Verksamhetsunderstöd för nationella konst- och kulturinstitutioner

Understödet är avsett för att stödja nationella konst- och kulturinstitutioners verksamhet.

Ansökningstiden börjar 4.11.2019 och går ut 12.12.2019 kl. 16.15.

På understödet tillämpas statsunderstödslagen (688/2001).

Understödet är avsett att förbättra verksamhetsförutsättningarna för nationella konst- och kulturinstitutioner i egenskap av konkurrenskraftiga aktörer på ett nationellt såväl som på ett internationellt plan.

Finlands Nationalgalleri, Finlands Nationalopera och -balett och Finlands Nationalteater kan ansöka om understödet.

 

Undervisnings- och kulturministeriets mål är

 • att förutsättningarna för att syssla med konstnärligt och annat kreativt arbete har förbättrats, att produktionens och distributionens former har blivit mångsidigare, att delaktigheten i kulturen har ökat och att skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat, att kulturens grund är stark och livskraftig.

Med det beviljade understödet främjas

 •  konstens, kulturens och kulturarvets betydelse, uppskattning och påverkan i samhället
 •  utvecklingen och kompetensen inom verksamhetsområdet
 •   verksamhetsområdets internationalisering

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Ansökan ska vara framme senast den sista dagen av ansökningstiden kl. 16.15. Ansökan avslås om den lämnas in till undervisnings- och kulturministeriet efter utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen https://www.vero.fi/sv/e-tjanster/katso_uusi/sa-har-skapar-du-en-katso-kod/

1. Ansökningsspecifika villkor för beviljande

Understöden beviljas på basis av prövning. Dimensioneringen av kulturinstitutionernas understöd bygger på en helhetsbedömning, dvs. man beaktar målen för ministeriets kulturpolitiska strategi och statsbudgetens effektmål. Bedömningen grundar sig på i vilken mån aktören dels med sin föreställnings- och utställningsverksamhet , dels genom att förnya och utveckla sin verksamhet förmår främja förutsättningarna för skapande arbete och produktion, delaktighet och deltagande i kulturen. Vidare beaktas aktörens förmåga att stärka den kulturella basen och dess kontinuitet. Utöver detta beaktar man dels hur väl de mål som man föregående år har ställt upp i måldiskussionerna mellan ministeriet och institutionen har förverkligats, dels vilka nya mål man har ställt upp för institutionen för det kommande året.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst 98 procent av de godtagbara kostnaderna för det projekt som finansieras. Övrig finansiering är till fördel. 

2.  Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det anses vara till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3.    Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

4.    Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

Ett undantag från villkoren för det allmänna understödet är Finlands Nationaloperas och -baletts kostnader föranledda av institutionernas tilläggspensionssystem. De här utgifterna är godtagbara kostnader.

En redovisning av hur understöden används ska lämnas in senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ska ingå både ekonomisk rapportering och resultatrapportering.

Understöd som ansökts i den elektroniska ärendehanteringstjänsten och som har beviljats kan redovisas i undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst.

De årliga diskussionerna om målen som förs mellan ministeriet och institutionerna fokuserar för sin del också på institutionernas resultat.

 

Kultur

Ytterligare information

Kulturrådet Tiina Eerikäinen, tfn 02953 30081 (Nationalgalleriet och Finlands Nationalopera och -balett)
Kulturrådet Katri Santtila 02953 30285 (Finlands Nationalteater)

[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd.