Erityisavustus varhaiskasvatuksen tietovarannon pilotointien toteuttamiseksi

Varda-hankkeessa on valmisteltu tietovarannon toteutusta vuosien 2015-2018 aikana. Tietovarannon toimintaa ja käyttötarkoituksia säädetään varhaiskasvatuslaissa, joka astui voimaan syyskuussa 2018. Lain siirtymäsäännösten mukaisesti tietovarannon käyttöönotto alkaa vaiheistetusti 1.1.2019 alkaen.

Varda-hankkeen valmisteluun on aktiivisesti osallistunut varhaiskasvatustoimijoita sekä näille tietojärjestelmiä toteuttavia yrityksiä. Pilotoinnilla on luotu pohja tietovarannon käytännön toteutukselle, joka on hallituksen linjaaman digitalisaation periaatteiden mukainen. Pilotin toisena tavoitteena on ollut löytää tietotuotannon automatisoinnin ratkaisu, jonka järjestelmätuottajayritykset voivat kohtuullisin kustannuksin levittää laajemmalle asiakaskunnalle. Tällä on pyritty vähentämään kokonaiskustannuksia varhaiskasvatuksen tietotuotannon kehittämisessä.

Pilotteihin osallistuneita kuntia haettiin vuonna 2016. Tavoitteeksi asetettiin saada mukaan kuntia, joiden koko sekä tietojärjestelmät vaihtelivat. Pilotteihin haettiin osallistujia niin järjestelmätoimittajien kautta, sekä viestinnällä yhteistyöryhmän kuntien kautta. Vuodesta 2017 saakka pilotteihin ovat osallistuneet Helsingin, Tuusulan ja Pietarsaaren kunnat.

Avustusta voivat hakea varhaiskasvatuksen tietotuotannon pilotteihin osallistuneet edellä mainitut kolme kuntaa.

Hakuaika alkaa 3.12.2018 ja päättyy 14.12.2018 klo 16:15. Avustusta ei saa siirtää eteenpäin.

Avustuksiin voidaan käyttää yhteensä n. 400 000 euroa.

Erityisavustuksella on tarkoitus kompensoida pilottikunnille pilotoinnista aiheutuneita toimintakuluja. Toimintakuluiksi hyväksytään seuraavia kuluja: ostopalvelut, aineet, tarvikkeet, tavarat; henkilöstö-, matkustus-, toimitila- ja työvälinekulut. Henkilöstökustannuksista hankkeen välittömiksi kustannuksiksi katsotaan avustettavaa hanketta varten palkattujen työntekijöiden kustannukset. Välittömiksi kustannuksiksi katsotaan myös muiden työntekijöiden kustannuksia, jos avustuksen saaja osoittaa luotettavasti esimerkiksi työajanseurannan avulla työpanoksen kohdistumisen välittömästi hankkeelle. Erityisavustukselle ei saa jyvittää tilakustannuksia, jos ne aiheutuvat hankkeesta riippumatta.

Päätökset pyritään tekemään joulukuussa 2018. Hakijoille ilmoitetaan päätöksestä kirjallisesti.


Avustukseen sovelletaan seuraavia säädöksiä: Valtionavustuslaki (688/2001)

Varda-hankkeen lähtökohtana on ollut hallitusohjelman strategiset tavoitteet digitalisaation toteuttamiselle. Valtiovarainministeriön tuottamat digitalisaation periaatteet on otettu osaksi Varda-hankkeen tavoitteita sekä toteuttamisperiaatteita. Varhaiskasvatuksen tietovarannon arkkitehtuuri ja luodut ratkaisut perustuvat mm. seuraaville periaatteille:

a)    viranomainen kysyy tietoa vain kerran,
b)    kehitämme palveluita asiakaslähtöisesti
c)    poistetaan turhaa asiointia
d)    olemassa olevia tietojärjestelmiä sekä tietosisältöjä hyödynnetään kehittämisessä

Lisäksi hankkeessa on otettu huomioon hallituksen linjaus, jonka mukaan hallituskaudella tehdyt uudet velvoitteet eivät aiheuttaisi lisäkustannuksia kuntatoimijoille. Avustuksen tavoitteena on tukea hallitusohjelman strategisten tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen aikana valittua toteutustapaa on kehitetty piloteissa rajatun varhaiskasvatustoimijajoukon kanssa. Tänä aikana piloteissa on toteutettu tekninen ratkaisu tietotuotannon toteuttamiseen, jonka skaalaaminen palveluntarjoajien varhaiskasvatuksen tietojärjestelmiin mahdollistaa varhaiskasvatuslain mukaisen tietotuotannon. Avustuksella tuetaan piloteissa olevien varhaiskasvatustoimijoiden toteuttamaa kehittämistyötä ja siitä aiheutuneita kustannuksia.

 

Avustusta haetaan opetus- ja kulttuuriministeriön sähköisessä asiointipalvelussa. Jos se ei ole mahdollista, ota yhteyttä avustuksesta lisätietoja antavaan virkamieheen.

Hakijan tulee huomioida, ettei hakemusta pysty lähettämään sähköiseen asiointipalveluun määräajan umpeutumisen jälkeen. Vastuu hakemuksen saapumisesta määräaikaan mennessä on hakijalla.

Asiointipalvelun käyttöohjeet

Palvelun käyttämiseen tarvitaan Verohallinnon tarjoama maksuton Katso -tunniste.  Hakija täyttää asiointipalvelussa olevan hakulomakkeen, liittää siihen lomakkeen yhteydessä pyydetyt liitteet ja toimittaa hakemuksen asiointipalvelun kautta ministeriölle. Ministeriö lähettää päätöksen hakijalle asiointipalveluun.

Hakija tekee asiointipalvelussa mahdolliset hakemuksen täydennykset ja päätöksen muutospyynnöt. Hakija tekee myös selvitykset asiointipalvelussa.

Katso-tunnisteen voi hankkia osoitteessa http://www.vero.fi/katso

Avustukset ovat harkinnanvaraisia. Hakemusten arviointi ja keskinäinen vertailu perustuvat kokonaisarviointiin, jossa otetaan huomioon seuraavat perusteet:

1. Hakukohtaiset myöntöperusteet

Hakijan tulee esittää avustusten myöntämistä varten

  1. Kuvaus pilotin aikana toteutetusta integrointipalvelusta varhaiskasvatuksen tietovarantoon. Kuvauksen tarkoituksena on havainnollistaa, millä toimenpiteillä hakijan varhaiskasvatuksen tietojärjestelmä on toteutettu sekä käyttöönotettu.
  2. Muistio hyväksytystä integrointitestauksesta Varda-palvelun tuotantoympäristöön.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa (pääsääntöisesti) enintään 95 prosenttia avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista.

 

2.  Valtionavustuslain mukaiset yleiset edellytykset

Opetus- ja kulttuuriministeriö voi myöntää avustusta vain, jos valtionavustuslain mukaiset avustuksen myöntämisen yleiset edellytykset täyttyvät. Ministeriö ottaa yleiset edellytykset huomioon myös avustuksen määrää harkittaessa.

Valtionavustuksen myöntämisen yleisiä edellytyksiä ovat (valtionavustuslain 7 § 1 mom.):

  • Tarkoitus, johon valtionavustusta haetaan, on yhteiskunnallisesti hyväksyttävä.
  • Avustuksen myöntäminen on perusteltua valtionavustuksen käytölle asetettujen tavoitteiden kannalta.
  • Avustuksen myöntäminen on tarpeellista, kun otetaan huomioon hakijan saama muu julkinen tuki sekä hankkeen tai toiminnan laatu ja laajuus.
  • Valtionavustuksen myöntäminen vääristää vain vähän kilpailua ja markkinoiden toimintaa.

3.    Esteitä avustuksen myöntämiselle

Jos hakija on saanut aiemmin avustuksia ministeriöltä, sen tulee huolehtia, että avustuspäätöksissä edellytetyt selvitykset avustusten käytöstä on tehty määräaikaan mennessä. Ministeriö hylkää hakemuksen, jos hakija on olennaisesti laiminlyönyt velvollisuuttaan antaa ministeriölle tietoja aiemmin myönnettyjen avustusten käytön valvontaa varten.

Hakemus hylätään myös, jos se saapuu määräajan jälkeen.

 

Avustusta saa käyttää vain siihen tarkoitukseen, johon se on myönnetty.

Opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä avustus voi kattaa enintään avustuspäätöksessä määritellyn osuuden avustettavan toiminnan tai hankkeen hyväksyttävistä kustannuksista. Avustus ei myöskään yhdessä muiden julkisten tukien kanssa saa ylittää hyväksyttävien kustannusten määrää. Hyväksyttävät kustannukset määritellään avustuspäätöksessä ja sen liitteissä.

Hyväksyttäviksi kustannuksiksi luetaan palkoista tai palkkioista kutakin palkansaajaa kohden enintään määrä, joka vastaa 80 000 euron vuosipalkkaa lakisääteisine sivukuluineen. Palkka voidaan maksaa rahapalkkana tai luontoisetuina.

Avustuksen saajan taloudenhoito ja hallinto on järjestettävä asianmukaisesti.

Avustuksen käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä.

Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Opetus- ja kulttuuriministeriöllä on oikeus tehdä valtionavustuksen saajan talouteen ja toimintaan kohdistuvia tarkastuksia, jotka ovat tarpeellisia valtionavustuksen maksamisessa ja käytön valvonnassa (valtionavustuslain 16 §).

Avustuksen saajan tulee selvittää, onko sillä velvollisuus noudattaa hankintalainsäädäntöä, ja ottaa tämä toiminnassaan huomioon. Myös valtioon, kuntiin tai seurakuntiin kuulumaton avustuksen saaja voi olla velvollinen kilpailuttamaan hankintansa noudattaen hankintalain mukaisia menettelyitä.

  • Jos avustuksen saaja täyttää julkisoikeudellisen laitoksen tunnusmerkit (esim. rahoituksesta yli puolet on julkista rahoitusta), avustuksen saajan tulee noudattaa hankintalakia kaikissa hankinnoissaan.
  • Jos avustuksen saaja saa avustusta tiettyyn hankintaan yli 50 % hankinnan arvosta, saajan on tässä hankinnassa noudatettava hankintalakia.
    (Laki julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista 1397/2016).

Opetus- ja kulttuuriministeriö on linjannut, että avustuksen saajan tulee pyytää tarjous useammalta kuin yhdeltä toimittajalta sellaisissa tavara- ja palveluhankinnoissa, jotka alittavat kansallisen kynnysarvon mutta joiden arvo ilman arvonlisäveroa ylittää 20 000 euroa.

Katso avustusten ehdot ja rajoitukset kokonaisuudessaan

 

Avustusten käytöstä on tehtävä selvitys viimeistään päätöksessä mainittuna päivänä. Selvitykseen sisältyy sekä talousraportointi että tuloksellisuusraportointi. Avustuksen saajalta edellytetään kustannuspaikkakohtaista talousraportointia, jos kyseessä on erityisavustus tai yleisavustus osaan toiminnasta.

Sähköisessä asiointipalvelussa haetuista ja myönnetyistä avustuksista selvitykset tehdään OKM:n asiointipalvelussa.

Paperilomakkeella haetuista avustuksista tehdään selvitykset ministeriölle erillisellä lomakkeella.

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tero Huttunen
puh. 0295 3 30219
[email protected]

Katso myös opetus- ja kulttuuriministeriön opas valtionavustusten hakemisesta, käytöstä ja käytön valvonnasta