FI SV

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu, yleisavustukset kulttuuriseen ulkosuomalaistoimintaan tai suomalais-ugrilaiseen kulttuuriyhteistyöhön Venäjän kanssa

Avustus on tarkoitettu taiteen ja kulttuurin alan yhteisöille, jotka edistävät kansainvälistä kulttuuriyhteistyötä ja erityisesti kulttuurista ulkosuomalaistoimintaa tai rajat ylittävää suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa.

Hakuaika alkaa 25.9.2018 ja päättyy 6.11.2018 klo 16:15.

Hakijan on oltava oikeuskelpoinen. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille. Avustuksella tuetaan yhdistys- ja järjestötoimintaa, mutta ei yksittäisiä projekteja. Yksittäisiä projektiavustuksia ulkosuomalaiseen kulttuuritoimintaan on mahdollista hakea Suomi-Seura ry:ltä ja suomalais-ugrilaiseen kulttuuritoimintaan Venäjän kanssa M. A. Castrénin seuralta. Tarkempia tietoja näistä hauista voi katsoa järjetsöjen kotisivuilta.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin noin 740 000 euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijoille ilmoitetaan päätöksistä kirjallisesti.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustuksen päätavoitteina on edistää

 • eri ryhmien mahdollisuutta ylläpitää ja kehittää omaa kieltään ja kulttuuriaan
 • kulttuurin toimialaan liittyvää ja sitä tukevaa kansalaisyhteiskuntatoimintaa ja sen aktiivisuutta ja demokratian toteutumista; kansalaisten osallistumista taiteeseen ja kulttuuriin
 • kulttuuriperinnön karttumista, säilyttämistä, välittymistä ja hyödyntämistä
 • työtä, jolla kulttuurista ulkosuomalaistoimintaa tai suomalais-ugrilaista kulttuuriyhteistyötä Venäjän kanssa pidetään elinvoimaisena ja kehitetään vastaamaan uusien sukupolvien tarpeita
 • Suomen tunnetuksi tekemistä kohdemaassa, kansainvälistymistä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa pääsääntöisesti enintään 80 prosenttia avustettavan toiminnan hyväksyttävistä kustannuksista.

Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

 • Avustuksen kohteena olevan toiminnan tärkeys ministeriön kulttuuripoliittisten tavoitteiden toteuttamisessa.
 • Avustuksen kohteena olevan toiminnan merkittävyys haun tavoitteiden mukaisesti kulttuuriselle ulkosuomalaistoiminnalle tai Venäjän kanssa tehtävälle suomalais-ugrilaiselle kulttuuriyhteistyölle
 • Toiminnan valtakunnallisuus ja kansainvälisyys. Hakijan toiminnan tulee olla valtakunnallista tai muutoin kansallisesti merkittävää.
 • Toiminnan sisältö. Toimintaan tulee sisältyä kansalaistoimintaa ja taide- ja kulttuuritoimintaa ja sen tulee kohdistua sekä jäseniin että suureen yleisöön. Hakemuksesta tulee ilmetä hakuvuotta koskevat toiminnan tavoitteet ja toimet niiden saavuttamiseksi.
 • Hakemuksia arvioitaessa huomioidaan, mikä hakijan suhde on edustamansa alan toimijakenttään ja kuinka kattavasti hakija edustaa kansallisesti toimialaansa (esim. yhdistyksen jäsenmäärä). Lisäksi huomioidaan, edustaako hakija toimialaansa kansainvälisissä yhteyksissä. Ministeriö ottaa huomioon myös, miten ja millä keinoin hakija seuraa toimintaympäristöä ja edistää toimialansa vahvistamista (esim. eri toimijoiden yhdistyminen ja uusien rahoitusmuotojen hyödyntäminen).
 • Hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasema ja taloudellinen tilanne. Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen.
 • Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa. Hakemuksia arvioitaessa otetaan huomioon, kuinka paljon ja millaista yhteistyötä hakija tekee kolmannen sektorin toimijoiden, julkisen sektorin sekä yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.
 • Avustettavaan toimintaan hankittava muu rahoitus katsotaan eduksia hakemuksia arvioitaessa.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Ulkosuomalainen kulttuurinen yhteistyö

 2019 | 20182017 |

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa

 20192018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |

 

Lisätietoja

Ulkosuomalainen kulttuurinen yhteistyö / kulttuuriasiainneuvos Sini Keinonen, p. 0295 3 30145, [email protected]

Suomalais-ugrilainen kulttuuriyhteistyö Venäjän kanssa / kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. 0295 3 30198, [email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta