FI SV

Kansainvälinen yhteistyö ja kulttuurien välinen vuoropuhelu

Avustus on tarkoitettu ensisijaisesti ystävyysseurojen valtakunnallisille keskusjärjestöille ja valtakunnallisille ystävyysseuroille, jotka edistävät kulttuuriyhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua kohdemaansa kanssa. Toiminnan tulee olla vakiintunutta sekä yhteiskunnallisesti ja kulttuuripoliittisesti vaikuttavaa.

Avustus myönnetään yleisavustuksena (toiminta-avustus), ja se on tarkoitettu hakijan vuotuiseen toimintaan. Avustusta ei myönnetä yksittäisille hankkeille, esimerkiksi yksittäisten tapahtumien tai vastaavien toteuttamiseen.

Avustusta voivat saada oikeuskelpoiset yhteisöt ja säätiöt. Avustusta ei myönnetä yksityishenkilöille.

Hakuaika alkaa 8.10.2018 klo 9:00 ja päättyy 13.11.2018 klo 16:15.

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi käyttää avustuksiin noin 2 miljoonaa euroa, jos eduskunta myöntää tarkoitukseen määrärahat. Päätökset pyritään tekemään tammi-helmikuussa 2019. Hakijat saavat ilmoituksen päätöksestä sähköisessä asiointipalvelussa.

Avustukseen sovelletaan valtionavustuslakia (688/2001).

Avustuksen tavoitteena on edistää kulttuurin alaan liittyvää ja sitä tukevaa kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuorovaikutusta, muiden maiden kulttuurien tunnetuksi tekemistä Suomessa ja suomalaisen kulttuurin kansainvälistä tunnettuutta. Tavoitteena on avustuksen avulla tukea aktiivista kansalaistoimintaa, demokratiaa ja kestävää kehitystä.

Toiminnalla edistetään opetus- ja kulttuuriministeriön kulttuuripolitiikan strategian 2025  ja vuoden 2019 valtion talousarvioesityksen tavoitteita:

 • Luova työ ja tuotanto: taiteellisen ja muun luovan työn tekemisen edellytykset parantuvat ja tuotannon ja jakelun muodot monipuolistuvat
 • Osallisuus ja osallistuminen kulttuuriin: osallisuus kulttuuriin lisääntyy ja eri väestöryhmien erot osallistumisessa ovat kaventuneet
 • Kulttuurin perusta ja elinvoimaisuus: Kulttuurin perusta on vahva ja elinvoimainen

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

a. Toiminnan tulee olla vakiintunutta, tarkoituksenmukaista ja tavoitteellista

Vakiintuneella tarkoitetaan ympärivuotista, pysyvää ja aktiivista toimintaa (säännölliset jäsentilaisuudet ja avoimet yleisötapahtumat, säännöllinen tiedotustoiminta, kuten jäsenlehdet ja sähköinen tiedotus jne.).

Tarkoituksenmukaisuudella tarkoitetaan sitä, miten hakijan oman toiminnan tavoitteet kokonaisuutena vastaavat avustuksen tavoitteisiin ja hakijan kykyyn toimeenpanna näitä tavoitteita.

Tavoitteellisuudella tarkoitetaan sitä, miten toimintaa on suunniteltu ja millaisin toimenpitein tavoitteita toteutetaan sekä miten tavoitteiden toteutumista arvioidaan ja seurataan. Hakemusten arvioinnissa otetaan huomioon erityisesti se, miten välttämättömiä ja ajankohtaisia toimenpiteet ovat tavoitteiden toteuttamisen kannalta ja millaisia pitkäaikaisia vaikutuksia niillä mahdollisesti saavutetaan.

b. Toiminnan tulee olla valtakunnallista ja kansainvälistä

Valtakunnallisuudella tarkoitetaan sitä, miten laajoja väestöryhmiä toiminta saavuttaa ja miten laajalle alueelle toiminta ulottuu Suomessa.  Hakijan tulee järjestää esimerkiksi tilaisuuksia ja tapahtumia toimintavuonna eri puolilla Suomea ja tiedotustoiminnan tulee olla valtakunnallisesti kattavaa. Hakemuksesta tulee ilmetä tilaisuuksien, tapahtumien ja tiedotustoiminnan laatu ja kohderyhmät sekä tilaisuuksien ja tapahtumien järjestämispaikkakunnat. Lisäksi hakemuksesta tulee ilmetä yhteisön jäsenyhdistysten sekä henkilö- tai yhteisöjäsenten kokonaismäärä ja valtakunnallinen kattavuus. 

Kansainvälisyydellä tarkoitetaan toimintaa, jolla hakija edistää kansainvälistä yhteistyötä ja kulttuurien välistä vuoropuhelua.  Tällaista toimintaa on esimerkiksi kohdemaan kulttuurien ja kielten tunnetuksi tekeminen Suomessa ja suomalaisen kulttuurin kansainvälisen tunnettuuden edistäminen kohdemaassa. Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan yhteistyötahot kotimaassa ja ulkomailla.

c. Toiminnan taloudelliset edellytykset

Arvioinnissa otetaan huomioon hakijan ja sen taustayhteisöjen rahoitusasema ja taloudellinen kokonaistilanne. Hakijan talouden tulee olla tasapainoinen.

Toimintavuotta koskevaa kustannusarviota (tulot ja menot) ja haettua avustusta arvioidaan suhteessa toimintavuoden toimintasuunnitelmaan.

Lisäksi arvioinnissa otetaan huomioon kustannusarviossa esitettyjen tulojen monipuolisuus (varainhankinta, muut avustukset, muu rahoitus). Hakijalle on eduksi toiminnan rahoituksen monipuolisuus.

Hakemusten keskinäisessä vertailussa otetaan huomioon, miten yllä esitetyt kolme hakukohtaista myöntöperustetta täyttyvät.

2. Yleiset perusteet

Hakemusten arvioinnissa ja vertailussa voidaan katsoa eduksi, jos toiminta tai hanke edistää yhtä tai useampaa seuraavista yleisistä tavoitteista, jotka perustuvat ministeriön hyväksymiin strategioihin tai sitoumuksiin:

3. Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

 • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
 • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
 • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
 • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

4. Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

 • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
 • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
  (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

 20192018 I 20172016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012

Lisätietoja

Neuvotteleva virkamies Anne Mattero, p. 0295 3 30206
Kulttuuriasiainneuvos Maija Lummepuro, p. 0295 3 30198
Kulttuuriasiainneuvos Sini Keinonen, p. 0295 3 30145
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta: http://minedu.fi/avustukset