Specialunderstöd för att genomföra pilotförsök med informationsresursen inom småbarnspedagogiken

I Varda-projektet har man berett genomförandet av en informationsresurs under 2015–2018. Informationsresursens funktion och ändamål regleras i lagen om småbarnspedagogik som trädde i kraft i september 2018. Enligt lagens övergångsbestämmelser införs informationsresursen stegvis från den 1 januari 2019.

Aktörer inom småbarnspedagogiken och företag som utvecklar datasystem för dessa har deltagit aktivt i beredningen av Varda-projektet. Genom pilotförsök har man skapat en grund för det praktiska genomförandet av informationsresursen i enlighet med regeringens principer för digitaliseringen. Pilotförsökets andra mål har varit att hitta en lösning för automatiseringen av informationsproduktionen som systemleverantörer med skäliga kostnader kan sprida till en bredare kundkrets. Genom detta har man strävat efter att minska de totala kostnaderna i utvecklingen av informationsproduktionen inom småbarnspedagogiken.


År 2016 sökte man kommuner som skulle delta i pilotförsöken. Målet var att få med kommuner av olika storlek och med olika datasystem. Deltagare söktes via såväl systemleverantörerna som kommunerna i samarbetsgruppen. Från år 2017 har kommunerna Helsingfors, Tusby och Jakobstad deltagit i pilotförsöken.

Understöd kan sökas av nämnda tre kommuner som har deltagit i pilotförsöken med informationsresursen inom småbarnspedagogiken.

Ansökningstiden börjar 3.12.2018 och slutar 14.12.2018 kl. 16.15. Understödet får inte överföras vidare.

Totalt finns det ca 400 000 euro som kan delas ut som understöd.

Avsikten med specialunderstödet är att kompensera kommunerna för verksamhetsutgifter som pilotförsöket medför. Som verksamhetsutgifter godkänns följande utgifter: köpta tjänster, material, tillbehör, varor; personal-, rese-, lokal- och arbetsredskapsutgifter. Som personalkostnader som ingår i de direkta omkostnaderna för projektet som stöds betraktas kostnaderna för avlöning av personal för projektet. Som direkta omkostnader betraktas också kostnader för övriga anställda, om mottagaren av understödet på ett tillförlitligt sätt, till exempel med hjälp av redovisning för arbetstiden, påvisar att den arbetsinsats som utförts direkt ansluter sig till projektet. Specialunderstödet får inte användas för lokalkostnader, om dessa uppstår oberoende av projektet.

Avsikten är att fatta besluten i december 2018. De sökande får skriftligt besked om beslutet.


På understödet tillämpas följande lagstiftning: Statsunderstödslagen (688/2001)

 

Varda-projektet har utgått från regeringsprogrammets strategiska mål för genomförande av digitaliseringen. Principerna för digitaliseringen som tagits fram av finansministeriet har tagits med som en del av Varda-projektets mål och genomförandeprinciper. Arkitekturen och de framtagna lösningarna i informationsresursen inom småbarnspedagogiken grundar sig bl.a. på följande principer:

a)    myndigheten begär uppgifter endast en gång
b)    vi utvecklar tjänsterna med kunden som utgångspunkt
c)    vi avvecklar onödigt skötande av ärenden
d)    i utvecklingen utnyttjas befintliga datasystem och datainnehåll

I projektet har man därtill beaktat regeringens riktlinje enligt vilken nya förpliktelser som införs under regeringsperioden inte ska orsaka tilläggskostnader för kommunala aktörer. Syftet med understödet är att stöda genomförandet av de strategiska målen i regeringsprogrammet.

Genomförandesättet som valts under projektets gång har utvecklats i pilotförsöken tillsammans med en begränsad grupp aktörer inom småbarnspedagogiken. Under denna tid har man i pilotförsöken tagit fram en teknisk lösning för genomförande av informationsproduktionen som kan anpassas till serviceleverantörernas datasystem för småbarnspedagogiken för att möjliggöra informationsproduktion i enlighet med lagen om småbarnspedagogik. Med understödet stöds utvecklingsarbetet som aktörer inom småbarnspedagogiken genomfört i pilotförsöken och kostnaderna som detta gett upphov till.

 

 

Du kan ansöka om understöd via undervisnings- och kulturministeriets elektroniska ärendehanteringstjänst. Om det inte är möjligt ska du kontakta tjänstemannen som ger mer information om understödet.

Sökanden ska beakta att ansökan inte kan sändas i den elektroniska ärendehanteringstjänsten efter ansökningstiden. Sökanden ansvarar för att ansökan lämnas in inom utsatt tid.

Bruksanvisning för ärendehanteringssystemet

För att använda tjänsten behöver du en avgiftsfri Katso-kod som utfärdas av Skatteförvaltningen.  Sökanden ska fylla i ansökningsblanketten i ärendehanteringstjänsten, bifoga de bilagor som anges på blanketten och lämna in ansökan till ministeriet via tjänsten. Ministeriet skickar beslutet till den sökande via tjänsten.

Eventuella kompletteringar till ansökan och begäranden om omprövning av beslutet lämnas också in via ärendehanteringstjänsten. Även redovisningarna lämnas in via tjänsten.

Man får Katso-koder på adressen http://www.vero.fi/sv/katso

Millä perusteella hakemuksia arvioidaan?
     
Understöden beviljas efter prövning. I bedömningen av ansökningarna och i den inbördes jämförelsen av dem utgår man från en helhetsbedömning där man beaktar följande grunder:

1. Ansökningsspecifika tilldelningskriterier

För att beviljas understöd ska sökanden presentera

  1. En beskrivning av integreringstjänsten för informationsresursen inom småbarnspedagogiken som tagits fram under pilotförsöket. Syftet med beskrivningen är att åskådliggöra med vilka åtgärder sökandens datasystem för småbarnspedagogiken har genomförts och införts.
  2. Promemoria över godkänd integreringstestning i Varda-tjänstens produktionsmiljö.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan (i regel) täcka högst 95 procent av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras.


2. Allmänna förutsättningar i enlighet med statsunderstödslagen

Undervisnings- och kulturministeriet kan bevilja understöd endast om de allmänna förutsättningarna för beviljande av understöd enligt statsunderstödslagen uppfylls. Ministeriet beaktar de allmänna förutsättningarna också vid beslut om understödets belopp.

Allmänna förutsättningar för beviljande av statsunderstöd (7 § 1 mom. i statsunderstödslagen):

  • Det ändamål för vilket statsunderstöd söks är samhälleligt godtagbart
  • Beviljandet av understöd är motiverat med avseende på de mål som har ställts upp för användningen av statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd är nödvändigt med beaktande av annat offentligt stöd som sökanden erhållit samt arten och omfattningen av det projekt eller den verksamhet som är föremål för statsunderstödet.
  • Beviljandet av statsunderstöd bedöms inte orsaka mer än ringa snedvridning av konkurrensen och verksamheten på marknaden.

3. Hinder för att bevilja understöd

Den som tidigare har fått understöd av ministeriet ska se till att de redovisningar för användningen av understödet som förutsätts i understödsbesluten har lämnats in inom utsatt tid. Ministeriet avslår ansökan om den sökande väsentligt försummat sin skyldighet att ge ministeriet uppgifter för kontroll av användningen av tidigare beviljade understöd.

Ansökan avslås också om den lämnas in efter utsatt tid.

 

 

Understödet får användas endast för det ändamål som det har beviljats för.

Undervisnings- och kulturministeriets understöd kan täcka högst en i understödsbeslutet fastställd andel av de godtagbara kostnaderna för den verksamhet eller det projekt som finansieras. Understödet får inte heller tillsammans med övriga offentliga stöd överskrida beloppet för de godtagbara kostnaderna. De godtagbara kostnaderna definieras i understödsbeslutet och dess bilagor.

Som godtagbara kostnader räknas löner eller arvoden som för varje löntagare utgör högst ett belopp som motsvarar en årslön på 80 000 euro jämte lagstadgade lönebikostnader. Lönen kan betalas ut antingen som penninglön eller naturaförmån.

Understödstagarens ekonomi och förvaltning ska ordnas på behörigt sätt.

En redovisning av användningen av understödet ska lämnas senast det datum som anges i beslutet.

Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Undervisnings- och kulturministeriet har rätt att i samband med utbetalningen av statsunderstöd och övervakningen av dess användning utföra nödvändiga granskningar av statsunderstödstagarens ekonomi och verksamhet (statsunderstödslagen 16 §).

Understödstagaren ska reda ut sin eventuella skyldighet att iaktta upphandlingslagstiftningen och beakta detta i sin verksamhet. Även en understödstagare som inte hör till staten, kommunerna eller församlingarna kan vara skyldig att konkurrensutsätta sina upphandlingar enligt förfarandena i upphandlingslagen.

  • Om understödets mottagare uppfyller kännetecknen för en offentligrättslig inrättning (t.ex. om över hälften av finansieringen är offentlig), ska mottagaren i all upphandling iaktta upphandlingslagen.
  • Om understödets mottagare får understöd för en specifik upphandling till över 50 % av upphandlingens värde, bör mottagaren i den här upphandlingen iaktta upphandlingslagen.
    (Lagen om offentlig upphandling och koncession 1397/2016)

Undervisnings- och kulturministeriet har fastställt att understödstagaren ska begära anbud från fler än en leverantör i sådana upphandlingar av varor och tjänster där upphandlingens värde underskrider det nationella tröskelvärdet, men där värdet utan mervärdesskatt överstiger 20 000 euro.

Se villkoren och begränsningarna för understöd i sin helhet

En redovisning av användningen av understöden ska lämnas senast det datum som anges i beslutet. I redovisningen ingår både ekonomisk rapportering och resultatrapportering. Bidragstagaren förutsätts göra en ekonomisk redovisning enligt kostnadsställe, om bidraget gäller specialunderstöd eller allmänt statsunderstöd för en del av verksamheten.

Understöd som ansökts och beviljats i den elektroniska ärendehanteringstjänsten redovisas i ärendehanteringstjänsten.

Redovisningar för understöd som ansökts om med pappersblankett ska lämnas till ministeriet på en separat blankett.

 

Ytterligare information

Specialsakkunnig Tero Huttunen
tel. 0295 3 30219
[email protected]

Se även undervisnings- och kulturministeriets guide om ansökan om, användning av och tillsyn över användningen av statsunderstöd