Specialunderstöd för högskolor för projekt för utveckling av lärarutbildningen (2018)

Syftet med understödet är att främja verkställandet av Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen. Understöd kan beviljas till yrkeshögskolor och universitet på undervisnings- och kulturministeriets verksamhetsområde med en lärarutbildningsuppgift.

I denna ansökningsomgång delas det sammanlagt ut högst 12 miljoner euro för 1-3-åriga projekt som inleds 2018.

På understödet tillämpas: Statsunderstödslagen (688/2001)

Ansökningstid

Ansökningstiden börjar 16.3.2018 och går ut 20.4.2018 kl. 16.15.

Syftet med specialunderstödet är att främja verkställigheten av riktlinjerna för Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och att målen för det ska uppnås.

Utvecklingsprogrammets mål är att förnya lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och fortbildning, att säkerställa möjligheterna till kompetensutveckling i yrket för dem som arbetar med lärarutbildning och att främja inbruktagandet av digitala material och nya lärandemiljöer.  

De viktigaste riktlinjerna i Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen är:

 1. Lärarens kunnande blir en helhet. Lärarens kunnande samlas till en systematisk helhet genom att lärarutbildningens strukturer, mål och verksamhetssätt förnyas. Utvecklingen av kunnandet styrs målinriktat med hjälp av utvecklingsplaner.
 2. Prognostisering och antagningar ger attraktionskraft. Framtidens bästa lärare får man genom lyckade studerandeantagningar. Prognostiseringen av lärarbehovet och lärarnas kompetensbehov säkerställs. Lärarutbildningens attraktivitet säkerställs med en inspirerande och aktuell utbildning.
 3. Lärarna blir nyskapande aktörer och eleverna ska vara i fokus. Lärarutbildningens program, lärandemiljöer och arbetssätt utvecklas för att stärka utvecklingen av sakkunskap inom nyskapande. I lärarutbildningens och läroanstalternas arbetssätt betonas elevorienteringen, forskningsbaseringen och gemenskapen.
 4. Lärarutbildningen stärks genom samarbete. Lärarutbildningen stärks genom närmare samarbete, nätverkande och genom att skapa en arbetskultur där man arbetar tillsammans. Olika modeller för kollegialt stöd och samarbete utnyttjas effektivare än tidigare.
 5. Kompetent ledning gör läroanstalten till en gemenskap som lär sig och utvecklas. Läroanstalternas strategiska ledning och ledningssystem stärks genom att utveckla ledarskapsutbildningarna. Man säkerställer att lärarutbildningen ger de studerande och lärarna färdigheter att ta ansvar och delta i ledningsprocesserna.
 6. Lärarutbildningens forskningsbas stärks. Utnyttjandet av de nyaste forskningsrönen om undervisning och lärande stärks i lärarutbildningen. Lärarutbildningen utvecklas så att de som studerar till lärare tillägnar sig ett forskande och nyskapande grepp i lärararbetet.

Det föreslagna projektet kan vara högskolespecifikt, genomföras tillsammans av olika högskolor och vara regionalt eller riksomfattande.

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika kriterier för beviljande

 • Projektet stöder genomförandet av de viktigaste riktlinjerna i Utvecklingsprogrammet för lärarutbildningen och genomförandet av programmets mål.
 • Projektet ska stöda helheten som består av lärarnas grundutbildning, introduktionsutbildning och utvecklingen av deras yrkeskompetens. Projektet ska gälla försök med utbildningsvägar som stöder olika skeden i lärarnas arbetskarriär och försök som stärker en gemensam verksamhetskultur.
 • Projektet ska ta fram regionala och riksomfattande modeller för en systematisk utveckling av lärarnas, ledningens och lärarutbildarnas yrkeskompetens. I planeringen och genomförandet av projektet förutsätts ett nära samarbete mellan högskolor samt anordnare av undervisning, utbildning och småbarnspedagogik.
 • Projektet ska bidra till att utvecklingen av lärarnas yrkeskompetens baserar sig på vetenskaplig forskning. Forskningen ska utnyttjas i uppställandet målsättningarna för, planeringen och genomförandet av projektet samt i utvärderingen av de förändringar projektet resulterat i. Projekt som endast handlar om forskning finansieras inte.
 • Inhemsk och internationell bästa praxis och motsvarande verksamhetsmodeller ska utnyttjas i planeringen och genomförandet av projektet. Projektet ska stöda internationaliseringen av lärarutbildningen och av utvecklingen av lärarnas yrkeskompetens.
 • Det ska finnas en tydlig och kostnadseffektiv plan för genomförande av projektet.
 • I projektplanen bestäms varje deltagande högskolas och andra aktörers delansvar i projektet och i tillämpandet och spridandet av resultaten efter finansieringsperiodens slut.
 • I projektplanen ingår en plan för projektets ledning, arbetsfördelning och samarbete.
 • Projektplanen innehåller en tydlig plan för att sprida och kommunicera de verksamhetsmodeller och övriga resultat, produkter och erfarenheter som tagits fram i projektet.
 • I projektplanen presenteras hur de som genomför projektet följer upp och utvärderar verksamheten inom projektet och dess verkningar under hela projekttiden, drar nytta av den pågående utvärderingen, de kriterier som används i utvärderingen och hur projektets målgrupper engageras i utvärderingen.
 • Högskolan ska ha samordnat de projekt för vilka den ansöker om projektunderstöd.

Det är särskilt önskvärt med projekt kring följande teman:
Utveckling av småbarnspedagogik, reformen av gymnasieutbildningen, lednings- och utvecklingskompetens, lärarnas bedömningskompetens, utveckling av språkundervisningen och språklärarutbildningen, utveckling av utbildningen för lärare med invandrarbakgrund samt lärarutbildning som stöder utvecklingen av det fria bildningsarbetet och övrig vuxenutbildning. 

Det är till fördel för projektansökan om

 • de studerande har en aktiv roll i projektet.
 • projektet innefattar samarbete med de viktigaste intressentgrupperna, såsom undervisnings- och utbildningsanordnarna, tredje sektorn, företag och det övriga arbetslivet samt etablerade nationella och internationella sakkunnignätverk.
 • projektet har egen finansiering.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart.
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Avvikelser från den maximala årslön på 80 000 euro som anges i de villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd (UKM dnr 4/091/2017) kan göras när en person som redan står i anställningsförhållande till högskolan arbetar för projektet och har en lön som överstiger den som anges ovan.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen. (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)
 • Med avvikelse från de villkor och begränsningar som gäller specialunderstöd (UKM dnr 4/091/2017) ska understödsmottagaren begära anbud av fler än en leverantör om det gäller varu- och tjänsteanskaffningar till ett värde som understiger det nationella tröskelvärdet men som exklusive mervärdesskatt överstiger 30 000 euro.

 

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Högskoleutbildning och forskning Spetsprojekt Utbildning

Ytterligare information

Undervisningsråd Armi Mikkola
tfn. 0295 3 30214
[email protected]

Projektchef Sanna Vahtivuori-Hänninen
tfn. 0295 3 30134
[email protected]

Projektchef Pauliina Kupila
tfn. 0295 3 30280
[email protected]