Internationellt samarbete och interkulturell dialog

Understödet är i första hand avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar som främjar kulturellt samarbete och interkulturell dialog med respektive målland. Verksamheten ska vara etablerad samt ha samhälleligt och kulturpolitiskt genomslag. 

Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.

Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.

Ansökningstiden börjar 8.10.2018 kl. 9:00 och slutar 13.11.2018 kl.16:15.

Undervisnings- och kulturministeriet kan använda totalt cirka 2 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen beviljar anslag för ändamålet. Avsikten är att fatta besluten senast i januari-februari 2019. De som ansökt om bidrag delges beslutet via vår elektroniska ärendehanteringstjänst.

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Syftet med understödet är att främja internationellt samarbete som hänför sig till och stöder kultursektorn samt interkulturell växelverkan, kännedomen i Finland om andra länders kultur och kännedomen om finländsk kultur internationellt. Målet är att med hjälp av understödet stödja aktiv frivilligverksamhet, demokrati och en hållbar utveckling.

Verksamheten ska främja målen i undervisnings- och kulturministeriets kulturpolitiska strategi 2025: länk och i statsbudgeten för 2019:

 • Kreativt arbete och produktion:
  förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • Delaktighet och deltagande i kulturen
  Delaktigheten i kulturen ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.
 • Kulturgrunden och dess livskraft: Kulturgrunden är stark och livskraftig

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas på basis av prövning. Bedömningen av ansökningarna och den inbördes jämförelsen av dem baserar sig på en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

 

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande av understöd

a. Verksamheten ska vara etablerad, ändamålsenlig och målinriktad

Med etablerad verksamhet avses permanent och aktiv verksamhet som bedrivs året om (regelbundna evenemang för medlemmarna samt offentliga evenemang, regelbunden informationsverksamhet, såsom medlemsblad och elektronisk information etc.)

Med ändamålsenlig avses hur målet med den sökandes egen verksamhet i sin helhet motsvarar målet med understödet samt den sökandes förmåga att uppnå dessa mål. 

Med målinriktad avses hur verksamheten har planerats, hurdana målsättningar som ställts upp för respektive åtgärd och hur uppnåendet av dem följs upp. I bedömningen av ansökningarna beaktas i synnerhet hur nödvändiga och aktuella åtgärderna för att uppnå målen är, och vilka effekter som dem sökande på sikt kan få till stånd med hjälp av dem.

b. Verksamheten ska vara riksomfattande och internationell

Med riksomfattande avses omfattningen av de befolkningsgrupper som verksamheten når ut till och omfattningen av det område som verksamheten i Finland utsträcks till.  Den sökande ska ordna  evenemang  på olika håll i Finland under verksamhetsåret samt bedriva riksomfattande informationsverksamhet. Av ansökan ska framgå evenemangens och informationsverksamhetens kvalitet och målgrupper samt på vilka orter evenemangen ordnas. Därtill ska det av ansökan framgå det sammanlagda antalet medlemsföreningar i sammanslutningen samt antalet enskilda medlemmar eller samfundsmedlemmar och hur heltäckande sammanslutningen är på riksnivå.

Med internationell verksamhet avses verksamhet genom vilken den sökande främjar internationellt samarbete samt interkulturell dialog.  Sådan verksamhet är till exempel att göra mållandets språk och kultur kända i Finland samt öka kännedomen i det landet på internationell nivå om finländsk kultur. I bedömningen beaktas den sökandes samarbetspartners i hemlandet och utomlands.

c. Ekonomiska verksamhetsförutsättningar

I bedömningen beaktas den sökandes och dennes bakgrundsorganisationers finansiella ställning och ekonomiskt helhetssituation. Den sökandes ekonomi ska vara i balans.

Budgeten för det kommande verksamhetsåret (utgifter och inkomster) och det bidrag som söks i relation till verksamhetsplanen.

I bedömningen beaktas dessutom hur mångsidiga de budgeterade inkomsterna är (medelsanskaffning, övriga understöd, övrig finansiering). Därutöver räknas en mångsidig finansiering den sökande till godo.

När ansökningarna ställs mot varandra beaktas hur ovan nämnda fyra villkor för beviljande uppfylls.

 

2. Allmänna grunder

Vid bedömningen och jämförelsen av ansökningarna är det till fördel om verksamheten eller projektet främjar ett eller flera av följande allmänna mål, som grundar sig på strategier eller åtaganden som ministeriet har godkänt:

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstöd.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar endast ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.
   

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare beviljats understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar av användningen av understöd som förutsätts i understödsbesluten har lämnats inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den ansökande parten väsentligt har försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

 2019201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Ytterligare information

Konsultativa tjänstemannen Anne Mattero, tfn. 0295 3 30206
Kulturråd Maija Lummepuro, tfn. 0295 3 30198
Sini Keinonen, kulturråd, tfn 0295 3 30145
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/avustukset