Karjalan kielen elvytysohjelma

Avustus on tarkoitettu karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen.

Avustus on tarkoitettu karjalan kielen elvytysohjelman käynnistämiseen. Elvytysohjelman tavoitteena on vahvistaa ja kehittää karjalan kieltä ja kulttuuria, jotka ovat asiantuntijoiden mukaan häviämisvaarassa ilman aktiivisia elvytystoimia.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen yhteisö tai säätiö. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Jaettavissa oleva euromäärä

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin yhteensä 100 000 euroa.

Käsittely

Avustuspäätökset pyritään tekemään huhti-toukokuun 2017 aikana.

Opetus- ja kulttuuriministeriön tavoite on käynnistää karjalan kielen elvytysohjelma, jonka avulla tuetaan karjalan kielen ja kulttuurin säilyttämistä ja käyttöä.

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa.

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso-tunniste. Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan lomakkeen, liittää siihen palvelussa mainitut liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätösten muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Haku paperilomakkeella

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisen asiointipalvelun kautta. Avustusta on kuitenkin mahdollista hakea myös paperilomakkeella.

Paperilomakkeelle tehdyn hakemuksen allekirjoittavat hakijan viralliset nimenkirjoittajat. Jos nimenkirjoitusoikeus on useammalla henkilöllä yhdessä, tarvitaan näiden kaikkien allekirjoitukset.

Paperilomakkeella tehdyn hakemuksen liitteenä tulee toimittaa olla selvitys nimenkirjoitusoikeudesta (esimerkiksi yhdistys- tai kaupparekisteriote tai ote kunnan hallintosäännöstä). Jos avustusta on haettu paperilomakkeella, selvitys sen käytöstä tehdään ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Hakemuksen tulee olla perillä opetus- ja kulttuuriministeriön kirjaamossa viimeistään hakuajan viimeisenä päivänä klo 16.15. Vastuu hakemuksen perille saapumisesta on lähettäjällä. Hakemuksen lähettämistä sähköpostilla ei suositella, sillä hakemuksen liitteet voivat hävitä.

Kirjaamon käyntiosoite: Ritarikatu 2 B, 00170 Helsinki
Kirjaamon aukioloajat: ma–pe klo 7.30–16.15
Postiosoite: Opetus- ja kulttuuriministeriö, PL 29, 00023 Valtioneuvosto

Hakemus hylätään, jos se saapuu opetus- ja kulttuuriministeriöön määräajan jälkeen.

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

Hakukohtaiset myöntöperusteet

  • Kuinka hyvin hanke toteuttaa avustuksen tavoite-kohdassa mainittua tavoitetta
  • Toiminnan vaikuttavuus (kuinka montaa henkilöä toiminta koskee välittömästi tai välillisesti, hankkeen mallinnettavuus, tulosten hyödynnettävyys hankkeen päätyttyä)
  • Toiminnan laatu (toimijoiden pätevyys, kokemus, ammattitaito)
  • Taloudellisuus (kustannukset/osallistuja)

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, onko toiminta valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää. Lisäksi otetaan huomioon kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee elvytysohjelman toimeenpanossa kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa. Koska valtionavustuksen ei nähdä yksinään riittävän kattamaan elvytysohjelman käynnistämisen kuluja, vahvuudeksi katsotaan varojen hankkiminen yksityissektorilta esimerkiksi avustusten, lahjoitusten tai sponsorituen muodossa.

Hakijan taloudelliset ja toiminnalliset edellytykset

Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen. Hakija ei ole konkurssissa tai laiminlyönyt oleellisesti veroja tai sosiaaliturvamaksuja, eikä toiminnan avainhenkilö ole syyllistynyt aiemmin rikokseen avustuksia haettaessa tai häntä ei ole asetettu liiketoimintakieltoon.

Hakijan merkitys oman toimialansa kentässä

Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, mikä hakijan suhde on toimialan muuhun toimijakenttään.  Lisäksi arvioidaan, kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa ja edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeriö ottaa huomioon miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä ja edistää toimialansa vahvistamista (esim. eri toimijoiden yhdistyminen ja uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).

Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.
Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.


Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Ministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä menoista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien menojen määrää. Hyväksyttävät menot määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi menoiksi luetaan palkoista, palkkioista, ja niiden sivukuluista enintään 80 000 euroa vuodessa henkilöä kohti.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Avustuksen saajan edellytetään raportoivan menoista kustannuspaikkatasoisesti, jos kyseessä on erityisavustus.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016)

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 7 000 euroa.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista, vuodelle 2017 myönnetyistä avustuksista tehdään selvitykset OKM asiointipalvelussa.

Paperilomakkeilla tehdyistä avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Paperinen haku:

Erityisavustuksen hakulomake (doc)

Selvityslomake (doc)

 2017 |

Lisätietoja

Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, puh. 02953 30198; [email protected]