Erityisavustus korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin (2017)

Korkeakouluille opettajankoulutuksen kehittämishankkeisiin suunnattavan erityisavustuksen tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Avustusta voivat saada ne opetus- ja kulttuuriministeriön toimialaan kuuluvat yliopistot ja ammattikorkeakoulut, joilla on opettajankoulutustehtävä.

Avustuksen tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista.

Tässä haussa on jaettavissa (mom. 29.40.20) yhteensä enintään 15 miljoonaa euroa 1-3-vuotisiin hankkeisiin, jotka käynnistyvät vuonna 2017.

Haettavissa on

 • 7 000 000 euroa Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoon
 • 8 000 000 euroa opettajien ammatillisen osaamisen kehittämispilotteihin.

Hakemuksessa tulee ilmoittaa, kohdistuuko hakemus 1) Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman toimeenpanoon tai 2) opettajien ammatillisen osaamisen kehittämispilotteihin. Hakemus voi kohdistua myös molempiin osa-alueisiin.

Avustukseen sovellettavat säädökset: Valtionavustuslaki (688/2001)

Täydennyspyyntö korkeakouluille

Täydennyspyyntökirje (4.4.2017)
Täydennyspyynnön liite: Hankkeen talousarvion kustannuksia täydentävä lomake (päivitetty 6.4.2017)

Opetus- ja kulttuuriministeriö pyysi 4.4.2017 korkeakouluja täydentämään opettajankoulutuksen kehittämishankkeiden hakemuksia erityisavustusten ohjeiden täsmentymisen ja  talousarvioiden vertailtavuuden vuoksi. Täydentämisen määräaika oli 12.4. klo 16:15 asti.

Sähköisen asioinnin ongelmien vuoksi täydennysten määräaikaa on jatkettu perjantaihin 21.4.2017 asti.

Opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen asettama Opettajankoulutusfoorumi on osa Osaamisen ja koulutuksen kärkihanke yhtä. Foorumin tehtävänä on uudistaa opettajien perus- ja täydennyskoulutusta. Osana kärkihankkeen toimenpiteitä foorumi on laatinut opettajien perus- ja täydennyskoulutuksen keskeiset linjaukset kokoavan kehittämisohjelman. Ohjelman tavoitteena on uudistaa opettajien perus-, perehdyttämis- ja täydennyskoulutusta, varmistaa opettajankoulutustehtävissä toimiville mahdollisuus ammatillisen osaamisensa kehittämiseen ja edistää digitaalisten materiaalien ja uusien oppimisympäristöjen käyttöönottoa. Kehittämisohjelma edistää opetus- ja kulttuuriministeriön hyväksymiä strategioita ja sitoumuksia. Näitä ovat:

Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman keskeiset linjaukset ovat:

 • Opettajan osaaminen kokonaisuudeksi. Opettajan osaaminen kootaan suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi uudistamalla opettajankoulutuksen rakenteita, tavoitteita ja toimintatapoja. Osaamisen kehittämistä johdetaan tavoitteellisesti kehittymissuunnitelmia hyödyntämällä.
 • Ennakoinnilla ja valinnoilla vetovoimaa. Parhaat tulevaisuuden opettajat saadaan onnistuneilla opiskelijavalinnoilla. Opettajatarpeen ja opettajien osaamistarpeiden ennakoinnista huolehditaan. Opettajankoulutuksen vetovoima varmistetaan innostavalla ja ajankohtaisella koulutuksella.
 • Opettajat uutta luoviksi osaajiksi ja oppijat keskiöön. Opettajankoulutuksen ohjelmia, oppimisympäristöjä ja työtapoja kehitetään vahvistamaan uutta luovan asiantuntijuuden kehittämistä. Opettajankoulutuksen ja oppilaitosten työtavoissa korostetaan oppijalähtöisyyttä, tutkimusperustaisuutta ja yhteisöllisyyttä.
 • Opettajankoulutus vahvaksi yhteistyöllä. Opettajankoulutusta vahvistetaan tiivistämällä yhteistyötä, verkostoitumalla ja rakentamalla yhdessä tekemisen kulttuuria. Erilaisia vertaistuen ja yhteistyön malleja hyödynnetään entistä tehokkaammin.
 • Osaavalla johtamisella oppilaitos oppivaksi ja kehittyväksi yhteisöksi. Oppilaitosten strategista johtamista ja johtamisjärjestelmiä vahvistetaan kehittämällä johtamisen koulutuksia. Varmistetaan, että opettajankoulutus antaa opiskelijoille ja opettajille valmiudet ottaa vastuuta ja osallistua johtamisprosesseihin.
 • Vahvistetaan opettajankoulutuksen tutkimusperustaisuutta. Vahvistetaan uusimman opetuksen ja oppimisen tutkimustiedon hyödyntämistä opettajankoulutuksessa. Kehitetään opettajankoulutusta niin, että opettajaopiskelijat oppivat tutkivan ja uutta luovan otteen opettajan työhön.

Erityisavustuksen tavoitteena on käynnistää Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman edellä mainittujen linjausten toimeenpano ja edistää ohjelman tavoitteiden toteutumista. Esitettävä hanke voi olla korkeakoulukohtainen, korkeakoulujen yhdessä toteuttama, alueellinen tai valtakunnallinen.

 

Erityisavustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hanke tukee Opettajankoulutuksen kehittämisohjelman keskeisten linjausten toimeenpanoa ja tavoitteiden toteuttamista.

 • Opettajien ammatillisen osaamisen kehittämispilottien tulee tukea opettajien peruskoulutuksesta, perehdyttämisestä ja täydennyskoulutuksesta muodostuvaa kokonaisuutta. Pilotit suunnataan opettajan työuran eri vaiheita tukevien koulutuspolkujen kokeiluihin, perus- ja täydennyskoulutuksen välisen koulutusjatkumon toteutumista edistäviin kokeiluihin ja yhteisöllistä toimintakulttuuria vahvistavaan opettajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Kehittämispilotit voimistavat opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen tutkimusperustaisuutta.
 • Kehittämispilottien tulee tuottaa alueellisia ja valtakunnallisia täydennyskoulutuksen malleja opettajien ja oppilaitosjohdon ammatillisen osaamisen suunnitelmalliseen kehittämiseen. Pilottien suunnittelussa ja toteutuksessa edellytetään tiivistä yhteistyötä korkeakoulujen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjien ja oppilaitosten kesken.
 • Hankkeella on selkeä ja kustannustehokas toteutussuunnitelma.
 • Hankesuunnitelmassa määritellään kunkin osallistuvan korkeakoulun ja toimijan osavastuu hankkeessa ja tulosten soveltamisessa ja levittämisessä.
 • Hankesuunnitelmaan sisältyy suunnitelma hankkeen johtamisesta, työnjaosta ja yhteistyöstä.
 • Hankesuunnitelma sisältää selkeän suunnitelman hankkeessa kehitettyjen toimintamallien ja muiden tulosten, tuotosten ja kokemusten levittämisestä ja viestimisestä
 • Hankesuunnitelmassa esitetään, miten toteuttajat seuraavat ja arvioivat hankkeen toimintaa ja sen vaikutuksia koko toteutuksen ajan ja millaisia kriteereitä tavoitteiden saavuttamisen arvioinnissa käytetään.
 • Tutkimusta hyödynnetään hankkeen tavoitteiden asettamisessa, suunnittelussa, toteuttamisessa ja hankkeen tuottaman muutoksen arvioinnissa. Yksinomaan tutkimusta sisältäviä hankkeita ei rahoiteta.
 • Kotimaisia ja kansainvälisiä hyviä käytäntöjä ja toimintamalleja hyödynnetään hankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Hankehakemukselle on eduksi, mikäli

 • Opiskelijoilla on aktiivinen rooli osana hanketta.
 • Hankkeeseen sisältyy yhteistyötä keskeisten sidosryhmien, kuten opetuksen ja koulutuksen järjestäjien, kolmannen sektorin, yritysten ja muun työelämän sekä kotimaisten ja kansainvälisten vakiintuneiden asiantuntijaverkostojen kanssa.
 • Hanke tukee opettajankoulutuksen ja opettajien ammatillisen osaamisen kehittämisen kansainvälistymistä.
 • Hanke yhdistää yliopistojen opettajankoulutuksessa ainelaitoksen, opettajankoulutusyksikön ja harjoittelukoulun uudistustyön (esimerkiksi opettajankoulutuksen opetussuunnitelmatyö, opettajankoulutuksen tutkintojen kehittäminen sekä opettajankoulutusta profiloiva teema), edistää ammatillisen opettajankoulutuksen opetussuunnitelmien uudistamista ja tiivistää ammatillisessa opettajankoulutuksessa opettajankoulutusyksikön ja harjoittelun toteutuspaikan yhteistyötä.
 • Hanke perustuu korkeakoulujen keskinäiseen verkostoyhteistyöhön ja tuottaa malleja opettajankouluttajien ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
 • Hanke tuottaa ala- ja aihekohtaisia malleja ja kokeilujen tuloksia (esimerkiksi opettajankoulutuksen valinnat, digitaalinen oppiminen ja uudet oppimisympäristöt, kulttuurisen moninaisuuden, monikielisyyden sekä kieli- ja kulttuuritietoisuuden edistäminen, tasa-arvoinen ja sukupuolitietoinen kasvatus, opetus ja ohjaus, ohjatun harjoittelun kehittäminen, erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden ja opiskelijoiden opetus ja ohjaus, moniammatillinen yhteistyö, johtamisen koulutusten kehittäminen sekä asiantuntijaverkosto- ja työelämäyhteistyö) ja niiden toteutusta tukevia valtakunnallisesti hyödynnettäviä aineistoja.
 • Hanke on koordinoitu korkeakoulun sisällä.
 • Hankkeen toteutuksella on omarahoitusta.

2. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (Valtionavustuslaki 688/2001 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista huomioon ottaen hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten. Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Korkeakoulutus ja tiede Koulutus Kärkihankkeet

Lisätietoja

Opetusneuvos Armi Mikkola,
puh. 029 533 0214,
[email protected]

Projektipäällikkö Sanna Vahtivuori-Hänninen,
puh. 029 533 0134,
[email protected]