FI SV

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, Suomen kulttuuri-instituuttien toiminta

Avustusta voidaan myöntää Suomen ulkomailla toimivien kulttuuri-instituuttien, Kulttuuri- ja tiedeinstituutit ry:n sekä Hanasaaren ruotsalais-suomalaisen kulttuurikeskuksen toimintaan.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 25.9.2018 ja päättyy keskiviikkona 31.10.2018 klo 16:15.

Tällä hetkellä valmisteilla olevassa talousarvioesityksessä on lähdetty siitä, että vuoden 2019 toiminta-avustusten kokonaissumma on edellisvuoden tasolla eli noin 5,7 miljoonaa euroa. Toiminta-avustukset on käytettävä vuoden 2019 toimintaan. Päätökset avustuksista pyritään tekemään tammikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.

Avustukseen sovellettavat säädökset: Valtionavustuslaki (688/2001).

 

Päätarkoituksena on kulttuuriviennin, suomalaisen luovan työn ja tuotannon kansainvälisen vaihdon sekä kulttuurien välisen vuoropuhelun edistäminen ottaen huomioon hallitusohjelman tavoitteet sekä opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategia 2025.

 

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys ministeriön kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa erityisesti luovan työn ja tuotannon osalta
 • Toiminnan vaikutusten kansainvälisyys. Hakijan toiminnan tulee olla laaja-alaista tai muutoin kansallisesti merkittävää.
 • Toiminnan sisältö. Toimintaan tulee sisältyä kansalaistoimintaa ja taide- ja kulttuuritoimintaa. Hakijan tulee vuosittain järjestää avoimia yleisötapahtumia sekä tiedottaa toiminnastaan laajasti. Hakemuksesta tulee ilmetä hakuvuotta koskevat toiminnan tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.
 • Erityiset tarpeet ko. instituutin toiminnassa ja toiminnan edellytyksissä tulevana vuonna.
 • Hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasema ja taloudellinen tilanne. Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Avustettavaan toimintaan hankittava muu rahoitus katsotaan eduksi hakemuksia arvioitaessa.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa perustellusta hakemuksesta 100 % avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.  Toiminnan kokonaisuutta arvioitaessa huomioidaan myös instituuttien hankkima rahoitus eri hankkeisiin.

Hakijan on hakemuksessa ilmoitettava, minkä verran sillä on mahdollisesti tarvetta jakaa myönnettyä avustusta eteenpäin paikallisesti rekisteröidylle yhdistykselle.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina. Kulttuuri-instituutit voivat hakea palkkakattoa koskevaan rajoitukseen poikkeusta johtajan palkan ja palkkaan liittyvien luontoisetujen osalta. 

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.

(Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja –rajoitukset kokonaisuudessaan: http://minedu.fi/valtionavustusten-hakeminen-kaytto-ja-valvonta

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

  2019 I 201820172016 | 2015 | 2014 |

Kulttuuri

Lisätietoja