuuden näkökulmista.

 • Hakemusten arvioinnissa tarkastellaan sitä, millaisin toimenpiteiden avulla hankkeen tavoitteet vastaavat avustukselle asetettuihin tavoitteisiin ja miten välttämättömiä toimenpiteet ovat avustuksen tavoitteiden toteuttamisen kannalta.
 • Maantieteellisellä laajuudella tarkoitetaan sitä, miten laajalle alueelle hanke ja sen vaikutukset ulottuvat Suomessa sekä miten tulokset ovat jaettavissa/levitettävissä valtakunnallisesti ja miten niitä voidaan hyödyntää yleisemmin kulttuurimatkailun ja kulttuurireittien edistämiseksi.
 • Tarpeellisuudella ja ajankohtaisuudella tarkoitetaan sitä, miten hanke kytkeytyy kulttuurimatkailun ja kulttuurireittitoiminnan ajankohtaisiin ilmiöihin, vahvistaa matkailun kulttuurista sisältötarjontaa ja matkailun ympärivuotisuutta sekä millaisen asiakaskohderyhmän tarpeisiin hanke vastaa.

Hakemusten arvioinnissa kiinnitetään huomioita siihen, miten hanke edistää kestävän matkailun eri ulottuvuuksia: ekologinen, sosio-kulttuurinen ja taloudellinen kestävyys. http://www.visitfinland.fi/kestava-kehitys-matkailuyrityksessa/

Hakemuksessa tulee osoittaa, millä tavoin hankkeen suunnittelussa on otettu huomioon aiemmin mahdollisesti tehty työ, kuten selvitykset, tutkimukset ja kartoitukset.  Lisäksi tulee osoittaa, että hankkeella on toimivat ja kattavat yhteistyökumppanit ja -verkostot.

Hakijayhteisön toiminnan tulee olla vakiintunutta ja talouden tasapainoinen.

Hakijayhteisöllä tulee olla kulttuuriin, kulttuuriperintöön tai kulttuuriympäristöihin sekä kulttuurimatkailun kehittämiseen liittyvää asiantuntemusta, toimivat seurannan ja arvioinnin välineet sekä kykyä, halua ja edellytykset kehittää hankkeeseen liittyvää toimintaa myös jatkossa.

Euroopan neuvoston kulttuurireittiyhteistyössä tulee ottaa huomioon tälle toiminnalle asetetut lähtökohdat ja tavoitteet  https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/certification.

 

2.    Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

 

monikulttuurisuuden, yhteisöllisyyden ja osallisuuden edistäminen Ks. Merkityksellinen Suomessa –toimintaohjelma. OKM 2017

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen, ks. laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (609/1986) sekä yhdenvertaisuuslaki (1325/2014), joiden periaatteet koskevat myös ministeriön rahoittamaa toimintaa ja hankkeita
kestävän kehityksen edistäminen Ks. Suomi, jonka haluamme 2050 – Kestävän kehityksen yhteiskuntasitoumus (PDF).

 

3.    Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

 

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

 

4.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

 

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, puh. 0295 3 30206, sähköposti: [email protected]

Kulttuurisihteeri Eero Koski, puh. 0295 3 30228, sähköposti: [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta.