Specialunderstöd för att integrera invandrare med hjälp av motion och idrott

Specialunderstöden är avsedda att vara ett stöd när man tar fram idrott och motion som syftar till att år 2018 integrera invandrare. Understöd söks från regionförvaltningsverket.

Det främsta målet med understöden är att öka invandrarbefolkningens aktiva deltagande i idrotts- och motionsverksamheten. Genom utvecklingsverksamheten strävar man efter att hitta och etablera verksamhetsmodeller som följer principen om inklusion och att utveckla verksamhet som är riktad till alla så att den bättre än tidigare gör det möjligt för olika befolkningsgrupper att delta. Målet är en gemensam idrottskultur som är öppen för alla, likställdhet i tillgången till idrottstjänster samt utveckling av invandrarnas delaktighet och sociala relationer. De centrala principerna är ett tvärsektoriellt och -professionellt samarbete samt en integrering av motion i det finska samhället.

Understöd kan beviljas

 • kommuner
 • registrerade sammanslutningar, stiftelser och företag som ordnar verksamhet vid mottagningscentraler

Stödtagarna kan också fördela understödet vidare till föreningar och organisationer. Om understödet vidarefördelas måste kommunen eller arrangören av verksamhet vid mottagningscentraler ingå ett avtal om statsunderstödets användning, övervakningen av dess användning och villkoren för dessa med den part som genomför verksamheten eller projektet. (Statsunderstödslagen 688/2001, 7 §)

Ansökningstiden börjar 26.10.2018 och går ut 30.11.2018 kl. 16.15.

Totalt finns högst 1,5 miljoner euro att delas ut som understöd. För att stöd ska kunna beviljas måste riksdagen bevilja nödvändiga anslag för detta ändamål i budgeten för 2019. Regionförvaltningsverken strävar efter att fatta understödsbesluten i februari 2018. De sökande underrättas skriftligen om beslutet.

På understödet tillämpas följande lagstiftning: Idrottslagen (390/2015), Lagen om främjande av integration (1386/2010), Lag om finansiering av undervisnings- och kulturverksamhet (1705/2009), Statsunderstödslagen (688/2001), övriga branschanknutna bestämmelser.

 

Med understöden stöds verksamhet som syftar till att få invandrare att delta i motion som är avsedd för hela befolkningen.  Projekten ska tydligt handla om försök och utveckling där målet är att ta fram verksamhetssätt, -metoder och -strukturer. Projekten som fokuserar på befolkningens kulturella mångfald ska bli en del av den lokala motions- och idrottsverksamheten och de ska främja en öppen, likställd motions- och idrottsverksamhet, som ordnas på lång sikt och som är av hög kvalitet.

Projektet omfattar exempelvis mångkulturell idrott för barn och ungdomar, familjemotion, hälsofrämjande motion för vuxna samt för att skapa förutsättningar för idrotts- och motionsföreningarnas mångkulturella verksamhet.

Understödet fokuserar särskilt på projekt vars målgrupp är kvinnor och flickor samt invandrargrupper som det är svårast att nå.

 

Det främsta målet med understöden är att öka invandrarbefolkningens aktiva deltagande i motions- och idrottsverksamheten.

Utgångspunkten för understödet är integrationslagen (1386/2010) och idrottslagen (390/2015).

 • Med integration avses invandrarens och samhällets interaktiva utveckling med målet att ge invandraren de kunskaper och färdigheter som behövs i samhället och arbetslivet samtidigt som man stöder invandrarens möjligheter att upprätthålla sitt eget språk och sin egen kultur.
 • Med integrationsfrämjande avses sektorövergripande främjande och stödjande av integration med hjälp av myndigheters och andra aktörers åtgärder och tjänster.
 • Idrottslagens centrala mål är att främja olika befolkningsgruppers möjligheter att röra på sig och att idka idrott och motion, att gynna befolkningens välbefinnande och hälsa samt fysiska funktionsförmåga, att möjliggöra barns och ungas tillväxt och utveckling, att gynna medborgar- och föreningsverksamhet inom idrott och motion samt att gynna strävandena att minska olikvärdigheten inom motion och idrott. Dessa syften ska uppnås med utgångspunkt i jämlikhet, likvärdighet, gemenskap, kulturell mångfald, sunda levnadsvanor och respekt för miljön samt en hållbar utveckling.
 • Enligt idrottslagen är det kommunernas uppgift att skapa allmänna förutsättningar för kommunens invånare att idka motion och idrott. Uppgifterna ska inom kommunerna skötas i samarbete mellan olika sektorer samt genom att kommunerna utvecklar det lokala samarbetet, samarbetet mellan kommunerna och det regionala samarbetet och vid behov svarar för andra verksamhetsformer som lämpar sig för de lokala förhållandena och behoven.
 • Enligt idrottslagen är utgångspunkterna för att verkställa målen jämställdhet mellan och likabehandling av könen. Man ska speciellt fästa uppmärksamhet vid att öka motion och idrott för flickor och kvinnor med invandrarbakgrund. Enligt undersökningar motionerar flickor och kvinnor mindre än pojkar och män gör.

Integrationsfrämjande åtgärder inom idrott och motion strävar efter att invandrare kan delta i verksamheten på samma sätt som andra som bor i landet enligt principen om inklusion. Deltagande i motionsverksamhet kan främja invandrarnas delaktighet, sysselsättning och utvecklingen av deras sociala relationer.

Principen om inklusion innebär att invandrare använder kommunernas samt idrotts- och motionsföreningarnas tjänster som är avsedda för alla. Tillgången till idrottstjänster som är avsedda för alla ökas vid behov med specialåtgärder. Samverkan mellan den infödda befolkningen och invandrarna ingår i genomförandet av verksamheten.

 

 

För att göra upp en ansökan ska man använda sig av regionalförvaltningsverkets elektroniska ansökningsförfarande. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast 30.11.2018 kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till regionförvaltningsverket efter utsatt tid. Sökanden ansvarar för att ansökan kommer fram inom utsatt tid.

Bruksanvisning för e-tjänsten

Ansökningar om statsunderstöd som beviljas av regionförvaltningsverken görs i regionalförvaltningsverkens elektroniska ärendehanteringstjänst.
För tjänsten behövs Suomi.fi-identifikation, som fungerar med bankkoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett id-kort.

Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i e-tjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan via tjänsten. Ansökningarna ska ha skickats genom den elektroniska ärendehanteringstjänsten senast 30.11.2018 kl. 16.15.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via e-tjänsten. När projekten har slutförts lämnas också redovisningarna in via e-tjänsten. Regionförvaltningsverken skickar beslutet till den ansökande parten via e-tjänsten.

 

 

Understödet underställs prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem grundar sig på en helhetsbedömning där följande beaktas:

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

 • hur projektets mål och målen som nämns i denna anvisning motsvarar varandra
 • hur principen om inklusion verkställs
 • projektets samarbetsorientering med olika aktörer
 • möjligheterna att få projektet att bli permanent
 • hur det tydligt uttryckta och rapporterade resultatet kan utnyttjas på riksnivå

Planen för genomförandet av verksamheten presenteras i projektplanen som fogas till ansökan om understöd. För projektet är det viktigt med långsiktigt engagemang i de planerade åtgärderna och finansieringen av dem. Syftet med understödet är att stöda sådana verksamhetsmodeller som kan etableras som en del av det normala servicesystemet. I ansökan förutsätts sökandena ange en skriftlig plan för hur funktionerna etableras och förankras.

En central princip för understödet är tvärsektoriellt och gränsöverskridande, professionellt samarbete, principen om idrottens integrering i det finländska samhället samt genomförande av likvärdigheten och jämställdheten mellan könen. Av projekten förutsätter detta samarbete och nätverkande mellan olika intressegrupper. Av projekten efterlyses gemensamma åtgärder på olika nivåer för olika förvaltningsområden i syfte att nå målgrupperna och genomföra verksamheten. Det är även viktigt med samarbete med lokala motions- och idrottsföreningar, invandrarnas egna organisationer eller andra medborgarorganisationer. Projekten kan även vara gemensamma för kommuner och/eller mottagningscentraler.

Specialunderstöd för integration med hjälp av idrott och motion har beviljats sedan 2011. På LIKES-forskningscentralens webbplats finns uppföljningsinformation och god praxis i anknytning till projekten. Vid beviljande av understöd bedöms hur väl projektplanen har beaktat god praxis och rekommendationer från tidigare motsvarande projekt.

När understöd beviljas fäster man särskild uppmärksamhet vid projektets ekonomiska och praktiska genomförbarhet.

Finansiering söks för ett år åt gången. Projekten ska i regel pågå i högst tre-fyra år. I kostnadskalkylen och finansieringsplanen i ansökan ska projektets årliga kostnader och finansieringen av dem specificeras. Sökandena ombeds foga till ansökan en plan för hur verksamheten ska fortsätta efter 2019.

Av projektet förutsätts en självfinansieringsandel. Under det första projektåret anses en skälig självfinansieringsandel vara 40 % av projektets totala kostnader. Om projektet är flerårigt bör självfinansieringsandelen öka för varje år. Självfinansieringen ska kunna påvisas i bokföringen i samband med redovisningen. Självfinansieringen kan inte vara kalkylerad, exempelvis kalkylerade hyror för kommunens egna lokaler, överföringsposter eller talkoarbete, eftersom detta inte inbegriper intäkter eller utgifter som antecknas i bokföringen.

Understöd kan inte beviljas för kommersiell verksamhet, byggande eller för sådan grundläggande verksamhet som är lagstadgad eller som kan anses vara normal för organisationen.

En central princip för statsunderstöd är att samma verksamhet inte beviljas stöd via flera olika understödssystem. I ansökan är sökanden skyldig att meddela eventuella andra understöd som sökts eller beviljats och som gäller verksamhet enligt denna ansökan.

Hur den sökande organisationens högsta ledning förbinder sig till projektet ska framgå av projektansökan.

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Regionförvaltningsverket kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Regionförvaltningsverket beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.
Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden har erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4. Hinder för beviljande av understöd

En sökande som tidigare fått understöd av regionförvaltningsverket ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Regionförvaltningsverket avslår ansökan om sökanden väsentligt åsidosatt sin skyldighet att ge regionförvaltningsverket uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för sådana ändamål som det har beviljats för.

Regionförvaltningsverkets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara utgifterna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.
Som godtagbara anses sådana utgifter som är nödvändiga med tanke på det understödda projektet och till storleken skäliga. Godtagbara kostnader är direkta utgifter för projektverksamheten såsom ledararvoden, utbildningsutgifter, skäliga utgifter för anskaffning av motionsredskap, utgifter för motionsevenemang (som en del av övrig verksamhet), ledarnas resekostnader, transportkostnader samt hyreskostnader för andra än kommunens eller verksamhetsanordnarens egna lokaler. Som godtagbara utgifter kan även sådana kostnader beaktas som används för att informera om verksamheten till sådana grupper som är svårast att nå. Till ansökan ska bifogas en förteckning över redskap som anskaffas med prisuppgifter.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut som penninglön eller naturaförmån.

Understödet kan inte användas för att täcka organisationernas utgifter för dels lagstadgad verksamhet, dels annan grundläggande, normal verksamhet. Understödet kan inte användas för ordinarie lönekostnader för ordinarie anställda och med anslaget stöds inte tävlingsidrotts- eller träningsverksamhet som siktar på serieverksamhet.

Mottagarens ekonomi och administration ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.
Av understödstagaren förutsätts rapportering på kostnadsplatsnivå om det är frågan om ett specialunderstöd eller allmänt understöd för en del av verksamheten.

Regionförvaltningsverket har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar som gäller statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (16 § i statsunderstödslagen).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödstagaren uppfyller kännetecknen för ett offentligrättsligt organ (till exempel om över hälften av finansieringen kommer från allmänna medel), ska understödstagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödstagaren får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, ska understödstagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.

(Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att en understödstagare ska begära anbud av flera än en leverantör i varu- och tjänsteupphandlingar som understiger det nationella tröskelvärdet, men vars värde utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.
I statsunderstödsbeslutet finns närmare information om tidsschemat för utbetalning av understödet, under vilken tid understödet ska användas och när redovisningen av användningen senast lämnas in till statsbidragsmyndigheten. Om projektet i inledningsskedet har ändrats så att det i väsentlig grad avviker från uppgifterna i den ansökan som var under beslutsbehandling, måste sökanden omgående anmäla dessa ändringar till statsbidragsmyndigheten innan understödet betalas ut.

En förutsättning för beviljande av statsunderstöd är att projektet deltar i uppföljningen och utvärderingen av verksamheten på det sätt som statsbidragsmyndigheten anger. Uppföljningen av projektet görs av Stiftelsen för främjande av idrott och folkhälsa Likes. Den som genomför projektet förbinder sig vid att på begäran lämna nödvändiga uppgifter om projektets resultat till Likes. Projekten får tillgång till sammandragsrapporterna som utarbetas utgående från uppföljningsinformationen.

 

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Stödtagaren förväntas rapportera kostnaderna enligt kostnadsställe.  

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i regionförvaltningsverkets ärendehanteringstjänst. Redovisningar för understöd som man har ansökt om på en pappersblankett ska lämnas till regionförvaltningsverket på en separat blankett.

Sökanden ska bifoga åtminstone följande handlingar till ansökan:

 1. Kommuner: Ett utdrag ur kommunens budget, av vilket framgår projektets självfinansieringsandel.
 2. Andra än kommunala projekt: Sammanslutningens resultaträkning, balansräkning och revisorernas utlåtande för den föregående räkenskapsperioden samt föreningsregistret (andra än kommuner).
 3. Gemensamma projekt: Avtal om principerna för arbets- och ansvarsfördelningen samt om användningen av understödet och ansvar i anknytning därtill. Eventuella avtal om användning och övervakning av samt villkor för understödet enligt 7 § i statsunderstödslagen.
 4. Fleråriga projekt: En kostnadsuppskattning för hela projektet och en finansieringsplan med årsvis specificering.
 5. En utredning över andra erhållna och ansökta understöd för samma ändamål.
 6. Övriga handlingar som sökanden vill åberopa.

Se regionförvaltningsverkens webbplatser

Ytterligare information