Allmänt understöt för riksomfattande vänskapsföreningar

Understödet är avsett för vänskapsföreningars riksomfattande centralorganisationer och för riksomfattande vänskapsföreningar som främjar kulturellt samarbete och interkulturell dialog med respektive målland. Verksamheten ska vara etablerad samt ha samhälleligt och kulturpolitiskt genomslag.


Understödet beviljas som ett allmänt understöd (verksamhetsunderstöd) och det är avsett för sökandens årliga verksamhet. Understöd beviljas inte för enskilda projekt, till exempel för att arrangera enskilda evenemang eller motsvarande.


Understöd beviljas enbart sammanslutningar och stiftelser med rättsförmåga. Understöd beviljas inte privatpersoner.


Ansökningstiden börjar tisdagen 8.10.2019 och slutar tisdagen 12.11.2019 kl. 16.15.


Undervisnings- och kulturministeriet kan använda högst cirka 1,9 miljoner euro för understöden, förutsatt att riksdagen anvisar anslag för ändamålet till det beloppet.


Avsikten är att fatta besluten senast i februari 2020. Sökandena delges beslutet via den elektroniska ärendehanteringstjänsten.

 

Lagrum som tillämpas på understöden: Statsunderstödslagen (688/2001).

 

Understödets syfte är att främja

 • det internationella samarbetet inom kultursektorn och den interkulturella dialogen
 • aktiv medborgarverksamhet, demokrati, jämställdhet, jämlikhet och hållbar utveckling inom kulturen

Med verksamheten stöds verkställandet av statsminister Antti Rinnes regeringsprogram ”Ett inkluderande och kunnigt Finland” inom konst- och kultursektorerna.


Avsikten är att understödet ska hjälpa att främja målen för kulturpolitikens samhälleliga genomslag i kulturpolitisk strategi 2025 och i statsbudgeten 2020:

 

 • Kreativt arbete och produktion: förutsättningarna för konstnärligt arbete och annat kreativt arbete förbättras och produktions- och distributionsformerna diversifieras.
 • Delaktighet och deltagande i kulturen: delaktigheten i kulturen ökar och skillnaderna mellan olika befolkningsgruppers deltagande har minskat.
 • Kulturgrunden och dess livskraft: Kulturgrunden är stark och livskraftig

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika grunder för beviljande

a) Verksamheten ska vara etablerad, ändamålsenlig och målinriktad.


Med etablerad verksamhet avses permanent och aktiv verksamhet som bedrivs året om (regelbundna evenemang för medlemmarna samt offentliga evenemang, regelbunden informationsverksamhet, såsom medlemsblad och elektronisk information etc.)

Med ändamålsenlig avses hur syftet för den sökandes egen verksamhet i sin helhet motsvarar syftet med understödet samt den sökandes förmåga att uppnå dessa mål.

Med målinriktad avses hur verksamheten har planerats, hurdana målsättningar som ställts upp för respektive åtgärd och hur uppnåendet av dem följs upp.

I bedömningen av ansökningarna beaktas hur nödvändiga och aktuella åtgärderna är för att uppnå målen och vilka långsiktiga effekter de eventuellt har.


b) Verksamheten ska vara riksomfattande och internationell


Med riksomfattande avses omfattningen av de befolkningsgrupper som verksamheten når ut till och omfattningen av det område som verksamheten i Finland utsträcks till. 

I bedömningen av ansökningarna beaktas från ett hur stort område sammanslutningens medlemmar eller aktörer kommer.

I bedömningen beaktas därtill sammanslutningens verksamhets kvalitet, betydelse, unikhet och målgrupper samt om verksamheten geografiskt täcker hela landet. Sökanden ska exempelvis ordna evenemang och tillställningar på olika håll i Finland under verksamhetsåret och bedriva informationsverksamhet som omfattar hela landet.

Riksomfattande eller övrig nationell betydelse förutsätter att sökanden har verksamhet någon annanstans i Finland än på sammanslutningens hemort och att sökandens verksamhet når breda befolkningsgrupper eller åtminstone andra befolkningsgrupper än de egna medlemmarna.

Med internationell verksamhet avses verksamhet genom vilken den sökande främjar internationellt samarbete samt interkulturell dialog.  Sådan verksamhet är till exempel att göra mållandets språk och kultur kända i Finland samt öka kännedomen på internationell nivå om finländsk kultur i det landet. I bedömningen beaktas den sökandes samarbetspartners i hemlandet och utomlands.


c) Ekonomiska verksamhetsförutsättningar


I bedömningen beaktas sökandens och dennes bakgrundsorganisationers finansieringsställning och ekonomiska helhetsläge. Den sökandes ekonomi ska vara i balans.
Budgeten för det kommande verksamhetsåret (utgifter och inkomster) och det bidrag som söks i relation till verksamhetsplanen. Budgeten ska vara dimensionerad i rätt förhållande till verksamhetens omfattning och mångsidighet samt till kostnaderna för åtgärderna.

I bedömningen beaktas dessutom hur mångsidiga de budgeterade inkomsterna är (medelsanskaffning, övriga understöd, övrig finansiering). Det räknas till fördel för sökanden om verksamheten finansieras med annan finansiering än enbart med offentliga medel.

En sökande som får understöd kan inte vara i konkurs eller ha väsentligt underlåtit att betala sina skatter eller socialskyddsavgifter, och en nyckelperson för verksamheten kan inte tidigare ha gjort sig skyldig till brott vid ansökan om understöd och kan inte ha meddelats näringsförbud.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd får i regel täcka högst ca 98 procent av de faktiska kostnaderna för den verksamhet som understöds.

Förutom ovannämnda ansökningsspecifika grunder för beviljande förutsätter ministeriet att sammanslutningen i sin verksamhet beaktar förutsättningarna i jämställdhetslagen och diskrimineringslagen och arbetsgivarskyldigheterna som följer av den övriga lagstiftningen. Av dem som fått statsunderstöd år 2020 kommer ministeriet att begära en separat redovisning i ärendet när statsunderstöd för 2021 beviljas.

2. Allmänna grunder

I enlighet med sin strategi arbetar undervisnings- och kulturministeriet för att allas förmågor och kompetens stärks, för att samhället förnyas genom kreativ, utforskande och ansvarsfull verksamhet och för att förutsättningarna för ett meningsfullt liv tryggas på lika villkor. UKM:s strategi kan läsas på adressen https://minedu.fi/julkaisu?pubid=URN:ISBN:978-952-263-628-7

I bedömningen och jämförelsen av ansökningarna kan det därmed räknas till fördel om verksamheten eller projektet bidrar till att främja jämställdhet, likabehandling, delaktighet, ömsesidig respekt och hållbar utveckling i enlighet med verksamhetslöftet i UKM:s strategi.

3. Allmänna förutsättningar enligt statsunderstödslagen

 • Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också när beslut fattas om understödets belopp.
 • Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):
 • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart,
 • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som satts för användningen av statsunderstödet.
 • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som den sökande erhållit samt arten och omfattningen av projektet eller verksamheten.
 • Beviljandet av statsunderstöd orsakar inte mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

Om understödet hänför sig till lönekostnader, kan understödet endast beviljas av särskilt vägande skäl om stödtagaren har straffats för att ha anlitat utländsk arbetskraft som saknar tillstånd (7 § 2 mom. i statsunderstödslagen).

4. Hinder för beviljande av understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i stödbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om sökanden väsentligt försummat sin skyldighet att lämna ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås om den lämnas in i pappersform efter utsatt tid.

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Understöd som beviljats av undervisnings- och kulturministeriet får användas till högst den andel av de faktiska totala kostnaderna för verksamheten eller projektet som anges i understödsbeslutet. Vilka slags kostnader som är godtagbara med tanke på understödet anges i beslutet jämte bilagan till det.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

 • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
 • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
  (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

I andvändningen av understöder gäller också andra villkor och begränsningar. Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet.

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Understödstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om understödet gäller specialunderstöd eller allmänt statunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 2019201820172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Ytterligare information

Anne Mattero, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 3 30206

Stöd i tekniska frågor som gäller e-tjänsten kan begäras på adressen [email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets Guide för ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd: http://minedu.fi/sv/avustukset